Obrona cywilna

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
Zasady organizacji i funkcjonowania OC formułuje międzynarodowe prawo wojenne, Protokół dodatkowy I z 1977r. Do Konwencji genewskich z 1949 r. O ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę.(podać znak rozpoznawczy)
ORGANIZACJA OC:
SZEF OC KRAJU-powołuje prezes Rady Ministrów,
podlega mu Urząd Szefa OC Kraju i Centrum Doskonalenia Kadr Ochrony Ludności.
Szefowie OC województw przy pomocy wojewódzkich inspektoratów
W miastach pow. 40tys. mieszkańców-miejski inspektoraty OC
W pozostałych gminach-pracownicy do spraw OC.

W zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników tworzy się zakładowe formacje OC:
· ratownictwa ogólnego
· zadań specjalnych:
· pierwszej pomocy przedmedycznej
· ratownictwa komunalnego, energetycznego, budowlanego;
· przeciw pożarowego, porządkowo -ochronne, łączności, zaopatrzenia;
· wykrywania i alarmowania, ochrony płodów rolnych , produktów żywnościowych
· ratownictwa chemicznego
· ratownictwa przeciwpowodziowego;
· budowy i odbudowy ujęć wody .
ZADANIA OC:
· ochrona ludności przed środkami rażenia
· ostrzegani i alarmowanie
· zaciemnianie
· budowle ochronne
· sprzęt ochrony indywidualnej
· ochrona zakładów i obiektów użyteczności publicznej
· ujęcia wody
· płody rolne, żywność, zwierzęta, pasza,
· stanowiska kierowania OC
· ochrona dóbr kultury
· ratownictwo i udzielanie pomocy poszkodowanym
· zwalczanie klęsk żywiołowych.
Świadczenia osobiste (wiek 16-60 lat) i rzeczowe na rzecz sił zbrojnych i formacji OC

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w innych krajach

1. Obrona Cywilna w innych krajach

OBRONA CYWILNA BELGII

W ocenie zachodnich specjalistów wojskowych obrona cywilna (OC) Belgii zaliczana jest do najbardziej rozwiniętych wśród państw Europy Centralnej.

Kierownictwo...

Wiedza o społeczeństwie

Obrona cywilna

Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej / należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu
I środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy - zgodnie z przepisami prawa - obron...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Obrona Cywilna (OC) - jej zadania, cele oraz organizacja

OBRONA CYWILNA
Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej


Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i ...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Obrona cywilna

OBRONA CYWILNA

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie o...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Obrona cywilna w Polsce, jej cele, struktura i zadania.

Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej / należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy - zgodnie z przepisami prawa - obrona cy...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń śr...