Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIA
Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy
Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej alternatyw, z których każda umożliwia osiąganie lub zaniechanie osiągania celów przy odmiennych poziomach nakładów
Cele- zadania, które decydent chce zrealizować przy rozwiązywaniu problemów
Założenia- przypuszczenia dotyczące czynników lub sytuacji, które upraszczają problem na tyle, by można było go rozwiązać przy istniejących problemach
Miernik sukcesu- pełnią role kryteriów lub norm stosowanych przy ocenie proponowanych rozwiązań probl. Miernikiem suk. Przeds. Jest osiągalny przez nie zysk, udział w rynku, osiągnięta przewaga nad konkurentami
Czynniki decyzyjne- to alternatywy i czynniki niekontrolowane które składają się razem na wynik decyzji
Alternatywy- proponowane opcje, pomysły pośród których wybiera się najlepszą
Niewiadome- czynniki będące poza kontrolą, na które decydent nie ma wpływu
Hipoteza- założenie, przypuszczenie, domniemanie sformułowane w postaci pytania pomagają w zbieraniu inform.
Koncepcja nowego produktu- sugestywny opis określonego produktu lub usługi, jaki dana firma zamierza zaoferować do sprzedaży
Metody- podejścia, które można zastosować do rozwiązywania części lub całego problemu
Wnioskowanie statystyczne- wyciąganie wniosków dotyczących określonej populacji na podstawie próby wziętej z tej populacji
Panel- stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań powtarzanych w regularnych odstępach czasu zwykle o tym samym programie badań
Eksperyment (rynkowy)- sposób badania zachowań konsumentów w sztucznie wytworzonych warunkach rynkowych, polega na wprowadzeniu do badanego środowiska ściśle kontrolowanego czynnika np. próbna partia nowego produktu, zmienione opakowanie
2. Rodzaje obserwacji bezpośredniej jawna-ukryta, uczestnicząca- nieuczestnicząca, standaryzowana- niestandaryzowana, kontrolowana- niekontrolowana
3. Wykaz jednostek populacji, z której dobiera się próbę do badań nazywany jest operatem
4. Cztery podstawowe typy zmiennych zależne- niezależne, ilościowe-jakościowe
5. Dedukcja to: met. Polega Na dokonywaniu obserwacji i eksperymentów, wprowadzaniu na tej podstawie uogólnień oraz formułowanie tez i ich weryfikacji

6. Projektowanie procesu badawczego obejmuje: *sformułowanie procesu badawczego, *tworzenie hipotez roboczych, *dobór metod i narzedzi badawczych, * wybór metot analizy danych, *ustalenie budżetu zadań, *prezentacja
7. Techniką pomiaru w metodach projektowych jest: test
8. Rodzaje wywiadów: proste, pogłęgione, standaryzowane, niestandaryzowane, indywidualne, grupowe, odrębny rodzaj jako pośredni- wywiad telefoniczny
9. Atutami badań gabinetowych są: stosunkowo tanie, nie wymagają dużo czasu, wyniki można szybko zastosować w praktyce
10. siedem najczęściej stosowanych metod badania rynku: ankiety, wywiady, sondaże, eksperymenty, obserwacje, testy, badania jakości
11. wzór
n-wielkość próby, u-współczynnik zależy od przyjętego poziomu ufności, s- odchylenia standardowe, ex-błąd średniej arytm. z próby
12. Wariancja jest to: wpływ zmiennej eksperymentalnej na zmienne zależne (ocena rezultatów eksperym) odchylenia
13. Wadą badań panelowych jest: duży stopień wypaczeń odpowiedzi, bardzo wysokie koszty badań
14. Wnioskowanie indukcyjne to rozumowanie polegające na: wyprowadzeniu wniosków ogólnych z przesłanek będących ich poszczególnymi przypadkami
15. Sztucznym instrumentem pomiarowym jest: konwencjonalne: kwestionariusz, scenariusz wywiadu, test, dziennik, instrukcja, mechaniczne: komputer, skaner, tachitoskop,
16. Ustalając nazwę nowego produktu wykorzystac można metodę projekcyjną (test skojarzeń słownych, uzupełnień zdań)
17. Rodzaje źródeł danych: wewnet-zewnet. Krajowe-zagraniczne, pierwotne-wtórne
18. Wynik pomiaru wyrażamy w : liczbach i procentach
19. Wywiad bezpośredni to jedna z: metod sondaży bezpośrednich, polegająca na rozmowie „twarzą w twarz” odpowiednio przeszkolonego badacza z respondentem o określonych cechach na z góry określony temat
20. przykład pytania wybory wielokrotnego: Gdzie spędza pan/i czas wolny (można zaznaczyć więcej niż jedną odp. )
21. Mediana określa wartość środkową dla wielkości uszeregowanych w porządku malejącym lub rosnącym
22. Procesy realne i regulacyjne zostały wyróżnione w definicji rynku w ujęciu cybernetycznym
23. Pytania, dla którego wariantami odp. Są tak lub nie to: pytania alternatywne (zamknięte) dychotomiczne
24. Testowanie produktu i testowanie rynku to: skala mikro i skala makro
25. Testowanie produktu rozpoczyna się w fazie prototypu26. Wskaźnik elastyczności ceny popytu informuje o tym jak zmieni się popyt gdy cena zmieni się o jednostkę
27. Wywiad to: met. Zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczana do sondaży bezpośrednich z wyjątkiem wywiadu telef. Który zaliczamy do met. Pośrednich
28. Badania eksplanacyjne można podzielić na: opisowe, przyczynowo-skutkowe
29. wtórne infor. To takie które wykorzystuje się po raz wtóry dla potrzeb prowadzącego badania, przetworzone i zebrane pierwotnie w innym celu
30. Wymień typy respondentów: agresywni, kłótliwi, nieuważni, milczący, gadatliwi, niezdecydowani, pasywni, niecierpliwi, rozważni, pewni siebie
31. Jakie 3 zasadnicze funkcje pełni raport 1.gromadzi w sposób uporządkowany informacje, analizy, i rezultaty przeprowadzonych badań 2.stanowi podstawę do oceny jakości badań, 3.wpływa na podejmowane decyzje poprzez zawarte w nim wnioski i zalecenia
32. Obiektem badań mark. Są; rynek, nabywca, produkt, dystrybucja, promocja, przedsieb,konkurencja
33. Pozycje uszeregowane są wg. Skali porządkowa- np. lubię, bar.lubię,uwielbiam, Przedziałową 1998,1999,2000, Stosunkową- 0%-100%
34. W skład SIM wchodzi: podsystemy: gromadzenia informacji, przetwarzania informacji, i analizy informacji
35. Kafeteria: to pytanie zamknięte z wieloczłonową listą alternatyw
36. Wymień elementy składowe raportu: strona główna, spis treści, streszczenie wstępne, wprowadzenie, cel, metodyka badań, ograniczenia, analiza zbierania infor,wnisoki, zalecenia, załączniki
37. Bad.mark. i rynk. Mają na celu : maksym. ograniczenie niepewności przed podjęciem decyzji
38. Podstawowe techniki badawcze: ankiety, wywiady, obserwacje
39. SIM to skoordynowany zespół ludzi, działań, maszyn najczęściej systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczanych przez badania marketingowe
40. Okoliczności decydujące o wielkości próby reprezentatywnej: stopień różnorodności jaki cechuję daną zbiorowość , ilość kategorii statystycznych na które ma być podzielona zborow., stopień dokładności i pewności który zamierzamy osiągnąć przy badaniu
41. Do pomiary fizjologicznego zaliczmy pomiary: fal, mózgowych, wrażliwości skóry, ruchu gałek ocznych, ruchu źrenic, natężenie głosu
42. Najniższy stopień anonimowośc spośród wymienionych form pomiaru sondażowego zapewnia: pomiar fizjologiczny
43. Skalowanie to; czynność odwzorowania mierzonej cechy za pomocą danej skali44. Najczęściej stosowanymi formami graficznymi w wizualnej prezentacji wyników: wykresy i metody kartograficzne
45. Met. Projekcyjne: skojarzenia swobodne i kontrolowane, met. Konstrukcji (testy obrazkowe i rysunkowe), met. Uzupełnień ( zdań i krótkich opowiadań) met. Wyobrażeń
46. Badania Pilotażowe to; etap bad. Mark., w których następuje sprawdzanie, testowanie narzędzi badawczych
47. Do cech ilościowych jednostki ludzkiej zaliczamy cechy fizyczne:waga, wiek, cechy fizjologiczne: fale mózgowe, cechy ekonomiczne: wartość konsumpcji, dochody, wydatki, oszczędności
48. Wywiady należą do metod pomiaru bezpośredniego, które podlegają: na bezpośrednim kontakcie badacza z osoba badaną
49. Met. Doboru próby to: sposób doboru z populacji badanej jednostek do badania
50. Skaning to: odczytywanie informacji z kodów kreskowych
51. Testy rysunkowe należą do technik zbierania informacji wykorzystywanych w met: projekcyjnych- met. Konstrukcji
52. Operacjonalizm proces przetwarzania pojęć, twierdzeń czy definicji w sposób pozwalający na dokonanie pomiarów lub identyfikacji obiektów badań
53. Konceptualizacja: polega na werbalnym wyrażaniu problemu w postaci szeregu pojęć, twierdzeń czy definicji opisujących ten problem
54. Etapy dobory próby: identyfikacja zbiorowości, określenie jednostki próby, określenie wykazu populacji badanej, określenie liczebności próby, wybór met. Doboru próby, zaplanowanie i pobranie próby
55. Co to jest wykres? Jest to graficzna prezentacja wyników badań
56. najbardziej popularne techniki graficzne to: wykresy kolumnowe, słupkowe, liniowe, powierzchniowe, przestrzenne, punktowe, obrazkowe i symboliczne, segmentowe
57. Jakie można wyróżnić met. Kartograficzne: met. Jakościowe i met. Zasięgów
58. Badania eksplanacyjne dzielą się na badania : objaśniające, polegające na wyszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami
59. Do met. Heurystycznych: met. Delficką, met. Burzy mózgów, kuli śniegowej, ocen ekspertów
60. Najbardziej znane skale pomiarowe to: nominalna, porządkowa, przedziałów, stosunkowe
61. Do cech jakościowych jedn. Ludzkiej zaliczmy: cechy psychiczne: potrzeby psychiczne, motywy, postawy, opinie i inne cechy: wykształcenie, umiejętności, wiedza
62. W procesie dokonywania doboru próby
identyfikacja zbiorowości, określenie jednostki próby, określenie wykazu populacji badanej, określenie liczebności próby, wybór met. Doboru próby, zaplanowanie i pobranie próby
63. Wartość współczynnika zależy od przeciętnego poziomu ufności w bad. Mark. Wynosi on 2
64. Poziom ufności w bad. Mark. Najcześciej wynosi 95,5%
65. Badania Innowacyjne mają na celu: zbadanie gotowości wśród nabywców akceptowania nowego produktu, jego wyglądu, opakowania, ceny, itp.
66. Jak inaczej nazywają się badania wtórne: badania zza biurka, badania gabinetowe,
67. Danymi wtórnymi zewnętrznymi są: dane uzyskiwane z raportów rocznych, kartotek instytucji rządowych i publicznych, czasopism gospodarczych, ogłoszeń prasowych i przetargowych
68. Do metod prognozowania zaliczamy: opinie ekspertów, ekstrapolacja trendów, korelacje trendu, modelowanie ekonometryczne, analizy powiązań krzyżowych
69. Informacja jest: zapisana w danych przetworzone dane stają się informacjami
70. Kategorie informacji w zależności od celu w jakim maja one służyć: infor. Operatywne, inf. Specjalne (problemowe)
71. Badania Syndykatowe obejmują: badania regularne, badanie przeprowadzane raz na 5 lat, raz na 10 lat
72. Na kogo ukierunkowane są decyzje mark? Klienta-konsumenta, i konkurenta
73. Badania rynku dostarczają informacji o rynku : dla producenta i pośredników
74. Do metod Ektrapolacyjnych zaliczamy: metody dotyczące badania przyszłych zjawisk, metody wczesnych symptomów, met. Interwencji nabywców
75. Wymień etapy z jakich składa się faza rozwiązywania problemu: 1.faza identyfikacji problemów,2 F.ustalania problemów, 3F.rozwiązywania problemów, 4F. Kontroli
76. Na proces badawczy składa się: przygotowanie badania, dobór próby, konstrukcja instrumentu pomiarowego, zbieranie danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych, redukcja i wstępna prezentacja danych, Analiza danych, prezentacja i ocena wyników
77. Co to jest redukcja danych? Proces przygotowania danych surowych do ich dalszej analizy pod względem formalnym i technicznym
78. Bezpośrednia forma pomiaru źródeł pierwotnych to: wywiad, pomiar fizjologiczny, obserwacja, rejestracja, spis, degustacja, ocena próbek
79. Czy segment rynku w marketingu to: względnie jednorodna(homogeniczna) grupa konsumentów, różniąca się reakcjami na dny produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek
81. Czy standaryzacja cech to: metoda normalizacji zmiennych i sprowadzenie ich do porównywalności
82. Wywiad zogniskowany służy do: badania motywów postępowania nabywców

83. Do badań współzależności zjawisk wykorzystuje się: analizę korelacji
84. Ektrapolacja to: matoda prognozowania zjawisk rynkowych pryjmującyh postać funkcji liniowej
85. Jakie pyt. W kwestionariuszu ankietowym dają szansę na najbogatszą odpwiedź: pytania otwarte
86. jakie rodzaje ryzyka można zmniejszyc w przed. Pod wpływem inform. Z bad. Mark.: ryzyko błędnych decyzji, decyzji intuicyjnych, niszczącej konkurencji, niewykorzystanej szansy, zbyt wysokich kosztów uczestnictwa
87. Jedna z metod jakościowych prognozowania nosi nazwę: metoda delficka
88. Korelacja pomiędzy dwoma zajwiskami jako współczynnik „R” jest równy: od-1 do –0,5 i od 0,5 do 1
89. Do metod Taksonomicznych zaliczamy met. Mające na celu pogrupowanie (klasyfikację) zjawisk obiektów( są to met. Segmentacyjne)
90. Met. Doboru losowego jednostek do próby to: losowanie proste, losowanie systematyczne, grupowe, warstwowe, wielostopniowe
91. Metody Taksonomiczne służą do: klasyfikacji obiektów
92. Panel konsumentów to: to stała grupa konsumentów, która zgadza się dostarczać badaczowi informacje w pewnym przedziale czasu
93. Selekcja danych obejmuje: wybór danych przydatnych z punktu widzenia problemu badawczego, zebranych zarówno ze żródeł pierw. Jak i wtórnych
94. Korelacja polega na: współzalezności lub współwystępowaniu dwóch zjawisk lub cech tej samej zbiorowości
95. Pytanie wg skali Likerta: Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że teatr jest lepszy niż kino? –zgadzam się,- ani tak ani nie, -nie zgadzam się
96. Pytanie ujęte w formie testu percepcji tematycznej: Proszę opisać co pani/a zdaniem przedstawia poniższy rysunek (i tu jest jakis rys)
97. Wymień 5 etapów procesu podejmowania decyzji: zdefiniowanie problemu, ustalenie hipotez roboczych, zbieranie informacji, rozwiązanie problemu, kontrola
98. Miernik sukcesu pełni rolę kryteriów lub norm stosowanych przy ocenie proponowanych rozwiązań problemów. Miernikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest osiągalny przez nie zysk, udział na rynku
99. W sytuacji kiedy obiektem jest produkt zakres bad. Mark. Może objąć: wygląd, opakowanie, nowoczesność, image konkurentów
100. Operat to: zbiór elementów populacji odwzorowany na określonej liści
101. Testy to instrumenty pomiarowe stosowane w : metodach projekcyjnych
102. Met. Sondażowe bezpośrednie to: met. Pozyskiwania danych oparte na bezpośrednim kontakcie badacza z respondentem : wywiad, pomiar fizjologiczny, spis,rejestracja, obserwacja, degustacja,ocena próbek
103. Zaleta obserwacji rynkowej jest: stosunkowo niewielki koszt, możliwość powtarzania procesu obserwacji
104. Met. Delficka polega na: kilkakrotnym, sekwencyjnym wysyłaniu kwestionariuszy, w których prosi się respondentów o liczbowe lub jakościowe opinie
105. Pytanie semantycznie zróżnicowanego: Wg pana/i opinii ten samochód jest: szybki...wolny. tani.....drogi,
106. Analiza korelacji: badanie współzależności lub współwystępowania dwóch zjawisk lub cech tej samej zbiorowości
108. Indukcja to: rozumowanie polegające na wyprowadzeniu wniosków ogólnych z przesłanek będących ich poszczególnymi przypadkami
109. Jaka jest różnica między niewiadomymi a alternatywami? Alter. Są to czynniki będące pod kontrolą podejmującego decyzję (zmienne zależne) zaś niewiadome (zmienne niezalezne) są to czynniki na które nie ma on wpływu
110. Losowa met. Doboru próby opiera się na: rachunku prawdopodobieństwa
111. Przykład skali pomiarowej stosunkowej: 0%-25%-50%-75%-100%
112. przykłady źródeł pierwotnych wewnętrznych: własny produkt, własna środki promocji, własne punkty sprzedaży, próbki produktów, pracownicy własnego przedsiębiorstwa
114 elementy struktury kwestionariusza: wstęp i zachęta do wypełnienia kwest, podanie celu w jakim przepr. Się badanie, instrukcja, pytanie merytoryczne i metryczkowe, podziękowanie, ewent. Infor. Gdzie należy złożyć wypełniony kwest.
115.Skala pomiarowa nominalna umożliwia : stwierdzenie różności lub równości między mierzonymi cechami
116. Skala pomiar. Porządkowa umożliwia: uporządkowanie badanych cech obiektu
120. jaka jest różnica między zmienną zależną i zmienną niezależną? Zmienne niezalezne występują niezaleznie od woli zainteresowanych(pogoda,moda) zmienne natomiast poddaja się wpływom działań przedsieb.(koszty produkcji,dystrybucji)
121.Jakie 2 czynniki powinny być przedmiotem oceny przy podjęciu decyzji? Zmienne zależne i niezależne
122. na czym polega kwotowy dobór próby? Opiera się na założeniu, że próba ma być reprezentatywna dla badanej populacji i pod względem istotnych cech odzwierciedla procentowo strukturę populacji (procentowy dobór próby mężczyzn i kobiet taki sam)
123. Błędy badań należy zaliczyć: błędy doboru próby(wytypowania niewłaściwej populacji,wytypowanie niewłaściwego operatu, błędy losowego lub nielosowego doboru) pozostałe błędy badania(błędy problemu badawczego, pomiaru, zbierania danych, analizy i interpretacji danych,prezntacji i oceny wyników badań)
124 Obserwację dzielimy na: jawna-ukryta, uczestniczaca-nieuczestniczaca, standaryzowana-niestandaryzowana, kontrolowana-niekontrolowana
125. pierwszym etapem badania mark. Jest: projektowanie badania
126. Pytanie filtrujące: Czy pali Pan/i papierosy? Jeśli nie proszę przejść do pyt..
127. co było powodem powstania pierwszych gazet? Potrzeby informacyjne ludności, potrzeby szerszego kontaktu z otoczeniem
128. Wadą obserwacji rynkowej jest: duży stopień trudności w doborze reprezentacyjnej próby, trudność w uzyskaniu informacji demograficznych (wiek, zawód) niebezpieczeństwo subiektywizmu w interpretacji uzyskanych wyników
129. Czego dotyczą pyt.metryczkowe? Cech respondenta i lub cech reprezentatywnej firmy i lub cech badanego obiektu
130. czym należy się kierować przy prowadzeniu badań losowych? Zapewnieniem każdej jednos. Populacji jednakowego prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie badanej
131. Do form pośrednich zbierania danych należy: ankieta, metoda delficka, wywiad telefoniczny
132. Hipotezy tworzymy w oparciu o: istniejącą teorię, uogólnienie zebranych danych, własne doświadczenia
133 Formo bezpośrednia zbierania danych jest:wywiad, pomiar fizjologiczny, spis, rejestracja, obserwacja, degustacja ocena próbek
134 hipotezy dzielimy na: wysoko, średnio i mało prawdopodobne
135. jaka metoda w bad. Mark. Jest najbardziej anonimowa: ankieta telewizyjna
136. Cechy informacji aby była uzyteczna? Pewna, odpowiadać potrzebom użytkownika, na czas, koszt zdobycia informacji nie powinien przekraczać jej wartości, odpowiadać rodzajowi podejmowanej decyzji
137 Konwencjonalne instrumenty pomiarowe to: model test, dziennik, kwestionariusz, scenariusz, wywiad
138.Kwestionariusz to: zbiór pytań zapisanych na kartce papieru lub na innym nośniku, przedstawianych respondentom w celu uzyskania odpowiedzi
140. wadą wywiadu osobistego jest: brak anonimowości
141. przykład pytania w skali przedziałowej: kiedy zamierza pan/i kupić samochód? W 2000. w 2001, w 2002...
142.proszę wymienić pozycje bibliograficzne z zakresu badań rynkowych: Kaczmarczyk, Althorn
143. najmniej anonimowa jest: ankieta bezpośrednia (kaczmarczyk audytoryjna)
144. najmniej anonimowa metoda jest pomiar fizjologiczny
145. populacja badana to: określona zbioropwość, z której dobiera się próbę do badania
146. Problemy badawcze mogą być ujmowane w formie: doświadczalnej, dowodzącej, ekspilacyjnej, relatywizującej
Dodaj swoją odpowiedź
Marketing

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIA
Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy
Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej ...

Marketing

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne

POJĘCIA
Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy
Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej ...