Polska - rok 1968

W 1968 miały miejsce tzw. Marcowe wydarzenia 1968, czyli kryzys polityczny. Dały mu początek rozruchy studenckie, m.in. w Warszawie i w Krakowie, połączone z falą antysemityzmu, na skutek czego wyemigrowało z kraju ok. 20 tys. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Kryzys społeczno-polityczny narastał od końca lat 50., połączony z rozgrywkami wewnątrz kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której do głosu doszła nacjonalistyczna grupa M. Moczara.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść stała się demonstracja studentów pod pomnikiem A. Mickiewicza w Warszawie (10 stycznia 1968) na znak protestu przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady wg A. Mickiewicza w reżyserii K. Dejmka, z powodu antyrosyjskich akcentów. Uczestnicy demonstracji zostali poddani restrykcjom, niektórzy usunięci z uczelni, co wywołało 8-11 marca powszechną akcję protestacyjną studentów, rozbijaną brutalnie przed oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.
Protestujący domagali się liberalizacji życia politycznego. Przeciwko represjom protestowali niektórzy intelektualiści, posłowie na Sejm Koła Poselskiego Znak, przedstawiciele Episkopatu Polski. Wystąpienia studenckie zostały stłumione do końca marca 1968.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Polska w latach 1946-89.

RJN- Rada Jedności Narodowej
TRJN- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
PGR- Państwowe Gospodarstwa Rolne
UNNRA- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy
PSZ- Polskie Siły Zbrojne
PSL- Polskie Stronnictwo ...

Historia

Kultura polska w latach 1945- 1990

I. TEATR
Odrodzenie życia teatralnego po II wojnie światowej następowało nadzwyczaj szybko. Już na przełomie 1944/45 zaczęły działać teatry we wszystkich większych miastach. W 1949 r. zakończono upaństwowianie polskich scen. Czoło...

Historia

Polska w latach 1956 - 1980

Rozwój wydarzeń politycznych w Polsce kształtował się w 1956 r. pod wpływem toczonej w ZSRR walki o schedę polityczną po Stalinie. Po 3 latach walkę tę kończył XX Zjazd KPZR, trwający od 14 do 25 lutego 1956 r.
Atutem polityków wal...

Historia

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej na tle problemów europejskich i światowych.

Druga wojna światowa została w pamięci ludzi jako najgorsze wydarzenie, wielki ból, płacz, strach i nienawiść. Była najokrutniejszym konfliktem zbrojnym w ...

Politologia

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

„Bezpieczeństwo państwa, to stan umożliwiający normalny rozwój państwa - pomyślną realizację wszystkich jego celów - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi...