Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska

1.Przyczyny powstania
- walka o niepodległość
- opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonanie Austrii, Prus, Rosji.
- społeczno-ekonomiczna-polityczne
Rozwinięta działalność spiskowa, utworzenie siatki konspiracyjnej we wszystkich zaborach. Największą swobodę współpracy ma ludność Kra-kowska.
- zaostrzenie konfliktów społecznych na ziemiach polskich między chło-pami, a szlachtą. Na tle stosunków pańszczyźnianych Galicji, oraz nie-urodzajów

2.Próby powstań we wszystkich trzech zaborach
Od początku lat czterdziestych organizacje spiskowe przygotowywały ogólnopolskie powstania we wszystkich trzech zaborach.
- nieudana próba wystąpienia przez Piotra Ściegiennego w 1844
- na wodza naczelnego zrywu narodowego wyznaczono Ludwika Miero-sławskiego(przeciwnika „wojny ludowej”,walczyć chciał wyłącznie si-łami powstańców)
- aresztowanie Libelta i Mierosławskiego-rozbicie siatki poznańskiej
- przywódca powstań w Królestwie Polskim-Dembowksim –zbiega za granicę
- w Galicji odziały powstańcze 18 lutego zostały rozbite przez chłopów.
Wszędzie na obszarze ziem polskich powstanie załamało się. Jedynie w Krakowie oraz w Tarnowskim kontynuowano walkę.

3. Przebieg powstania krakowskiego 1846r
a) atak ludności krakowskiej na oddział Austriaków20-21/02/1846
b)po dwóch dniach walki Kraków jest wolny, ujawnia się Rząd Narodowy: Gorzowski- przedstawiciel Galicji, Grzegorzewski- przedstawiciel Kró-lestwa, Tyssowski.
c)Rząd wydaje manifest do narodu polskiego, w którym ogłasza:
- proklamowanie wybuchu powstania i utworzenie rzeczpo-spolitej polski
- zniesienie przywilejów stanowych i różnic społecznych
- likwidacja pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów
-obietnica nadanie bezrolnym chłopom nadania ziemie w za-mian za pomoc w powstaniu
- opieka społeczna dla ubogich
Mieszkańcy przyjęli manifest z entuzjazmem, natomiast arystokracja i bo-gate mieszczaństwo z niechęcią
f)mimo prób zorganizowania oddziałów, brakowało regularnej armii
g) wystąpienie ograniczyło się tylko do okolic powstania
e) Tyssowski 24/02 mianuje się dyktatorem, jego sekretarzem zostaje Dembowski. Dembowski działa z wielkim zaangażowanie na rzecz po-wstania, aby przekonać chłopów wysyła emisariuszy na wieś, którzy pro-pagują powstanie i obiecują poprawę bytu.
h)Ludność wiejska z okolic Krakowa oraz górale z Chochołowa byli przy-chylni powstaniu i chętni do pomocy. Natomiast nie udał się włączyć do powstania chłopów galicyjskich, którzy ulegli agitacji austriackiej
i) Dembowski 27/02 chcąc przekonać chłopów z Galicji ginie na Podgó-rzu, co oznacza koniec powstania.
j)Powstanie po 9 dnach zakończył się klęską

4. Powstanie chłopów w Galicji
a)Powstanie chłopów w Galicji wybuchło zupełnie z innych powodów. Ludność chłopska buntowała się pańszczyźnie poddaństwu, sytuacje utrudniła jeszcze bardziej klęska żywiołowa 1844-1845.
b)Powstanie utrudniło i było jedną z przyczyn klęski powstania w Krako-wie

5.Przebieg powstania w Galicji
- niechęć do ziemiaństwa, tak silna, że chłopi zawierzają Austrii, która miałaby rzekomo oswobodzić chłopów. Austria chciała w ten sposób zapobiec połączenia się obu grup społecznych
- 18/02/1846 chłopi rozbijają oddziały partyzantów w Tarnowskim
- ruchy chłopskie-rabacja napadały na dwory, bijąc i mordując ich miesz-kańców, paląc posiadłości.
- ruchy najczęściej występowały w Tarnowskim i Sądeckim
- na czele tego ruchu wysunął się Jakub Szela gospodarz ze wsi Smaro-wa, był pełnomocnikiem chłopów. Wprowadził lokalne władze, straże wiejski, wzywał do nieodrabiania pańszczyzny.
- w kwietniu władze austriackie widząc wyłamywanie się od pańszczy-zny spacyfikowały ruch chłopski, Szela internowany, a następnie otrzymuje Bukowinę
- rabacja była nieudana próbą zrzucenia przez chłopów więzów- poddań-stwa i pańszczyzny. Jednak większość szlachty zrozumiała, że utrzyma-nie na wsi anachronicznego systemu na wsi jest niemożliwe

6.Przyczyny klęski powstania krakowskiego
- złe przygotowanie
- słaba agitacja
- brak stałego wojska
- rabacja
- wykorzystanie przez rząd austriacki konfliktów między szlachtą, a chłopami

7.Skutek powstania krakowskiego
- gwałcąc postanowienia kongresu wiedeńskiego,16/10/1846 wcielono Wolne Miasto Kraków do monarchii habsburskiej, tym samym zlikwi-dowano Rzeczpospolita Krakowską. Władze austriackie przystąpiły do germanizacji miasta.Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Powstanie Krakowskie

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska
1.Przyczyny powstania
- walka o niepodległość
- opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonanie Austrii, Prus, Ros...

Historia

Sprawa chłopska w powstaniach narodowych

W Rzeczypospolitej szlacheckiej ukształtował się ustrój społeczny cechujący się feudalnymi stosunkami własności i dominującą rolą szlachty w kształtowaniu prawa. Podstawową jednostką społeczno-gospodarczą był folwark szlachecki, w ...

Historia

Powstania na ziemiach polskich w XIX wieku

Celem mojej pracy jest scharakteryzowanie powstań na ziemiach polskich na przestrzeni XIX w.,czyli wyzwoleńczą walkę zbrojną. Cezurą początkową mojej pracy będzie 29 XI 1830, a więc data wybuchu powstania listopadowego, rozpoczętego ataki...

Historia

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX wieku.

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX w. obejmuje lata od 1794, powstanie kościuszkowskie, do 1864, uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim oraz powstanie krakowskie, ostatnie w XIX wieku. Do opisania sprawy ...

Historia

Historia 1815

KRÓLESTWO POLSKIE W OKRESIE 1815-1830

1. Podstawy ustrojowe królestwa: 2 listopada 1825 Car Aleksander I nadał królestwu konstytucję. Podkreślała narodowy czyli Polski charakter państwa. Wprowadzono polskie urzędy centralne i lokal...