Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

1a.turystyka motywacyjna
polegająca na nagradzaniu pracowników – za osiągane wyniki w pracy – podróżą turystyczną. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia.
b.turystyka kwalifikowana
cechują ją duże walory wychowawcze, a w mniejszym
stopniu charakter wypoczynkowy. Wymaga ona przygotowania fizycznego, odporności psychicznej. Celem jest poznanie odwiedzanego kraju, kontakt z miejscową ludnością. Takie wyjazdy często są organizowane samodzielnie lub przy współudziale małych biur podróży.
c.turystyka kongresowa
to krajowy i międzynarodowy ruch osób podejmujących podróż w celu uczestniczenia w konferencjach, zjazdach, seminariach itp. Uczestnikami tej turystyki najczęściej są naukowcy, politycy, członkowie różnych organizacji. Wyjazdy mają charakter elitarny.
2a.turystyka przyjazdowa
przyjazdy do kraju osób mieszkających stale gdzie indziej
2b.turystyka wyjazdowa
wyjazdy za granicę
2c.turystyka krajowa
podróże mieszkańców po własnym kraju
3.sektory przemysłu turystycznego
4.produkt turystyczny
Produktem turystycznym możemy nazwać wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania zarówno przed podróżą, w trackie, jaki i w czasie pobytu poza miejscem stałego zamieszkania.
produkt turystyczny można rozpatrywać w 2 znaczeniach:
-wąskim (to, co turyści kupują: transport, wyżywienie, nocleg);
-szerokim, produkt tur. stanowi kompozycję tego, co turyści robią oraz dóbr i usług z których przy tym korzystają.
produkt turystyczny składa się z dwóch elementów
1.dobra i urządzenia turystyczne (baza materialna)
2.usługi, które mają charakter niematerialny
dobra i urządzenia dzielimy na : -bazę podstawową (dobra podstawowe),
-baza uzupełniająca (komplementarna).
Baza podstawowa to samo miejsce, czyli krajobraz, walory turystyczne(stanowią dominujący cel podróży. Baza uzupełniająca to: noclegi, transport, posiłki.
Walory turystyczne są elementem decydującym o lokalizacji innych elementów: hoteli itp. Są najważniejszym elementem produktu turystycznego.
Usługi nie są wcale mniej ważne od bazy materialnej, są nieodłączne. Możemy podzielić je na: *usługi podstawowe-to te, które umożliwiają dojazd, pobyt i powrót z miejsca czasowego pobytu, *usługi komplementarne- są świadczone w związkach z podstawowymi i umożliwiają wykorzystanie walorów, dostęp do atrakcji turystycznych.
cechy produktu turystycznego -produkt tur. jest elastyczny strukturalnie co znaczy, że może przybierać różne formy w zależności od zapotrzebowania i preferencji turysty.
-wysoka kapitałochłonność, wymagane wysokie nakłady.
-charakter paraturystyczny, czyli część elementów produktu tur. jest wykorzystywana w normalnej działalności gospodarki (np. transport, restauracje itp.)
5.Komputerowy system rezerwacji CRS
Linie lotnicze wykorzystują komputerowy system rezerwacji, zawierający bazę danych z informacjami o wszystkich miejscach w lotach obsługiwanych przez daną linię. Dzięki temu systemowi podróżujący może szybko dowiedzieć się, czy jest wolne miejsce w locie do wybranego przez niego celu i dokonać rezerwacji.
6. turysta, odwiedzający jednodniowy
turysta-oznacza osobę, która udaje się poza miejsce swego stałego zamieszkania w celach poznawczych, wypoczynkowych, zdrowotnych, rodzinnych,sportowych,kulturalnych, rozrywkowych lub religijnych, lecz nie w celach zarobkowych, to odwiedzający, który spędza co najmniej jedną noc w publicznych bądź prywatnych obiektach noclegowych w odwiedzanym kraju.
Odwiedzający jednodniowy – odwiedzający, który przebywa w danym kraju krócej niż 24 godziny, także uczestnik rejsów morskich
7. sektory turystyki w Polsce
sektor komercyjny – nastawiony na zysk (noclegi, wyżywienie), cena pokrywa podatki, wydatki, utrzymanie pracowników i zysk na rozwój firmy
sektor socjalny – nastawiony na dofinansowania (ośrodki zakładowe, fundusz wczasów pracowniczych, kolonie, oświata, bursy) dla uczestników
sektor społeczny – zajmuje się propagowaniem turystyki, imprezy PTTK, imprezy robione przez fachowców, uczestnik pokrywa niezbędne elementy imprezy a organizator niezbędne elementy gwarantuje
8.cechy zintegrowanego łańcucha hotelowego
-wspólny znak firmowy lub towarowy, - jednolite warunki lokalizacji, - jednolita struktura organizacyjna, - jednolita dokumentacja eksploatacyjna, - jednolity standard wyposażenia, jednolity system komputerowy, jednolity emblemat, - jednolity system koncesyjny
9.rynek usług przewozowych w Polsce, firma „rent a car”
rent a car – wynajem samochodów
10.hotel butikowy
hotel poza wszelką standaryzacją, każdy pokój urządzony jest w innym stylu, są adoptowane stare hotele i przerabiane, dostępne są tam usługi niestandardowe, np. fryzjer dla psa, prezenty dla stałych klientów, ich ulubione kwiaty, hotele są bardzo ekskluzywne, dla wyrafinowanych gustów, dla ludzi bogatych i wymagających.
11.cechy i kwalifikacje pracownika turystyki
działalnością w zakresie organizowania imprez turystycznych mogą kierować osoby posiadające: - rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu, - 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone studia wyższe inne niż wymienione wyżej, - 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż wymienioną wyżej, 6 lat praktyki w obsłudze turystów, w pozostałych przypadkach. Cechy – wiadomo – uczciwy, pracowity itd., znający języki ...
12.Turystyczny Kodeks Etyczny
opracowany przez WTO we współpracy z krajami członkowskimi pozarządowymi, ma na celu ograniczenie negatywnych socjalnych i ekologicznych skutków turystyki. Kodeks zawiera szereg artykułów ujmujących wszelkie aspekty działalności turystycznej. Reguluje reakcje: turysta-społeczność lokalna, działalność gospodarcza w turystyce a środowisko naturalne, turystyka a ochrona dóbr kultury. Nie ma realnej mocy prawnej.
13.biuro podróży
prowadzona na zasadach gospodarki zarobkowej instytucja, organizująca podróże i zajmująca pozycję pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwem komunikacyjnym a klientem, Działalność biur podr. w zakresie pośrednictwa obejmuje:
-sprzedaż biletów na różne śr. transp, rezerwacja m-sc, pośrednictwo w wynajmie autokaru, aut osobowych, zamawianie pojazdów w celu realizacji tzw. transferów;
-sprzedaż noclegów w obiektach różnego typu oraz rezerwacja;
-sprzedaż usł. żywieniowych;
-sprzedaż usł. instytucji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych;
-sprzedaż usł. towarzystw ubezpiecz.;
-załatwianie w imieniu klienta formalności paszportowo-wizowych;
-sprzedaż impr. tur. organizowanych przez inne podmioty krajowe, zagraniczne.
ZNACZENIE I FUNKCJE BIUR PODR.: Funkcje podmiotów świadcz. usługi pośrednictwa i organizacji zaspokoj. potrzeb turysty wynikają z wartości użytkowych tych usł.:
a)dzięki działalności pośrednictwa i organizacji biur podr. turysta może zakupić odległe w przestrzeni i czasie świadczenia, usł. cząstkowe bądź ich zestawy, odpowiednio wcześniej, w dogodnym dla siebie terminie i m-scu swego zamieszkania lub jego pobliżu;
b)w rezultacie samych czynności organizatorskich turysta może zakupić od razu odpowiedni pakiet usł. kompleksowo spełniający jego potrzeby zw. z podróżą, choć poszczególne usł. cząstkowe świadcz. są przez różnorodne podmioty gospod.;c)biuro podr. oferuje turyście zestawy usł. różnorodne co do elementów składowych, czasu trwania, standardu ceny, świadcz. w różnych porach roku, w różnych m-scach, turysta ma możliwość wyboru takiego zestawu, który ze wzgl. na różnorodne cechy najbardziej odpowiada jego potrzebom;
d)klient biura podr. może zwrócić się o informację na temat różnych ofert oraz doradztwo w zakresie wyboru najbardziej odpowiednich dla niego usł..
14.Różnice w celach i zasadach funkcjonowania touroperatorów i agencji turystycznych
touroperatorzy – skupują pojedyncze usługi w dużych ilościach po atrakcyjnych cenach, agencje – zajmują się bezpośrednią dystrybucją pakietów turystycznych udostępnionych przez touroperatorów, touroperatorzy – jego działalność wymaga zezwolenia, agencje – nie wymaga zezwolenia, touroperatorzy – działa w imieniu i na rzecz klienta, agencje – działają na rzecz organizatora turystyki w oparciu o umowę agencyjną, touroperatorzy – jego przedmiotem działania jest rezerwacja, wynajem, załatwianie formalności paszportowych i wizowych, agencja – odpowiedzialność agenta sprowadza się do prawidłowego poinformowania klienta o wymogach związanych z wyjazdem – wizy, szczepienia, terminy wpłat, zbiórka
15.co jest przedmiotem działania pośrednika turystycznego
- informacja o możliwościach osiągnięcia celów podroży turystycznej, - sprzedaż biletów na środki transportu, rezerwacja miejsc, wynajem samochodów, - sprzedaż noclegów i ich rezerwacja, - sprzedaż usług gastronomicznych, - usług wypoczynkowych, usług ubezpieczeniowych, załatwianie formalności paszportowych i wizowych, sprzedaż pakietów turystycznych – imprez turystycznych, - skup i sprzedaż obcych walut i dokumentów płatniczych
16. podmioty uczestniczące w tworzeniu produktu turystycznego
dostawcy – producenci poszczególnych dóbr i usług turystycznych, dostarczających cząstkowych składników kompleksowego produktu turystycznego, takich jak transport, noclegi, wyżywienie, artykuły turystyczne, organizatorzy 0 „hurtownicy”, skupiają pojedyncze usługi w dużych ilościach po korzystnych cenach i tworzą z nich kompleksowe produkty turystyczne w postaci pakietów turystycznych, agenci podróży – zajmują się bezpośrednią dystrybucją pakietów turystycznych, udostępnionych przez touroperatorów lub sprzedażą pojedynczych usług otrzymanych bezpośrednio od dostawcy
17.kontrola świadczeń turystycznych przez pilota
18.Rodzaje ubezpieczeń w turystyce, ubezpieczenia obligatoryjne, fakultatywne
a)obowiązkowe: -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – dla posiadaczy pojazdów mechanicznych na szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, -ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) zawieranych przez organizatorów turystyki, -obligatoryjne, ubezpieczenie zawierane przez biura podróży na rzecz klientów (zawierane z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową) są warunkiem uzyskania zezwolenia na działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
b) dobrowolne (fakultatywne) –ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w zakresie szerszym niż ubezpieczenie obowiązkowe (akt staranności- żeby otrzymać wypłatę z ubezpieczenia trzeba wypełnić ten akt. Trzeba starać się zabezpieczyć osobę biorącą udział w wypadku, powiadomić centralę o zajściu, uzyskać świadczenia od lekarza, zabezpieczyć miejsce wypadku) –ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu (sami pilnujemy bagażu, w przechowalni żądamy kwitu, w wypadku kradzieży powiadamy policję – akt staranności) – ubezpieczenia kosztów odstąpienia od umowy, żeby uzyskać wypłatę z ubezpieczenia trzeba wypełnić akt należytej staranności, udokumentować dlaczego nie możemy jechać, co jest tego przyczyną, ubezpieczenie pomocy prawnej, obejmuje koszty pomocy prawnej, w tym następstwa procesowego obrony w sprawach karnych, -ubezpieczenie typu assistance, obejmuje świadczenia pomocy na rzecz osób, które popadły w trudności w czasie podróży, -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki, przewodników, pilotów wycieczek oraz poszczególnych usługodawców jak i samych turystów
19.Jakie dokumenty powinno zawierać rozliczenie imprezy turystycznej?
Strona tytułowa – teczka imprezy, Zlecenie na zorganizowanie wycieczki, skierowane do biura turystycznego przez zleceniodawcę, Szczegółowy program wycieczki w rozbiciu na dni- z podaniem nazw hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych i.t.p., Zestawienie cen usług wykorzystanych przy opracowaniu programu i jego kalkulacji, Kalkulacja kosztów programu, Kalkulacja kosztów imprezy; Zamówienia świadczeń występujących w programie: noclegi, wyżywienie – po jednym zamówieniu, bilety wstępu do różnych atrakcji turystycznych, transport autokarowy, mikrobusowy i inne występujące w programie.
20.Jakie akty staranności wymagane przez umowy ubezpieczeniowe powinien znać pilot? Odpowiedź w punkcie 18.
21.Na czym polega obowiązek opieki nad uczestnikami wycieczki, obciążający biuro podróży i pilota?
22.Rodzaj zniżek i kart rabatowych w turystyce
23. Metodyka projektowania imprezy turystycznej
*opracowanie strategii, badanie rynku i programowanie*opracowanie strategii marketingowej*ocena efektywności imprezy*oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na miejsca w samolotach, noclegowe*zagwarantowanie usług przewozowych, noclegowych* ocena finansowa,*sporządzenie cenników i rozkładów odjazdów*opracowanie katalogów,*opracowanie komputerowej bazy danych i systemu rezerwacji*sprzedaż imprez, *praktyki marketingowe
24. Na czym polega odprawa pilota u organizatora wycieczki-podstawowe dokumenty, czynności, wyjaśnienia
pojęcie to oznacza przekazanie pilotowi przez referenta informacji i dokumentów dotyczących imprezy, odbywa się zazwyczaj na 1, 2 dni przed imprezą, *program imprezy*warunki uczestnictwa*wzór umowy zawartej z klientem*lista uczestników*informacja o limitach cenowych, kilometrowych, czasu pracy kierowce*bilety komunikacyjne*umowa-zlecenie obsługi imprezy*wzór sprawozdania*zaliczka*fundusz awaryjny*czeki*adres biura i referenta*adresy placówek konsularnych kraju*zasady korzystania z pomocy medycznej*teczka imprezy, kopie zamówień usług*materiały informacyjne, reklamowe*lista akwizycyjna z dodatkowymi informacjami przesłanymi przez zleceniodawcę takimi jak wymagania klientów. Pilot powinien wyjaśnić z referentem:formy płatności za poszczególne świadczenia, możliwości zmiany lub wzbogacenia programu, zakres uprawnień i obowiązków pilota w trakcie realizowania danej imprezy, wielkość limitów i możliwości ich wykorzystania i przenoszenia
25. Na czym polega opieka konsularna
konsul sprawuje swoje funkcje w wyznaczonym mu okręgu, który obejmuje bądź całe terytorium państwa przyjmującego, bądź jego część. Funkcja konsula poza tym okręgiem może wykonywać wyłącznie na podstawie decyzji ministra spraw zagranicznych i za zgoda państw przyjmującego. Jeśli Polak przebywa w państwie przyjmującym, to konsul musi mu udzielić pomocy w postępowaniu przed sądem lub innym organem. Jeśli obywatel uległ wypadkowi, zachorował, utracił dokumenty lub został zaaresztowany to konsul ma obowiązek mu pomóc.
26. Postępowanie pilota podczas zakwaterowania grupy w hotelu
po dojechaniu do miejsca zakwaterowania pilot daje turystom kilka minut czasu wolnego i udaje się do hotelu. Turyści zostają przy autokarze. Pilot ma obowiązek: * zabrać ze sobą vouchera, listę uczestników, swój paszport i udać się do recepcji, *poinformować recepcję o przyjeździe i ilości uczestników, *ustalić ile i jakich pokoi potrzebuje grupa, * ustalić zasady zakwaterowania, *dowiedzieć się czy w hotelu jest sejf, czy są windy i jak się dostać do restauracji, *dowiedzieć się o regulamin hotelu, *informacje o zaparkowanym autokarze, *dokonać przydziału pokoi, ustalić godzinę najbliższego posiłku,
28. Korzyści wynikające z rozwoju systemu kart płatniczych
29. GUIDE, TRANSFER, STUDY TOUR
guide-osoba zawodowo oprowadzająca grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach., transfer-przemieszczenie grupy turystów, na ogół z autokarem i na krótkich dystansach pomiędzy poszczególnymi, nie skomunikowanymi odcinkami podróży, np. z dworca kolejowego lub lotniska do hotelu, z hotelu na prom., study tour – specjalistyczna grupa poznawcza, nastawiona na ukierunkowanie zwiedzanie danego kraju, składająca się z osób dysponujących wiedzą na temat stanowiący główny motyw zwiedzania, np. przedstawicieli biur turystycznych, ośrodków promocji, dziennikarzy.
30. ALLOTMENT, ROOMING LIST, SERVICE
alloment – okresowa, np. sezon letni, lub stała rezerwacja większej ilości miejsc w danym obiekcie hotelowym z prawem ich anulacji (bez konsekwencji finansowych) w ustalonym, ale dogodnym dla zamawiającego terminie, rooming list – imienny wykaz turystów, przesłany do hotelu odpowiednio wcześniej w celu przygotowania im odpowiedniego zakwaterowanie, uwzględniającego między innymi informacje: kto z kim ma być zakwaterowany, service – szeroko rozumiany zestaw czynności, świadczeń, usług, wykonywanych na rzecz turysty przez przewoźników, touroperatorów, agencje turystyczne, hotele, przewodników, pilotów itp.
31. CHARTER, WIZA ADMINISTRACYJNA, PASZPORT BLANKIETOWY
charter – forma wynajmu, np. samolotu, charakteryzująca się wykupieniem wszystkim miejsc w samolocie. Przeloty charterowe należą do najtańszych i są stosowane do przewożenia dużych grup na dalsze odległości, wiza administracyjna – dokument wystawiany przez administrację państwową lub policję, nakazujący jej posiadaczowi opuścić kraj w ciągu krótkiego, określonego czasu. Powodem jej wystawienia jest ciężkie naruszenie norm prawnych obowiązującym w danym kraju, paszport blankietowy – wydaje się w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży paszportu zasadniczego. Upoważnia do powroti do kraju najkrótszą drogą.
32. OVERBOOKING, CZEK, FULL BOARD
overbooking – zarezerwowanie lub sprzedanie zbyt dużej ilości miejsc niż jest w stanie pomieścić dany obiekt bądź środek komunikacji, ma to na celu pokrycie ewentualnych strat w razie rezygnacji z rezerwacji, czek – pisemne zlecenie dla banku wypłacenia okazicielowi czeku podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy, full bard (FB) świadczenie dotyczące wyżywienia turystów, w skład którego wchodzą zwykla trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja
33. CŁO, BED AND BREAKFAST, PAYMENT
cło – forma podatku, stanowiąca element polityki finansowej, nakładana na towary przewożone bądź wywożone z danego kraju, bed and breakfast – nocleg ze śniadaniem, payment – formy płatności ustalane między partnerami, określa się w nich termin, sposoby płatności, walutę, sposób bilansowania.
34. ZIELONA KARTA, TACHOGRAM, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE
zielona karta – polisa będąca dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza lub kierującego pojazdem za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe poza granicami Polski w związku z ruchem pojazdu wyszczególnionego w polisie. Zielonej karty żądają funkcjonariusze straży granicznej, tachogram – papierowy krążek na którym rysowany jest wykres prędkości jazdy i czasu pracy kierowcy, ilość przejechanych kilometrów, kierowca musi się trzymać limitów ustalonych odgórnie, śniadanie kontynentalne - składa się z herbaty, kawy, chleba, grzanki, masła, dzemu, czasem soku, sera i wędliny,
35. CHEK IN, CHEK OUT, VOUCHER
chek in – procedura rejestracji, meldowania, odprawy przy wjeździe. Chek out – procedura wyrejestrowania , wymeldowania, odprawy przy wyjeździe, voucher – dokument rozliczeniowy między danym biurem a jego kontrahentami, precyzyjnie określający ilość, jakość oraz strukturę świadczeń zamawianych i realizowanych, takich jak program, wyżywienie, zakwaterowanie, transfery itp.
36. HALF BOARD, POLISA UBEZPIECZENIOWA, SURVIVAL
half board – dotyczy wyżywienia – dwa posiłki w ciągu dnia, polisa ubezpieczeniowa – dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy o ubezpieczeniu pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeniowo-reasekuracyjnym, survival – umiejętność przeżycia, przetrwania, zaadaptowania się w ciężkich warunkach,
37. Wymień i omów etapy odprawy celnej
to decyzja organu celnego zawierająca rozstrzygnięcie o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę oraz o wymiarze należności celnych. ETAP I ZGŁOSZENIE USTNE polskie przepisy celne nakładają na podróżnego obowiązek zgłoszenia przewożonych towarów, osoba przekraczająca granicę i zgłasza towar do odprawy celnej jest obowiązana do wykonania czynności przygotowawczych do kontrolicelnej, a w szczególności do rozpakowania, okazania , ETAP II PRZESZUKANIE BAGAŻU ; ETAP III PRZESZUKANIE OSOBY PODRÓŻUJĄCEJ w sporadycznych przypadkach, przeszukanie bezdotykowe, w specjalnym pomieszczeniu, osoba przeszukująca ma być tej samej płci, ETAP IV PRZESZUKANIE ŚRODKA TRANSPORTU, w kołach, ukrytych towarów w częściach samochodów, ETAP V ponowna kontrola celna, może zostać przeszukany powtórnie ,
38. Wymień elementy składowe imprezy turystycznej
koszty świadczeń, należne nie dla biura turystycznego tylko za poniesione koszty, koszty stałe i zmienne, koszty bezpłatnego miejsca kierowcy, opiekuna itp.+stawka akwizycyjna powinna pokryć koszty agenta, wysokość zależy od imprezy+marża powinna pokryć koszty naszych usług, powinna stanowić 10- 20 % kosztów świadczeń+podatek vat 22%
39. Co to są koszty stałe i zmienne występujące w kalkulacji
koszty stałe – związane z organizacją imprezy, niezależnie od ilości osób, bo koszt jest wyliczany na grupę, koszty zmienne – związane z organizacją imprezy., koszty są liczone na osobę (usługi gastronomiczne, itp.)

Dodaj swoją odpowiedź
Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego


Zakres materiału

1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym .
2. Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego na świecie .
1. Ś...

Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

metody i techniki ort

WYKŁAD I

Definicje: impreza turystyczna, wycieczka, wycieczka fakultatywna itp.

LITERATURA:
Kruczek praca zbiorowa: „Obsługa ruchu turystycznego 2004”
Domańska: Biura podróży na rynk...

Turystyka i rekreacja

Metody prognozowania zjawisk turystycznych

Metody prognozowania zjawisk turystycznych
Podstawą prognozowania jest poprawnie przeprowadzona analiza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie aktualnego stanu badanych zjawisk, istniejących współzależności, sprzężeń zwrotnych, kier...

Turystyka i rekreacja

Podstawy turystyki - sciaga

PODSTAWY TURYSTYKI – ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. DATY DOTYCZĄCE NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z HISTORII TURYSTYKI W EUROPIE I POLSCE.
Europa
- 1841 r. – otwarto pierwsze biuro turystyczne THOMAS COOK
- 1857 r. – Angielski...

Turystyka i rekreacja

Podstawy turystyki

PODSTAWY TURYSTYKI – ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. DATY DOTYCZĄCE NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z HISTORII TURYSTYKI W EUROPIE I POLSCE.
Europa
- 1841 r. – otwarto pierwsze biuro turystyczne THOMAS COOK
- 1857 r. – Angielski...