Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty nadzwyczajne stanowią integralną część zysku bilansowego i są rezultatem działalności gospodarczej jednostek gospodarczych.

Straty nadzwyczajne wyrażają bez-ekwiwalentne zmniejszenie się składników majątku. Są one skutkiem zaburzeń zaistniałych w normalnym toku pracy jednostki gospodarczej. Do strat nadzwyczajnych należą między innymi:

· Pieniężne skutki zdarzeń losowych po uwzględnieniu kosztów usuwania szkód oraz przyznanych odszkodowań, np. pożar, powódź, gradobicie i inne klęski żywiołowe, a także kradzież z włamaniem, czy inne rodzaje kradzieży, których skutkiem jest powstanie określonych strat,
· Koszty zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, inwestycji, robót itp.;
· Przedawnione, odpisane lub umorzone roszczenia i należności;
· Wszelkie kary, grzywny i odszkodowania oraz koszty postępowania spornego, w tym także kary liczone w formie odsetek od określonej w przepisach lub umowie kwoty;
· Wyniki obniżenia wartości oraz przeszacowania rzeczowych składników majątku obrotowego, jeżeli stosownie do innych przepisów nie obciążają kosztów lub nie podlegają zaliczeniu do zmian kapitałów lub funduszy;
· Koszty inwestycji przekazanych nieodpłatnie lub koszty inwestycji, które nie dały efektu gospodarczego;
· Przekazane dary, ofiary oraz składki na rzecz organizacji społecznych;
· Nie obciążające kosztów niezawinione niedobory i szkody środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku;
· Utworzenie rezerwy;
· Inne zmiany aktywów i pasywów wywołane zdarzeniami odbiegającymi od normalnej działalności jednostki.

Natomiast zyski nadzwyczajne również mają charakter odstępstwa od normalnego toku działalności gospodarczej, oznaczają odpowiednik przyrostu aktywów lub zmniejszenia pasywów bez wypłaty równoważnika. Do zysków nadzwyczajnych zalicza się w szczególności zyski z tytułu:
Zdarzeń losowych (odzyskane materiały, odpadki itp.);
Nadwyżek środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku;
Odszkodowań przyznanych przez zakłady ubezpieczeń,
Zobowiązań przedawnionych lub wygasłych,
Otrzymanych darów, ofiar itp.;
Przeszacowania rzeczowych składników majątku obrotowego, jeżeli stosownie do innych przepisów nie podlegają zaliczeniu do zmian kapitałów lub funduszy,
Rozwiązania rezerwy,
Innych zmian stanu aktywów lub pasywów wywołanych zdarzeniami odbiegającymi od normalnej działalności jednostki gospodarczej.

Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych w ciągu okresu sprawozdawczego prowadzona jest na kontach „Straty nadzwyczajne” i „Zyski nadzwyczajne”. Na stronie Wn konta „Straty nadzwyczajne” ewidencjonuje się wszelkie poniesione w ciągu okresu straty nadzwyczajne, które na koniec roku obrotowego przenosi się w ciężar konta „Wynik finansowy”. Zyski nadzwyczajne, osiągnięte w ciągu okresu, księguje się na stronie Ma konta „Zyski nadzwyczajne”, natomiast na koniec roku obrotowego są one przenoszone na dobro konta „Wynik finansowy”.

Dodaj swoją odpowiedź
Rachunkowość

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W ANALIZIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Wariant kalkulacyjny Wariant porównawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychod...

Rachunkowość

Podstawy rachunkowości

WYKŁAD NR 1
I Przedmiot i metody rachunkowości
1. a) Rachunkowość – jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania
danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.)
Uzysk...

Rachunkowość

Rachunkowość - wykład

AKTYWA

Aktywa trwałe – te składniki majątkowe, których postać nie będzie zmieniona w ciągu 1 roku licząc od końca roku danego. (Chodzi o zamiar, a nie o to, co faktycznie się stanie).

I Wartości niematerialne i prawne....

Finanse i bankowość

Finansowanie przedsiębiorstw-wykłady

Istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Instrumentarium związane z procesem zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Co to znaczy zarządzać?
Łączenie istoty firmy z procesem wytwarzania pieniądza.
Źródła finanso...

Ekonomia

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo posiada określony majątek umożliwiający prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Majątek ten składa się z wielu elementów ( budynki, maszyny, urządzenia, materiały, wyroby gotowe, środki ...