Definicje Wsi

W definiowaniu społeczności wiejskiej niemal nigdy nie używa się wskaźnika liczebności mieszkańców. Wyjątkiem są socjologowie amerykańscy, którzy przyjmują kryterium administracyjne liczbę 2500 osób jako granicę rozdzielającą zbiorowość wiejską od miejskiej. Dominują natomiast kryteria funkcjonalne i cechy opisowe. Badaczom środowiska wiejskiego przysparza licznych kłopotów wielka różnorodność typów wsi. Dzieli się wsie wedle : wielkości, odległości od miast, funkcji administracyjnych. Zasada podziału mogą być także : względy etniczne, układ przestrzenny, wskaźnik rozwoju i stagnacji, rodzaj produkcji rolniczej lub obszar gospodarstw.
Wśród wielu definicji wsi – trafnością i uniwersalnością – wyróżnia się definicja STEFANA CZARNOWSKIEGO1 : „Wieś stanowi lokalną społeczność zupełną, tzn. zamkniętą w sobie, obejmującą wszystkie prawie funkcje życia zbiorowego swoich członków, przeciwstawiającą się społecznościom podobnym i wsiom innym, a także grupom i organizacjom istniejącym poza nią lub ponad nią.”
Inaczej określa społeczność wiejską R. REDFIELD : „ Społeczność wiejska jest mała, odizolowana i jednostronna o silnym zmyśle grupowej solidarności. Zachowanie cechuje tradycyjność, spontaniczność i często bezkrytyczne działanie. Podstawą działania i doświadczenia życiowego jest wielka rodzina obejmująca kilka generacji z władzą należącą do starszych. Myślenie irracjonalne góruje zdecydowanie nad myśleniem świeckim, racjonalnym.”
Wieś jest żywym eksponatem środowiska lokalnego. Mimo wszelkich przemian, wieś zachowała ogromny potencjał pozytywnych bodźców wychowawczych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krajobraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach

Wprowadzenie
Tematem mojej prezentacji jest wieś w literaturze i malarstwie. Omówienie tematu rozpocznę od wyjaśnienia kilku pojęć. Zacznę od wyjaśnienia tego co to jest wieś- jest to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszone...

Język polski

Motyw wsi

Przeglądając słowniki, encyklopedie, leksykony odnaleźć możemy bardzo proste definicje wsi. Na przykład Encyklopedia PWN, że wieś to osada zamieszkała głownie przez ludność, której większość trudni się pracą na roli, co stanowi po...

Język angielski

Znajdź w internecie definicję wsi tak zwanej ulicówki Wymień inne rodzaje wsi" pliss

Znajdź w internecie definicję wsi tak zwanej ulicówki Wymień inne rodzaje wsi" pliss...

Geografia

rysunki struktur wsi: a) szeregówka b) łańcuchówka c) rzędówka RYSUNKI A NIE DEFINICJE!!! można opisać jak narysować:P

rysunki struktur wsi: a) szeregówka b) łańcuchówka c) rzędówka RYSUNKI A NIE DEFINICJE!!! można opisać jak narysować:P...

Język polski

Różne ujęcia wsi w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

Słownikowe definicje pojęcia „wieś” mają bardzo zwięzły charakter. Z reguły określa się ją jako osadę zamieszkałą przez ludność utrzymującą się głównie z pracy na roli i czerpiącą z tego źródła środki do egzystencji. Ni...