Środki stylistyczne

Środki stylistyczne (poetyckie)
1. Przenośnia (metafora)
2. Porównanie
3. Epitety
4. Ożywienie
5. Uosobienie (personifikacja)
6. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja)
7. Neologizm

1. Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie (np. rzucić okiem- spojrzeć)
2. Porównanie to zestaw wyrazów połączonych słowem jak, jakby, niby (np. gruby jak beczka, krzyczy jakby oszalała, śmieje się niby hiena)
3. Epitet to określenie rzeczownika (np. wesoły, radosny poranek).
4. Ożywienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskom cech istoty żyjącej.
5. Uosobienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskom cech ludzkich (np. Słońce się roześmiało)
6. Wyraz dźwiękonaśladowczy to wyraz, który naśladuje (limituje dźwięk), (np. miau, miau)
7. Neologizm to słowo utworzone przez autora (np. ćwierkliwie)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Środki stylistyczne - spis

TROPY STYLISTYCZNE

1. Fonetyczne środki stylistyczne.

• Instrumentacja głoskowa – nagromadzenie w tekście określonych głosek lub ich --kombinacji, np.
- powtórzenie dźwiękowe,
- aliteracja (powtórzenie głosek....

Język polski

Środki stylistyczne

Fonetyczne środki stylistyczne


- Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - środek polegający na takim dobieraniu wyrazów, aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmio...

Język polski

Składniowe, fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze środki stylistyczne

SKŁADNIOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE:

1). Apostrofa - bezpośredni, często uroczysty zwrot do adresata (Boga, ojczyzny, osoby, pojęcia, rzeczy) stosowany w utworach poetyckich i w przemówieniu w celu wywołania odpowiedniego nastroju.

Język polski

Środki stylistyczne-z podręcznika

Środki stylistyczne
Rodzaje środków stylistycznych
Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu ...

Język polski

Wypisz środki stylistyczne z piosenki ,,gdybym miał gitarę" ( 3 różne środki stylistyczne) Pliss potrzebuje na zaraz!!!

Wypisz środki stylistyczne z piosenki ,,gdybym miał gitarę" ( 3 różne środki stylistyczne) Pliss potrzebuje na zaraz!!!...

Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne
- brzmieniowe,
- leksykalne,
- tropy stylistyczne.

Środki brzmieniowe
- intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w c...