Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku i ich następstwa.

1592 - umiera Jan III; Zygmunt staje się tytularnym królem Szwecji ale władzę w jego imieniu obejmuje rada senatorów pod przewodnictwem jego wuja Karola, księcia Sudermanii. Stopniowo szlachta szwedzka zaczyna okazywać coraz większą niechęć do Wazów polskich z racji ich ortodoksyjnej katolickości, nie chcieli się zgodzić na oddanie Rzeplitej północnej Estonii a także zawiedli się w przewidywaniu, że zasiadanie na 2 tronach jednocześnie osłabi władzę królewską Wazów

1598 - wyprawa na Szwecję, klęska wojsk Zygmunta III Wazy; rozpoczęcie wojny o tzw. Dominium Maris Baltici; Karol Sudermański zostaje obwołany królem Szwecji
1601 - bitwa pod Kokenhausen, zatrzymanie Szwedów na linii Dźwiny
1604/jesień - Dymitr w asyście nadwornych wojsk magnackich (Mniszkowie i Wiśniowieccy) przekracza granicę polsko-rosyjską
1605 - bitwa pod Kircholmem, zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza

W Polsce tymczasem narastał konflikt pomiędzy Zygmuntem III Wazą a szlachtą. Król pragnął zreformować kraj wprowadzając monarchię dziedziczną i wzmacniając władzę królewską. Temu wszystkiemu towarzyszyła polityka wyznaniowa faworyzująca katolików, co doprowadziło do zmniejszenia się liczby protestanckich senatorów, nieuznawanie uchwał konfederacji warszawskiej oraz naciski na prawosławnych aby zatwierdzili postanowienia unii brzeskiej (1595/6), uznające papieża za zwierzchnika kościoła greckokatolickiego

1610/lipiec - bitwa pod Kłuszynem gdzie Stanisław Żółkiewski pobił połączone wojska rosyjskie i szwedzkie.
1617-20 - wojna ze Szwecją; Polska traci cześć Inflant
1626 - najazd szwedzki na Prusy Książęce, okupacja Prus Królewskich z ujściem Wisły; blokada Gdańska
1627 - zwycięstwo w bitwie morskiej pod Oliwą
1629 - wygrana pod Trzcianą, klęska pod Górznem
1629/wrzesień - pokój w Altmarku; Szwecja zatrzymywała Prusy z portami (oprócz Pucka, Gdańska i Królewca) oraz tereny w Inflantach na północ od Dźwiny. Ponadto Szwecja otrzymała prawo pobierania ceł z handlu polskiego

1632 - śmierć Zygmunta III Wazy. Królem zostaje obrany jego syn, Władysława IV Waza. Nie udały się próby stworzenia lobby pro królewskiego (ci, którzy otrzymali Order Niepokalanego Poczęcia NMP) ani zwiększenia dochodów skarbu. Szlachta nie chciała mieszać się w wojnę 30 letnią chociaż przywódca stronnictwa protestanckiego, książę brzeski Jan Krystian proponował oddanie zwierzchnictwa nad Śląskiem Polsce. Podobną ofertę wysunęła koalicja pro habsburska.

1635/12 września - pokój ze Szwedami w Sztumskiej Wsi, przyznający Polsce prawo do Prus ale zostawiające Inflanty w rękach szwedzkich
1637 - małżeństwo z córką Ferdynanda Habsburga, Cecylia Renatą, sojusz z Habsburgami przeciwko Szwecji
1641 - pozbawiony poparcia cesarza hołd Polsce składa Fryderyk Wilhelm, ostatni hołd Polsce księcia Prus w dziejach. Sojusz z Habsburgami nie przynosi oczekiwanych skutków

1648/maj - umiera Władysław IV Waza; królem zostaje Jan Kazimierz
1655/lato - atak szwedzki na Wielkopolskę; powody:

chęć opanowania żyznych ziem
opanowanie komór celnych nad Bałtykiem
słabość Polski ukazana podczas wojen z Chmielnickim
namowy Hieronima Radziejowskiego, zdrajcy, magnata, który uciekł do Szwecji po zatargu z królem

1655/lipiec - kapitulacja pospolitego ruszenia Wielkopolski pod Ujściem będąca wynikiem zdrady magnaterii z Krzysztofem Opalińskim na czele.
1655/sierpień - Radziwiłłowie poddają w Kiejdanach Litwę Karolowi Gustawowi
1655/wrzesień-październik - upadek Warszawy i Krakowa; magnateria i wojsko kapituluje; Jan Kazimierz ucieka na Śląsk
1655/jesień - wybuch powstania antyszwedzkiego
1655/grudzień -konfederacja tyszowiecka; oblężenie Jasnej Góry
1656/styczeń - powrót króla; udział w walkach chłopów zachęconych pro-chłopską wymową tzw. "ślubów lwowskich" (1 kwiecień 1656)
1656/czerwiec - odbicie Warszawy
1656/28-30 lipca - przegrana przez Polaków bitwa pod Warszawą z wojskami szwedzko-brandenburskimi

I próba rozbioru Rzeczypospolitej:

1556/grudzień - traktat w Radnot. Karol Gustaw oddawał Elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi Warmię, Prusy i Wielkopolskę. W podziale miał też uczestniczyć też książę Siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy. Istniał też inny projekt, w którym mieli wziąć udział także Radziwiłł i Chmielnicki. Polska znalazła sojuszników w Danii i Rosji. Rozbiorowi opierała się Austria i Turcja. Ostatecznie z koalicji wycofał się Elektor Fryderyk August w zamian za zrzeczenie się przez Polskę zwierzchności nad Prusami Książęcymi u oddanie mu w lenno księstw Lęborka i Bytowa. Jerzy Lubomirski pustoszy Siedmiogród. Do Danii udaje się Czarniecki z korpusem polskim. Szwedzi wycofują się z Polski, Rakoczy kapituluje a Karol Gustaw nagle umiera

1660/3 maj - traktat w Oliwie. Jan Kazimierz zrzekał się praw do korony szwedzkiej. W zamian za to Szwecja rezygnowała z jakichkolwiek nabytków terytorialnych względem Polski. W Inflantach powrócono do granicy na Dźwinie, na północ Szwecja a na południe Polska..

1665 - wybuch rokoszu Lubomirskiego
1667 - śmierć Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza
1668 - abdykacja Jana Kazimierza
1669 - królem został Michał Korybut Wiśniowiecki

W tym czasie nastąpił zwrot w polityce zagranicznej Polski. Jan III Sobieski związał się z Francją (tajny pakt w Jaworowie 1675), tradycyjną sojuszniczką Wielkiej Porty. Pokój z Turcją oraz Szwecją miał umożliwić nieskrępowaną wojnę z Prusami Książęcymi.

1677 - traktat polsko-szwedzki w Gdańsku

Plany te były zwalczane rękami hojnie opłacanych przez Brandenburgię i Prusy magnatów oraz papiestwo i co za tym idzie powiązany z nim kler polski. Szlachta nie widziała nad Bałtykiem żadnych możliwych zysków a Turcja, mimo nacisków Francji, nie chciała zwrócić zagarniętych terenów. W tej sytuacji Sobieski musiał rozpocząć wojny z Turcją.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wojny Polski XVII - wiecznej wyrazem słabości czy mocarstwowości państwa?

XVII wiek w dziejach Rzeczypospolitej to czas ciągłych wojen. W początkach stulecia były one raczej korzystne dla Polski . Jednak w miarę upływu czasu przeciwnicy stawali się coraz silniejsi, a wojny przestały być jedynie pogranicznymi.

Historia

Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

Państwo polsko-litewskie z przełomu XVI i XVII w. imponuje swym zasięgiem terytorialnym. Po rozejmie w Jamie Zapolskim, zawartym w 1582 roku, terytorium Rzeczpospolitej obejmowało ok. 815 tys. km2. Dalsze zdobycze na wschodzie powiększyły je j...

Historia

Wojna polsko - rosyjska

Za okres nieustannych wojen uważa się wiek XVII. Pierwsze starcie Polski z Rosją rozpoczęło się przez Inflanty, które w roku 1558, Car Ivan IV postanowił dołączyć do państwa Rosyjskiego. Inflanty w roku 1561 były oddane pod opiekę Pols...

Historia

Omów politykę wschodnią RP od Unii Lubelskiej do pokoju Grzymułtowskiego w 1686 roku

Tematem niniejszej pracy będzie polityka wschodnia od roku 1569 tj. od Unii Lubelskiej do zawarcia pokoju Grzymułtowskiego w 1686, który kończył wojny polsko-rosyjskie w XVII stuleciu i ustalił wschodnią granicę Rzeczypospolitej aż do rozbi...