Najważniejsze instytucje UE

Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje:
 ustala główne kierunki integracji europejskiej,
 określa ogólną politykę Unii,
 rozstrzyga kwestie sporne (arbitaż), które nie zostały rozstrzygnięte w Radzie UE.

Komisja Europejska – organ powołany w 1958 r. z 20 niezależnych funkcjonariuszy z piętnastki europejskiej, wybieranych co 5 lat. Od 2004 r. liczy 25 komisarzy. Pełni następujące funkcje:
 podejmuje decyzje większością głosów,
 wysuwa propozycje aktów prawnych (rozporządzenia, dyrektywy),
 zapewnia realizację przyjętych aktów prawnych,
 posiada władzę decyzyjną w sprawach przewidywanych przez traktaty,
 odpowiada przez Parlament Europejski,
 jest zalążkiem przyszłego rządu europejskiego.

Rada Unii Europejskiej – to organ decyzyjny Unii, składa się z m.in. spraw zagranicznych i resortowych, siedziba w Brukseli. Jej funkcje to:
 wydaje akty prawne,
 zawiera układy międzynarodowe wynegocjowane przez Komisję Europejską,
 decyzje Rady są przygotowywane przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPTER),
 podejmuje decyzje większością głosów.

Parlament Europejski - składa się z 626 posłów, wybieranych co 5 lat; z siedzibą w Strasburgu. Od 2004 r. – 723 deputowanych. Jej funkcje:
 współtworzy budżet UE,
 kontroluje prace Komisji, zatwierdza jej skład,
 konsultuje inicjatywy ustawodawcze Rady Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości - działa od 1958 r. składa się z 15 sędziów, 9 adwokatów (rzeczników) generalnych, powoływanych przez rządy państw co 6 lat; z siedzibą w Luksemburgu. Pełni następujące funkcje:
 rozstrzyga spory dotyczące spraw Unii,
 sprzyja tworzeniu prawa europejskiego,
 sprawdza zgodność aktów prawnych wydawanych przez instytucje wspólnot i rządy z traktatami

Trybunał Obrachunkowy (Audytorów) - składa się z 15 członków, powoływanych przez Radę UE co 6 lat; z siedzibą w Luksemburgu. Jej funkcje to:
 odpowiada za kontrolę budżetu,
 nadzoruje operacje budżetowe,
 kontroluje pomoc finansową Unii dla państw zewnętrznych.

Dodaj swoją odpowiedź
Stosunki międzynarodowe

Najważniejsze instytucje UE.

Najważniejsze instytucje UE

Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje:
· ustala główne kierunki integracji europejskiej,
· określa ogóln...

Język angielski

Najważniejsze instytucje nadzorujące przestrzegania prawa we współczesnej Polsce?

Najważniejsze instytucje nadzorujące przestrzegania prawa we współczesnej Polsce?...

Język angielski

Wymień najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, wpsiując ich nazwy na tabliczkach zamieszczonych poniżej

Wymień najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, wpsiując ich nazwy na tabliczkach zamieszczonych poniżej...

Język angielski

wymien najważniejsze instytucje Unii europejskiej mają byc 4

wymien najważniejsze instytucje Unii europejskiej mają byc 4...

Język angielski

Wymień najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, wpsiując ich nazwy na tabliczkach zamieszczonych poniżej . Daję naj :)

Wymień najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, wpsiując ich nazwy na tabliczkach zamieszczonych poniżej . Daję naj :)...

Instytucje Europejskie

Scharakteryzuj najważniejsze instytucje europejskie

Współczesna struktura Unii Europejskiej jest szeroko rozbudowaną instytucją.
Dzięki takiej budowie, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą aktywnie brać udział w życiu i funkcjonowaniu wspólnoty . Wszystkie organy wspól...