Niepewności pomiarowe - pojęcia

JEDNOSTKA CZASU - czas trwania wybranego zjawiska okresowego, służącego pomiarowi czasu

DOBA - czas obrotu ziemi wokół własnej osi

HISTOGRAM - rodzaj wykresu(zwykle słupkowego), pokazujący rozrzut wyników pomiaru; powstaje w ten sposób, że przypisujemy poszczególnym przedziałom liczbowym(w których to zawarte są wyniki pomiaru)liczbę wyników należących do tego przedziału

DZIEDZINA HISTOGRAMU - przedział, wewnątrz którego mieszczą się wszystkie uzyskane wyniki

ROZRZUT WYNIKÓW - różne wartości wyników pomiaru jednej wielkości

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA - liczba będąca wynikiem podzielenia sumy wszystkich wartości pomiaru przez całkowitą liczbę pomiarów

WZORZEC POMIARU - wynik pomiaru uzyskany inną metodą, z którym porównujemy nasz wynik; często jest to wynik pochodzący z tablic fizycznych

NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WYNIKU: połowa długości przedziału liczbowego, będącego wynikiem pomiaru; wielkośc informująca o rozrzucie wyników

NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA MAKSYMALNA - połowa długości przedziału, w którym mieszczą się wszystkie wyniki

BŁĘDY GRUBE - pojedyncze wyniki istotnie odbiegające od pozostałych

NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA STANDARDOWA - połowa długości przedziału, w którym mieści się około 2/3 wyników

NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WZGLĘDNA - stosunek niepewności pomiarowej wyniku do wartości średniej wyniku; może być standardowa bądź maksymalna, w zalezności od stosowanej niepewności pomiarowej

SYMETRIA ROZKŁADU - symetria osiowa histogramu, względem osi przechodzącej przez wartość występującą najczęściej

SKONCENTROWANIE ROZKŁADU - skupienie wyników w pobliżu jednej wartości

FOTON - cząstka światła

IMPULS ŚWIATŁA LASERA - światło wysyłane z lasera przez krótki czas, błysk światła

SKALA LINIOWA - pojęcie matematyczne:konstrukcja tej skali opiera się na zasadzie, że oś liczbowa podzielona jest na równe odcinki, którym przypisuje się jednostkową długość; każdemu kolejnemu odcinkowi odpowiada kolejna liczba naturalna

SKALA LOGARYTMICZNA - pojęcie matematyczne:konstrukcja tej skali opiera się na tym, że oś liczbowa podzielona jest na równe odcinki, ale każdemu kolejnemu odcinkowi na osi odpowiada liczba dziesięciokrotnie większa od poprzedniej

RZĄD WIELKOŚCI - wykładnik potęgi liczby 10 w zapisie wartosci liczbowej

OKRES DRGAŃ - czas jednego pełnego drgania

MIKROFALE - fale elektromagnetyczne o długości od 1mm do 30cm

SKALA CZASU - charakterystyczny zakres czasu

MEZON - cząstka elementarna

CZĘSTOTLIWOŚĆDRGAŃ - liczba drgań wykonywanych w jednostce czasu; jednostką jest 1Hz

EFEKT PIEZOELEKTRYCZNY - pojawienie się napięcia na brzegach kryształu pod wpływem odkształcania go oraz proces odwrotny - odkształcanie kryształu pod wpływem przyłozonego napięcia

PUNKT MATERIALNY - wyidealizowane ciało, o zaniedbywalnych rozmiarach, nie mające wewnętrznej struktury

RUCH JEDNOSTAJNY - ruch odbywający się ze stałą prędkością

UKŁAD ODNIESIENIA - układ ciał, względem których rozważany jest ruch danego ciała

POMIAR CZASU - polega na podaniu odległości pomiędzy początkiem a końcem zjawiska w odpowiednich jednostkach

WEKTOR POŁOŻENIA - określa położenie punktu materialnego w układzie współrzędnych, początek ma w początku tego układu a koniec w punkcie materialnym

TOR - linia, którą zakreśla punkt materialny

DROGA - długość wycinka toru

WZGLĘDNOŚĆ RUCHU - polega na tym, że ruch lub spoczynek punktu materialnego zależy od wyboru układu odniesienia

PRĘDKOŚĆ - iloraz wektora przesunięcia i czasu, w którym to przesunięcie nastąpiło v (ze strzałką)==^r (ze strzałką)/^t (ze strzałką)

PRĘDKOŚĆ CHWILOWA - prędkość w danej chwili, z którą porusza się ciało Vch=^s/^t

PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA - iloraz przyrostu drogi i przyrostu czasu, w którym ten przyrost nastąpił Vśr=^s/^t

SZYBKOŚĆ - bezwzględna wartość prędkości

Dodaj swoją odpowiedź
Mechanika

Metrologia

1.Podstawowe jednostki układu Si
Metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela
2. jak się tworzy jednostki pochodne
Kombinacje jednostek podstawowych, w postaci iloczynów potęgowych, tworzonych na równaniach definiujących

Marketing

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIA
Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy
Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej ...

Marketing

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne

POJĘCIA
Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy
Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej ...