Kultura, różnorodność kultur, kultura polska

KULTURA - ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich, powstający na gruncie swoistych, biologicznych i społecznych cech człowieka i warunków jego bytu, a rozwijający się i przekształcajacy w procesie historycznym. Termin kultura pochodzi z łacińskiego języka - "cultus agri" czyli uprawa ziemi.

GŁÓWNE DZIEDZINY KULTURY

Kultura materialna
Termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt itp.

Kultura duchowa
Termin określający ogół osiągnięć ludzi w dziedzinie nauki, sztuki, religii, moralności, obyczajów i tadycji. Kultura duchowa to także dzieła sztuki, a takze przechowywanie wiedzy o przeszłości.

Kultura języka
Porozumiewanie się zgodnie z obowiązującą (w danym społeczeństwie) normą językową.

Kultura polityczna
Całokształt indywidualnych postaw politycznych członków danego społeczeństwa. Postawy te są wyrazem uznawanych wartości, odnoszących się przede wszystkim do systemu władzy państwowej. Od kultury politycznej danego społeczeństwa zależy stopień i charakter jego zaangażowania w politykę, gdyż to właśnie kultura polityczna reguluje stosunki między rządzącymi a rządzonymi.

Różnorodność kultur
Mimo, że kultura jest atrybutem człowieka i co za tym idzie wszystkich społeczności tworzonych przez gatunek homo sapiens nie jest ona jednolita i w różnych okresach historycznych, jak również w różnych obszarach gegraficznych wytwory ludzkie, systemy norm i wartości były i są od siebie odbiegające w duzym stopniu. Przedstawiciele nauk społecznych staraja się klasyfikować pewne typy kultur czy też opisywać szczególne przypadki istniejących obecnie lub w przeszłości, nadajacych im nazwy specyficzne ze względu na miejsce, czas badź ogólny typ opisywanej kultury.

Kultura polska
Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Narodowa kultura rodziła się pod wpływem zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Polacy chętnie widzieli u siebie innych twórców i interesowali się osiągnięciami innych narodów. w XIX i XXw. aktywność kulturalna zastępowała zaś wielu Polakom działalność polityczną i gospodarczą. Zapewne dlatego polska twórczość jest tak zróżnicowana i pełna niuansów.
Dialog i przenikanie się kultur widać w polskiej tradycji przez wieki. Obyczaje, zachowania, stroje kształtowały wpływy zachodnie i wschodnie. Tradycyjne stroje polskiej szlachty w XVI i w XVIIw. (kontusze, żupany, pasy słuckie) powstały także pod wpływem bogatego wzornictwa sztuki wszchodniej, w tym islamskiej. Efektem wielu wpływów jest polska kuchnia i tradycyjna biesiada.
Współczesna Polska oferuje różnorodność doświadczeń kulturalnych. Zainteresowani wysoką kulturą znajdą tu festiwale muzyczne o miedzynarodowej renomie. Polskie muzea prezentują ciekawe zbiory sztuki dawnej i współczesnej. Do światowych arcydzieł zalicza się obrazy Leonarda da Vinci, rzeźbiony w drewnie ołtarz Wita Stwosza, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga.
Współczesna kulturę można podzielić na literaturę, teatr, muzykę, film i sztuki plastyczne.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Kultura polska elementem kultury europejskiej

Wstęp


Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawianie i naszkicowanie głównych elementów ewolucji kultury polskiej jako elementu kultury europejskiej do XX wieku.
Słowo "kultura" jest jednak wieloznaczne. Pojęcie kultury - podo...

Socjologia

Kultura

KULTURA
1.KULTURA
2.KULTURA JAKO WYRÓŻNIK CZŁOWIEKA
3.ELEMENTY KULTURY
4.RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR
5.ETNOCENTRYZM
6.RELATYWIZM KULTUROWY
Ad.1 KULTURA
KULTURA- jako zbiór wartości symbolicznych, sztuka , literatura,...

Historia

Rzeczpospolita Obojga czy wielu narodów? Religia i kultura.

Pod koniec XVI. wieku zakończyło się ostateczne formowanie nowego potężnego państwa , w środkowej Europie, powstałego w wyniku unii Polski i Litwy w 1569 roku-Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był to kraj o specyficznym ustroju politycznym, ...

Socjologia

Socjologia kultury A. Barska

Socjologia kultury – Wykłady
Tematy:
Socjologiczne ujęcie kultury.
Procesy nabywania kultury.
Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne, - wzory osobowe, systemy aksjonormatywne (wartości i normy).
Uczestnictwo w kultu...

Socjologia

Socjologia

1.Warunki powstawania socjologii.
Korzeni socjologii należy szukać w wydarzeniach mających miejsce w XVIII wieku na które złożyły się m.in.:
-dziedzictwo oświecenia
-rewolucja francuska
-zmiany wewn dawnych monarchii i tworz...