Św. Augustyn- idee- "Wyznania"

Urodził się w Tagasta w Numidii z ojca poganina i matki chrześcijanki. Pisma Cycerona zachęciły go do rozważań filozoficznych. Chociaż wychowany przez matkę w chrześcijaństwie, odnosił się do religii tej dość sceptycznie. Pierwotnie wyznawał manicheizm ze skrajnym dualizmem dobra i zła. Szybko odkrył braki tej doktryny i przerzucił się na sceptycyzm akademicki. Później nastąpił powrót do filozofii w duchu Platona. Po nawróceniu się- przejście od doktryn pogańskich do chrześcijańskich.

Źródłem filozofii Augustyna była filozofia Platona:
-Platoński idealizm w metafizyce
-absolutyzm w teorii poznania
-uznanie odrębności ducha
-dualizm życia doskonałego i ziemskiego

-POZNANIE DUSZY
• Celem człowieka jest szczęście i filozofia ma je znaleźć; szczęście może dać jedynie Bóg
• Do szczęścia potrzebne jest poznanie; jest ono możliwe (wbrew sceptykom)-Augustyn poszukiwał takiej metody poznania, która nie ulega błędom i przez to stanowi niezawodny punkt wyjścia dla wiedzy
• Własna myśl jest najpewniejsza- wszystko jest wątpliwe oprócz tego, że jestem i myślę
• „Wejdź we wnętrze siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda”- zasada znana jako Kartezjańska ale już wcześniej powiedziana przez Augustyna- było to zerwanie z obiektywizmem, poza który starożytność nie wyszła
-POZNANIE IDEI I OŚWIECENIE PRZEZ BOGA
• Umysł poza własnymi przeżyciami lepiej poznaje prawdy wieczne. UMYSŁ- (zgodnie z poglądem Platona)-myśląc uświadamiam sobie prawdy niezmienne. Umysł nie jest wytwórcą prawd lecz ich odbiorcą. Umysł nie może wytworzyć prawd wiecznych. Umysł może przejmować wiedzę wprost bez pośrednictwa ciała i umysłu.
• Świat idealny dla Augustyna był złączony z Bogiem
• Wieczny jest tylko Bóg, więc prawdy wieczne istnieją tylko w Bogu. Jeśli dusz pozna prawdy wieczne to tylko dzięki temu, że Bóg istnieje.
• Posiadamy niezachwianą świadomość istnienia prawd wiecznych; wszystko, co wieczne istnieje tylko w Bogu, więc Bóg istnieje
• Bóg udziela wiedzy tylko poprzez oświecenie- ILUMINIZM. Oświecenie jest łaską Bożą
-PRZEWAGA BOGA NAD ŚWIATEM
• Bóg jest bytem najwyższym i tylko On istnieje z własnej natury. Wszystko inne istnieje tylko dzięki łasce Boga
• Bóg jest dobrem najwyższym, a zarazem przyczyną wszelkiego dobra
• Tylko zespolenie z Bogiem może dać człowiekowi szczęście
-PRZEWAGA DUSZY NAD CIAŁEM
• Dusza nie jest ani własnością ciała, ani rodzajem ciała- jest substancja samoistną. Wbrew temu, co mówią starożytni nie ma nic wspólnego z funkcjami biologicznymi
• Dusza jest nieśmiertelna, bo jest bliższa Bogu; poznaje prawdy wieczne dlatego jest niezniszczalna, nieśmiertelna
• Duszę znamy lepiej od ciała; należy dbać o duszę nie o ciało
-PRZEWAGA SIŁ IRRACJONALNYCH DUSZY NAD ROZUMEM
• Naturę ludzką stanowi nie rozum lecz czynna wola (zerwanie z intelektualizmem)
• Boga można poznać przez wiarę, a wiara jest rzeczą woli nie rozumu
-NADPRZYRODZONE CZYNNIKI W ŚWIECIE PRZYRODZONYM
• W przyrodzie nic nie może się stać bez udziału sił nadprzyrodzonych
• Bóg stworzył świat wg. Planu i jest kierownikiem świata- w Bogu istnieje idealny wzór realnego świata- EGZEMPLARYZM
• Bóg jest nie tylko bytem nieskończonym ale jest osoba godną miłości
-TEODYCEA
• Świat jest dziełem Boga i dlatego jest dobry, jednak istnienie zła jest niewątpliwe
• Istoty wolne czynią źle wtedy, gdy nie czynią dobrze
• Zło jest potrzebne, by utrzymać harmonię świata (brak dobra, to zło)
• Bóg wolał stworzyć większe dobro ze złem, niż mniejsze dobro bez zła
-NAUKA O ŁASCE
• Ludzie dzielą się na tych, co dostąpili łaski Bożej i nie- jedni i drudzy na nią nie zasłużyli przez to jedni są dobrzy, a drudzy źli
• Ludzie źli będą ukarani, i potępieni, a dobrzy będą zbawieni

AUGUSTIANIZM - kierunek filozof.-teolog. nawiązujący do koncepcji św. Augustyna z Hippony (354-430). Był oficjalną doktryną chrześcijańską przed tomizmem.
Cała filozofia św. Augustyna była ześrodkowana w Bogu, jedynym bycie absolutnym i doskonałym. Wobec Niego świat doczesny traci znaczenie. Bez Boga nie można ani działać, ani poznawać, ani istnieć. Potrzebne jest oświecenie, aby poznać prawdę. Potrzebna jest łaska, aby czynić dobrze i być Zbawionym. W całej przyrodzie nic dziać się nie może bez udziału sił nadprzyrodzonych, czyli Opatrzności, ponieważ Bóg jest nie tylko bytem wiecznym i przyczyną świata, ale także kKierownikiem świata i jego Sędzią. Augustianizm zakładał, że człowiek, ma swe niejasne, dramatyczne miejsce między aniołami i zwierzętami, jest dualistyczny (rozdarty między dobrem i złem). Człowiek powinien pozanać Boga i swoją duszę (medytacja, refleksja), jednak może to uczynić tylko dzięki łasce Bożej (dar Iluminacji), asceza; (wiara dramatyczna).
Św. Augustyn "Wyznania" (ok. 400 r.)
Absolut - pojęcie filozoficzne oznaczające byt najwyższy, doskonały, idealny i nieograniczony czymkolwiek, istniejący sam z siebie (Summa Esencia).
Asceza - skrajna postawa polegająca na wyrzeczeniu się dóbr ziemskich w imię miłości Boga, bardzo ważny składnik augustianizmu (inaczej: odrzucenie ciała). Przeciwieństwo afirmacji życia.
Teocentryzm - poświęcenie Bogu wszystkich spraw życia, postawienie Go w środku zainteresowań (w Augustianiżmie: teocentryzm metafizyki - skoncentrowanie na Bogu myśli metafizycznej, czyli zajmującej się istotami nie materialnymi).


Dodaj swoją odpowiedź
Kulturoznawstwo

Aureliusz Augustyn z Hippony

BIOGRAFIA

Aureliusz Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście w północnej Afryce (tereny dzisiejszej Algierii). Jego ojciec Patrycjusz urzędnik rzymski był poganinem, matka Monika chrześcijanką. Wychowany przez nią zgo...

Filozofia

Augustyn z Hippony

BIOGRAFIA
Aureliusz Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście w północnej Afryce (tereny dzisiejszej Algierii). Jego ojciec Patrycjusz urzędnik rzymski był poganinem, matka Monika chrześcijanką. Wychowany przez nią zgodnie ...

Filozofia

Św. Augustyn, Kartezjusz, Artur Schopenauer

ŚW. AUGUSTYN

ŻYCIORYS
Święty Augustyn, który żył w schyłkowym okresie cesarstwa rzymskiego, był największym teologiem swojej epoki. Jego pisma wywierały głęboki wpływ na chrześcijańskie doktryny i poglądy filozoficzne p...

Filozofia

Św. Augustyn

Św Augustyn: ŻYCIE AUGUSTYNA. Św. Augustyn (354 - 430) urodził się w Tagasta, w Numidii, z ojca poganina i matki chrześcijanki. W mieście ojczystym, potem w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. Pisma Cycerona pobudziły...

Etyka

"Święty Augustyn"

"Święty Augustyn"

1. Aureliusz Augustyn z Hippony : ( łac. Aurelius Augustinus ) w Kościele katolickim znany jako:
? Święty Augustyn ? (ur. 13 listopada 354 w Tagaście, zm. 2 sierpnia 430 w Hippo Regius)

Był filozofem...