Alkeny

ALKENY: CnH2n
Metody otrzymywania:
laboratoryjna – Al4C3 + 12HCl  3CH4 + 4AlCl3
reakcja Wurtza – polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcopochodne
CH3J + 2Na + J-CH-CH3  CH3-H2-CH3 + 2NaJ
Budowa:
*izomeria geometryczna cis-trans
Wł. fizyczne:
*bezbarwny gaz, nieco lżejszy od powietrza
*delikatny zapach
*nie rozpuszcza się w H20
*pali się słabo kopcącym płomieniem
*przyspiesza dojrzewanie owoców
*odbarwia wodę bromową i roztwór nadmanganianu potasu
Wł. chemiczne:
*zw. aktywne chem dzięki obecności podwójnego wiązania
*ulega spalaniu, czyli reaguje z tlenem
C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O
C2H4 + 2O2  2CO + 2H2O
C2H4 + O2  2C + 2H2O
*daje reakcje przyłączania
*ulegają polimeryzacji
Dowodem nienasyconego charakteru etylenu jest reakcja z bromem, w której już w normalnej temperaturze występuje odbarwienie roztworu. Jest to efekt przyłączenia (addycji) atomów bromu do atomów węgla, między którymi nastąpiło rozerwanie wiązania π. Produktem tej reakcji jest bezbarwny nienasycony związek- bromopochodna etanu.
Metody otrzymywania:
CH3 – CH2OH  (Al2 O3) CH2 = CH2 + H2O
CH3 –CH2Br  (KOH/C2 H5OH)CH2 = CH2 + HBr
CH3 – CH – CH2  (2n) CH3 – CH = CH2 - 2nBr2
| |
Br Br
CH3 – CH3  (T/kat) CH2 = CH2 + H2
Reguła Markownikowa: Podczas reakcji addycji (przyłączenia) cząsteczki HX (-Cl, -Br, -J, -OH) do niesymetrycznego wiązania podwójnego H z cząsteczki HX przyłączy się do tego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym, przy którym jest więcej atomów H.
Dieny: alkeny o 2 wiązaniach podwójnych

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkany i alkeny - najważniejsze reakcje

Alkany


OTRZYMYWANIE
1. Addycja wodoru do alkenów/alkinów
Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawieraj...

Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel.
Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć ...

Chemia

Alkeny alkany alkiny

Alkany to węglowodory nasycone (związki organiczne) w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą wiązaniami pojedynczymi. (Porównaj: alkeny, alkiny)

Ogólny wzór sumaryczny alkanów(aczkolwiek nie znajdujący zastosowan...

Chemia

Węglowodory - alkeny

ALKENY (wzór ogólny - CnH2n)

Alkeny - węglowodory których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla

SZEREG HOMOLOGICZNY:

* ETEN - C2H4
* PROPEN - C3H6
* BUTEN - C4H8
* PENTE...