Środki stylistyczne

Fonetyczne środki stylistyczne


- Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - środek polegający na takim dobieraniu wyrazów, aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot.

Słowotwórcze środki stylistyczne


- Zdrobnienie - wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym.
- Zgrubienie - wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym.
- Neologizm – nowo utworzony wyraz, na potrzeby utworu literackiego.

Składniowe środki stylistyczne


- Apostrofa – bezpośredni zwrot do adresata utworu.
- Pytanie retoryczne - pytanie zadane nie w celu uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat.
- Wykrzyknienie – wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wtrącone w tok wypowiedzi, aby nadać jej wyraz bardziej emocjonalny.
- Powtórzenie – wielokrotne użycie tego samego elementu językowego celem uzyskania rytmizacji.
- Anafora - celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.
- Epifora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi.

Leksykalne środki stylistyczne


- Symbol – postać, przedmiot, wydarzenie w utworze literackim, które poza znaczeniem dosłownym ma znaczenie ukryte; może on być różnorodnie interpretowany.
- Alegoria - postać, przedmiot, wydarzenie w utworze literackim, które poza znaczeniem dosłownym ma znaczenie ukryte; jest ona zawsze interpretowana tak samo.
- Metafora (przenośnia) – zestawienie wyrazów, w którym co najmniej jeden z nich tracie swoje pierwotne znaczenie.
- Personifikacja (uosobienie) – nadanie przedmiotom, roślinom, zwierzętom, zjawiskom cech ludzkich.
- Animizacja (ożywienie) – nadanie przedmiotom, roślinom, zjawiskom cech istot żywych.
- Epitet - wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający przedmiot.
- Porównanie – zestawienie cech z zastosowaniem spójników: jak, jako, niby, na kształt, itp.
- Porównanie homeryckie – porównanie, którego drugi człon jest rozbudowany tak, że stanowi odrębną epizodyczną scenkę.
- Oksymoron – środek polegający na zestawieniu ze sobą dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach.
- Hiperbola - zabieg stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu cech przedmiotów, osób, zjawisk.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Środki stylistyczne - spis

TROPY STYLISTYCZNE

1. Fonetyczne środki stylistyczne.

• Instrumentacja głoskowa – nagromadzenie w tekście określonych głosek lub ich --kombinacji, np.
- powtórzenie dźwiękowe,
- aliteracja (powtórzenie głosek....

Język polski

Składniowe, fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze środki stylistyczne

SKŁADNIOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE:

1). Apostrofa - bezpośredni, często uroczysty zwrot do adresata (Boga, ojczyzny, osoby, pojęcia, rzeczy) stosowany w utworach poetyckich i w przemówieniu w celu wywołania odpowiedniego nastroju.

Język polski

Środki stylistyczne-z podręcznika

Środki stylistyczne
Rodzaje środków stylistycznych
Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu ...

Język polski

Wypisz środki stylistyczne z piosenki ,,gdybym miał gitarę" ( 3 różne środki stylistyczne) Pliss potrzebuje na zaraz!!!

Wypisz środki stylistyczne z piosenki ,,gdybym miał gitarę" ( 3 różne środki stylistyczne) Pliss potrzebuje na zaraz!!!...

Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne
- brzmieniowe,
- leksykalne,
- tropy stylistyczne.

Środki brzmieniowe
- intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w c...