Charakterystyka procesu krzepnięcia krwi

Szlak zewnątrzpochodny
1. Uszkodzenie naczynia.
2. Odruchowy skurcz naczynia i agregacja płytek krwi w miejscu uszkodzenia na odsłoniętym kolagenie.
3. Uwolnienie przez płytki Tromboksanu A, Serotoniny
4. Aktywacja czynnika XII
5. Kalikreina + kininogen + ujemnie naładowana powierzchnia aktywuje czynnik XII przekształcając go w czynnik XIIa
6. Czynnik XIIa aktywuje czynnik XI do XIa
7. Czynnik XIa aktywuje czynnik IX do IXa
8. Czynnik IXa razem z czynnikiem VIII (kofaktor) i Ca2+ aktywuje czynnik X do Xa
9. Czynnik X razem z czynnikiem V (kofaktor), płytkowym czynnikiem 3 i Ca2+ tworzy tzw. protrombinazę (tromboplastyna osoczowa)
10. Protrombinaza rozcina protrombinę tworząc dwa łańcuchy aktywnej rombiny
11. Trombina tnie fibrynogen rozkładając go na fibrynopeptydy A i B oraz monomery.
12. Monomery polimeryzują tworząc siatkę.
13. Czynnik XIII stabilizuje siatkę

Szlak wewnątrzpochodny
1. Uszkodzenie naczynia.
2. Odruchowy skurcz naczynia i agregacja płytek krwi w miejscu uszkodzenia na odsłoniętym kolagenie.
3. Uwolnienie przez płytki Tromboksanu A, Serotoniny
4. Aktywacja przez tromboplastyne tkankową czynnika VII do VIIa i wytworzenie z nim i jonami Ca2+ kompleksu
5. Aktywacja czynnika X do Xa
6. Czynnik X razem z czynnikiem V (kofaktor), płytkowym czynnikiem 3 i Ca2+ tworzy tzw. protrombinazę (tromboplastyna osoczowa)
7. Protrombinaza rozcina protrombinę tworząc dwa łańcuchy aktywnej rombiny
8. Trombina tnie fibrynogen rozkładając go na fibrynopeptydy A i B oraz monomery.
9. Monomery polimeryzują tworząc siatkę.
10. Czynnik XIII stabilizuje siatkę

W procesie krzepnięcia wyróżnia się trzy fazy:
1. Wytworzenie aktywnego czynnika X
2. Wytworzenie trombiny
3. Wytworzenie fibryny

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Charakterystyka podstawowych składników pokarmowych

TEMAT:

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW PIOKARMOWYCH.

`Pracę rozpocznę wyjaśniając co to jest układ pokarmowy, jak jest zbudowany i jaką pełni rolę.
Tak, więc układ pokarmowy jest zespołem narządów słu...

Chemia

Składniki pokarmowe

Składniki pokarmowe


- Białka
- Tłuszcze
- Węglowodany - składniki odżywcze
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Woda
- Kwasy organiczne
Substancje te powinny być zawarte w surowcach lub dodane w ...

Kosmetologia

Biochemia I rok kosemtologii cz. 2

Wiązania chemiczne
1. Scharakteryzuj wiązania chemiczne- kowalencyjne
Są to siły wiążące atomy w cząsteczce wskutek tworzenia przez nie wspólnych par elektronowych, wiązania bardzo silne

2. Jakie znasz rodzaje wiązań nie...

Kosmetologia

Biochemia I rok kosemtologii

Wiązania chemiczne
1. Scharakteryzuj wiązania chemiczne- kowalencyjne
Są to siły wiążące atomy w cząsteczce wskutek tworzenia przez nie wspólnych par elektronowych, wiązania bardzo silne

2. Jakie znasz rodzaje wiązań nie...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wszystko dla 2 klasy

Temat nr 1

1.Zagrożenia naturalne i ich charakterystyka:
Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fa...