Warmia i Mazury,Olsztyn

Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z 16, utworzonych w naszym kraju w wyniku reformy administracyjnej. W regionie warmińsko-mazurskim znalazło się całe olsztyńskie, ponad połowa suwalskiego, elbląskiego i pojedyńcze gminy toruńskiego, ciechanowskiego, i ostrołęckiego.


Region Warmii i Mazur obejmuje obszary o wybitnych walorach przyrodniczych i turystycznych. Prawie 30% powierzchni regionu zajmują lasy wśród których występują kompleksy leśne o charakterze puszczańskim.

Atrakcją regionu jest ok. 2000 jezior stanowiących prawie 5% powierzchni województwa. Dodatkowym walorem regionu są zabytki architektury zarówno gotyckie i barokowe, jak i ostatniego stulecia oraz liczne stanowiska chronionej flory i fauny.

Województwo Warmińsko-Mazurskie zajmuje powierzchnię 24203 km2 (7,7% terytorium Polski) i jest czwartym co wielkości regionem w kraju. Podzielone jest na 116 gmin - w tym 16 gmin miejskich (dwa miasta na prawach powiatu), 33 gminy miejsko-wiejskie, 67 gmin wiejskich. Gminy tworzą 17 powiatów, a dwa największe miasta regionu - Olsztyn i Elbląg mają status powiatów grodzkich. Na terenie wojewodztwa znajduje sie 47 miast i 3885 miejscowości wiejskich.Glowne miasta: Bartoszyce, Braniewo, Dzialdowo, Elblag, Elk, Gizycko, Goldap, Ilawa, Ketrzyn, Lidzbark Warminski, Mragowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostruda, Pisz, Szczytno. W regionie zamieszkuje ponad 1460 tys. osób, z czego 60% to mieszkańcy miast. Gęstość zaludnienia 60 osób /km2 jest najniższa w kraju i ponad dwukrotnie niższa od średniej dla Polski. Warmia i Mazury to region który słynie nie tylko ze swojej ciekawej historii, ale przede wszystkim z niezwykle urokliwych krajobrazów, największego skupiska jezior w Polsce. Nie bez przyczyny Warmia i Mazury są nazywane Krainą Tysiąca Jezior i uchodzą za "Zielone Płuca Polski". Tutaj chętnie inwestują ci, których interesują zyski z turystyki i ci, którym nie obca jest gospodarka proekologiczna. Duże obszary wolnej ziemi i stosunkowo małe zasiedlenie stwarzają szansę dalszego rozwoju regionu.Przez centrum miasta Olsztyna płynie wartkim nurtem, tworząc malownicze przełomy, rzeka Łyna. Kajakiem po Łynie można dopłynąć do wschodniej granicy polsko-rosyjskiej, a po jej przekroczeniu Pregołą do Kaliningradu.

Olsztyn


Stolica wojewodztwa warminsko-mazurskiego jest miasto Olsztyn. Najstarsza wzmianka o miescie pochodzi z roku 1348. Prawa miejskie oraz nazwe Allenstain (pruska nazwa Alna) nadano 31 pazdziernika 1353 roku. Polska nazwe zaczeto stosowac w XVI wieku.


Liczne wojny XV wieku niejednokrotnie niszczyły młode jeszcze miasto. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1466 roku w Toruniu, Olsztyn wraz z całą Warmią przeszedł pod zwierzchnictwo Rzeczypospolitej. Kolejna wojna, wywołana w latach 1519-1521 przez zakon krzyżacki spustoszyła południową Warmię. Ówczesnym administratorem dóbr kapituły warmińskiej był kanonik fromborski rodem z Torunia, największy astronom Renesansu - Mikołaj Kopernik. Podjął on wielką akcję zasiedlania rejonu sprowadzając mówiących po polsku osadników z Mazowsza. Kolejny wiek to rozkwit korzystnie położonego miasta na ruchliwym szlaku Królewiec-Warszawa. Rozwój został powstrzymany przez wojny północne w XVII i XVIII wieku, a wielka zaraza lat 1709-1712 wyludniła miasteczko niemal całkowicie. Dzięki wsparciu kapituły Olsztyn w ciągu XVIII wieku zdołał poprawić swe położenie. W okresie rozbiorów Warmię wcielono do Królestwa Prus. W 1807 roku Olsztyn gościł samego cesarza Francuzów. Po wojnach napoleońskich w Prusach utworzono samorząd terytorialny, a w 1818 roku powstał powiat olsztyński.Druga połowa XIX wieku to dynamiczny rozwój miasta.W tym samym okresie Olsztyn stał się ośrodkiem polskiego ruchu narodowego na Warmii. W kwietniu 1886 roku ukazał się pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej", polskiego pisma wydawanego bez przerwy do 1939 roku przez rodziny Liszewskich i Pieniężnych. W roku 1890 położono instalację gazową, a w 1892 zadzwonił pierwszy telefon, sześć lat później doszedł nowoczesny wodociąg, a w 1907 - elektryczność. Na ulicach pojawiły się tramwaje, a niewiel później otwarto lotnisko.Po I wojnie światowej o przyszłej przynależności państwowej południowej części Prus Wschodnich zadecydował plebiscyt z 11 lipca 1920, Olsztyn wraz z Warmią pozostał przy Niemczech. Pod rządami Hitlera wokół miasta powstał krąg osiedli powiązanych ze śródmieściem terenami zielonymi. W roku 1939 mieszkało tu ponad 50.000 osób. Po drugiej wojnie światowej Olsztyn był mocno zniszczony. W 1946 miasto liczyło 23.000 mieszkańców, a w 1950 - 45.000. Przemysł i gospodarka rozwijały się powoli. Prawdziwej dynamiki dodało dopiero otwarcie fabryki opon w 1967 roku. Zenętrzny obraz miasta zmienił się ogromnie. W okresie stanu wojennego w mieście była czynna opozycja. Po 1989 roku odtworzony został samorząd terytorialny, wybrano pierwszą demokratyczną radę i zarząd miasta. W chwili obecnej Olsztyn liczy 172 tys. mieszkancow. W stolicy Warmii i Mazur uczy się ponad 25 tys. studentów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim oraz w 4 prywatnych uczelniach wyższych. Ponad 60 proc. młodzieży spoza granic miasta uczęszcza do olsztyńskich szkół średnich

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Cuisine of Warmia and Mazury

How it looks today?
Cuisine of Warmia and Mazury isn’t so well known. Great part of local inhabitants are extraneous population who came here after II World War and their descendants. In the same time most of native inhabitants were forced to ...

Geografia

Warmia i Mazury

Warmia i Mazury to dwie historyczne krainy Pn. - Wsch. Polski. Należą do najatrakcyjniejszych regionów turystyczno - krajobrazowych i rekreacyjnych naszego kraju. Nazwa Warmia pochodzi od pruskich słów ?Wormyan? lub ?Wurmen?, oznaczających kol...

Edukacja europejska

Podstawowe informacje na temat funduszy europejskich wdrażanych w polsce na podstawie województwa warmińsko-mazurskiego

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W POLSCE
Polsce z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na okres programowania 2004-2006 przyznano 12,809,709,283 euro. Wraz ze środkami krajowymi zostaną one wydane...

Historia

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego siódmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych powstańcy wielkopolscy oswobodzili terytorium dawnego Wielkiego Księ...

Historia

Wojna Polsko-Bolszewicka, Zajęcie Wileńszczyzny, Traktat Ryski, Walka o Górny Śląsk

WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA
Odzyskanie Galicji, wyparcie wojsk bolszewickich z Wilna i Mińska zachęciły Piłsudskiego do porozumienia z Ukrainą. Rząd ukraiński zgodził się na sojusz z Polską. Ukraińska Republika Ludowa była przekonana, a...