Związek Radziecki w okresie międzywojennym.

<BR>
<BR>
<BR> Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) , państwo , obejmujące północną część Azji i część Europy Wschodniej ; od 1936 do 1991 r. składające się z 15 republik związkowych. Obalenie cara Mikołaja II przez rosyjską rewolucję 1917 r. doprowadziło , po rosyjskiej wojnie domowej , do triumfu kierowanych przez Lenina bolszewików . Lenin Władimir IIjicz (1870 - 1924) Od 1900 mieszkał w Szwajcarii gdzie stał się liderem partii bolszewickiej (od 1903). Uzyskał wówczas ważną pozycję wśród przedstawicieli ruchów opozycyjnych wobec reżimu carskiego . Na początku rewolucji rosyjskiej Niemcy przerzucili go do Rosji i tam szybko przejął w swoje ręce bieg wydarzeń , doprowadzając go do obalenia rządu tymczasowego (rewolucja październikowa) . Został przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych i faktycznym dyktatorem . Wprowadził Rosję z I wojny światowej (pokój brzeski) i odparł ataki sił kontrrewolucyjnych . (1919 - 21). Pokój brzeski (porozumienie) został podpisany w polskim mieście Brześciu przez Rosję Radziecką , Niemcy i Austro-Węgry .
<BR>Negocjacje rozpoczęto w grudniu 1917 r. , aby zakończyć udział Rosji w I wojnie światowej , ale Lew Trocki umiejętnie przeciągał rozmowy , licząc na pomoc aliantów dla rewolucji rosyjskiej lub na powstanie niemieckich i austro-węgierskich robotników. Ale nadzieje te okazały się daremne . Lenin skapitulował i polecił swym delegatom przyjąć warunki niemieckie . Na mocy tego porozumienia Rosja oddawała Niemcom niemal połowę swych europejskich terytoriów - Finlandię , kraje bałtyckie , Białoruś , część Polski , Ukrainę , a także niektóre terytoria na Kaukazie . Zawieszenie broni na froncie zachodnim (11 listopada 1918 r.) unieważniło ów traktat (oficjalnie anulowany przez Rosję 13.XI.1918 r.), jednakże Rosji udało się odzyskać jedynie wschodnią Ukrainę i wschodnią Białoruś , i to po ciężkiej wojnie z Polską .
<BR> Na zjeździe przedstawicieli pierwszych czterech republik w 1922 r. nowe państwo przyjęło nazwę ZSRR. Jego ustrój opierał się na państwowej własności ziemi i środków produkcji , a władzę ustawodawczą sprawowała Rada Najwyższa (sowiet) . W ZSRR przeprowadzono kolektywizację rolnictwa (kolektywizacja tworzenie kolektywnych gospodarstw rolnych mających zastąpić gospodarstwa indywidualne . Polityka ta był narzucona chłopom radzieckim przez Stalina ( Stalin losif Wissarionowicz, J.W.Dżugaszwil (1879-1953), dyktator radziecki . Urodził się w rodzinie szewca w Gruzji . Uczęszczał tam do seminarium duchownego , skąd został wydalony za przekonania rewolucyjne. Wstąpił do partii bolszewików w początkowym okresie jej istnienia i był dwukrotnie zesłany na Syberię. Uciekł stamtąd po wybuchu rosyjskiej rewolucji 1917r. i szybko awansował, stając się prawą ręką W. I. Lenina . Po jego śmierci stoczył długą walkę o władzę z Lwem Trockim , aż został jedynym dyktatorem .
<BR>Główne cechy jego rządów , to : szybkie uprzemysłowienie kraju realizowane w toku kolejnych planów pięcioletnich (miało ono przekształcić Związek radziecki w drugą potęgę przemysłową i militarną świata), przymusowa kolektywizacja rolnictwa , która spowodowała głód i faktyczną eksterminację wielu chłopów , metoda czystek , w toku których , organizując pokazowe procesy i egzekucje , nie tylko usuwano tych spośród partyjnych towarzyszy Stalina , którzy się z nimi nie zgadzali , lecz skazywano na pobyt w łagrach miliony obywateli (Łagry radziecki , karne obozy pracy przymusowej w byłym Związku radzieckim . Czystki objęły także w latach 1937-1938 szereg wyższych oficerów armii czerwonej , które miały na celu likwidację ewentualnej opozycji , a spowodowało pozbawienie kraju sprawnego o kompetentnego dowództwa - wyrazem tego były liczne klęski Armii Czerwonej na początku inwazji Niemiec na ZSRR w 1942 r. ) Zwyczaj zsyłania na Syberię przeciwników politycznych i zwolenników reform ugruntowały się już w XIX-wiecznej Rosji. Dekretem z 1919 r. W. I. Lenin utrzymał ten rodzaj kary , której wykonaniem zajmowały się organy policyjne Cze-ka . Za panowania J. Stalina NKWD i MWD ( powstałe po przekształceniu Cze - Ka ) aresztowały miliony ludzi , w tym przeciwstawiających się kolektywizacji chłopów , chrześcijan , Żydów , intelektualistów , i przeciwników politycznych . Więźniowie przechodzili pod władze GUŁagu (skrót Gławnoje Uprawljenieje Łagierjej - Główny Zarząd Obozów Pracy Poprawczej ) , utworzonego w 1930 r. i odpowiedzialnego za administrowanie systemem obozów pracy. Znajdowały się one przede wszystkim we wschodnich rejonach Związku Radzieckiego i zostały metaforycznie nazwane "archipelagiem Gułag"
<BR>Oceny rządów liczby uwięzionych w gułagach w latach rządów Stalina wahają się od 6 do 15 milionów. Po najgorszym okresie czystek lat 30 ., w dalszym ciągu tysiące ludzi zsyłano do obozów.) i bezwzględnie realizowana w latach 1929-33.Kolektywizacja miała doprowadzić do przezwyciężenia ostrego deficytu żywnościowego w miastach . Industrializacja ZSRR wymagała mnóstwo rąk do pracy i taniej żywności. Chłopi stawiali opór , ale był on brutalnie dławiony . Likwidacja kułaków i masowa rzęź bydła , prowadzona przez prześladowanych chłopów , sprawiły że na ZSRR spadła klęska głodu (1932-33 mająca swe przerażające rozmiary szczególnie na terenach ówczesnej Ukrainy ). Władze musiały wówczas przyjąć łagodniejszy kurs , choć nadal popierały rozwój gospodarstw kolektywnych (kołchozów) i państwowych (sowchozów). W 1939 Stalin zawarł z Hitlerem pakt Ribbentrop-Mołotow ( Ribbententrop- Mołotow układ wojskowy podpisany w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. Obie strony wyrzekały się wojny między sobą i zobowiązywały do zachowania neutralności w przypadku zaatakowania którejś z nich przez państwo trzecie. Sygnatariusze mieli też nie przystępować do żadnego ugrupowania państw , które "bezpośrednio lub pośrednio byłoby wymierzone w którąś z umawiających się stron" . Do paktu dołączone były tajne protokoły , na mocy których rządzący Niemcami ZSRR dyktatorzy porozumieli się w sprawie podziału Polski między swe państwa , a Związek Radziecki otrzymał wolną rękę w swej polityce wobec państw bałtyckich .) , a po inwazji Niemiec na Związek Radziecki (1941) przystąpił do II wojny światowej . ) , doszło do wielu politycznych czystek ; ocenia się , że w okresie stalinowskim straciło życie około 20 mln. ludzi.
<BR>
<BR>
<BR>

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Związek Radziecki w okresie międzywojennym.

Zwyciestwo rewolucji październikowej zrodziło pytania dotyczące polityki gospodarczej bolszewików. Jedynymi z pierwszych rozporządzeń Rady Komisarzy Ludowych były dekrety o nacjonalizacji przemysłu, transportu i handlu. Przed aktywem bolszew...

Historia

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym?

W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. Stosunek tych państw przedstawię za przykładem relacji ZSRR, Fran...

Politologia

Reżimy autorytarne w Europie w okresie międzywojennym

? w obliczu narastających konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi, w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się małe, często słabe ekonomicznie kraje Europy Środkowowschodniej. Położone między dwoma największymi przeciwnikami ładu...

Historia

Polityka zagraniczna Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Polityka zagraniczna Polski po pierwszej wojnie światowej była bardzo trudna , gdyż jej położenie między dwoma wielkimi mocarstwami , które rywalizowały ze sobą między sobą , nie było najlepsze . Polska pod względem powierzchni w owym c...

Historia

Najnowsza historia Polski.

1. Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego.
10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu do Warszawy obiął władze nad wojskiem, którą przekazała Rada Regencyjna.<...