Charakterystyka zaborów w XIX wieku

W zaborze rosyjskim nie można było posiadać polskich książek i mówić po polsku. Nazwę Królestwa Polskiego zmieniono na Kraj Przywiślański. Zostało zlikwidowane sądownictwo i budżet. Zamknięto nawet Szkołę Główną a zamiast niej utworzono rosyjski uniwersytet. W Kraju Przywiślańskim rządził generał-gubernator który miał prawie nieograniczoną władzę( mógł zesłać bez procesu na Syberię czy zamknąć w więzieniu). Zastępowano urzędników polskich rosyjskimi,a w 1885r. dzieci polskie uczyły się tylko po rosyjsku(chociaż religia początkowo była po polsku). Została wprowadzona cenzura a nawet zostały zlikwidowane klasztory i skonfiskowane dobra kościelne.
W zaborze pruskim działał Kulturkampf(1873-1878, była to walka o kulturę Prus z Kościołem Katolickim,głównym powodem sporu była kwestia obsady stanowisk kościelnych i podporządkowania kościoła państwu), Hakaty(niemiecka organizacja nacjonalistyczna,była też organizacją antypolską) oraz komisja Kolonizacyjna(wykup ziem polskich przez niemców). W 1885r. odbyły się rugi pruskie(wysiedlenie osób przybyłych z innych zaborów),a w 1904r. został wprowadzony zakaz budowy gospodarstw rolnych (sławetny bunt Drzymały). w tym zaborze były też liczne prześladowania i bunt dzieci we Wrześni(1901r.), które sprzeciwiły się nauczaniu religii po niemiecku.
W zaborze austriackim była autonomia, Polacy mogli zasiadać na stanowiskach w urzędach i rozwijało się szkolnictwo i sztuka. Był tam program trójlojalizmu,tj. Polacy nie wyrzekając się własnej narodowości będą lojalni wobec Austrii-państwa zaborczego. Zabór ten miał tylko jedną, aczkolwiek poważną wadę-zacofanie gospodarcze.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Charakterystyka i ocena postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w II połowie XIX wieku.

Scharakteryzuj i oceń postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w 2 poł. XIX wieku.

I. Wstęp
Przywiązanie Polaków do idei patriotyzmu w okresie zaborów wystawione zostało na poważną próbę. Zwłaszcza po upadku powstania...

Historia

Powstania narodowe w XIX wieku - charakterystyka i próba oceny

Wizja Europy rysowana przez wielkie mocarstwa na Kongresie Wiedeńskim nie przewidywała wskrzeszenia niepodległego państwa polskiego. Wskutek starań Aleksandra I z dużej części Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, które mia...

Historia

Daty, wynalazki, dzieła, opis zaborów, hymn. Przygotowanie do testu z XIX wieku

Wynalazca Wynalazek, odkrycie

Tomasz Edison Elektryczność (żarówka)
George Stepkenson Kolej (powóz)
Etiene Lenoir Samochód (silnik spalinowy)
Bracia Wright Samolot
Robert Fulton Statek parowy
Samuel Morse Telegr...

Język polski

Charakterystyka i porównanie sposobów walki z wrogiem w literaturze XIXwieku na podstawie utworów : A. Mickiewicza: „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz”, J. Słowackiego „Kordian”, Z. Krasińskiego „Nie – Boska

Warunki społeczno - polityczne, jakie wytworzyły się w pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich, narastanie ruchu spiskowego, skostnienie literatury klasycznej, wpływy zagraniczne - wszystko to przyczyniło się do nowego zwrotu w liter...

Język polski

Charakterystyka społ. pol.w utworach Lit. Pol. pozytywizmu i dwudziestolecia międzywojennego

Polska znalazła się w szczególnej sytuacji politycznej po upadku powstania styczniowego. Był to kolejny nieudany zryw narodowowyzwoleńczy, po którym nasiliły się represje ze strony zaborców. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na literatur...