Odczyn roztworu PH

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy ,czy też są one w równowadze –odczyn obojętny.
Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny ,a wodne roztwory wodorotlenków (zasady)- odczyn zasadowy.
Jeśli zanurzony w wodnym roztworze substancji uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwi się na różowo ,można wywnioskować, że w tym roztworze jest więcej jonów H+ niż OH- .
Woda dysocjuje na jony zgodnie z równaniem:
H2 O® H+ + OH-Jednak niewielka liczba cząsteczek wody ulega dysocjacji. Oznacz to ,że zawsze w roztworze wodnymwystępuje pewna liczba (choć bardzo niewielka) jonów wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH- ,niezależnie od odczytu roztworu.
Przyjęto ,że liczbę jonów wodorowych w roztworze będzie się określać za pomocą tzw. skali pH
Skala pH mieści się w granichach od 0-14 ,a została wprowadzona w 1909 roku przez Soerena Petera Soerensena (1868-1939) ,duńskiego biochemika i fizykochemika.
Ogólnie wartości pH i odpowiadający im odczyn roztworu przedstawia tabelka:

PH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Odczynroztworu K w a ś n y obojętny Z a s a d o w y

Np. jeżeli w roztworze pH wynosi 9 ,oznacza to ,że jest więcej jonów wodorotlenkowych OH- niż jonów wodorowych H+ .Roztwór ten ma więc odczyn zasadowy.
Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. wskaźniki pH ,czyli substancje ,których barwa zmienia się na odpowiedniki kolor w zależności od odczynu roztworu .Wskaźnikami są między innymi oranż metylowy i fenoloflateina .Przez odpowiednie mieszanie wskaźników pH można otrzymywać wskaźniki uniwersalne ,które zależnie od pH roztworu przybierają charakterystyczną barwę .Przez nasycenie pasków bibułki roztworami takich wskaźników i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne ,stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu .Papierki te połączone są często razem w książeczkę ,na której okładce podana jest jest barwa skala. Odczyn roztworu określa się ,zanurzając pasek bibułki w badanym roztworze i porównując uzyskany kolor z barwą dołączonej skali .
Wskaźniki uniwersalne ,które obejmują szeroki zakres pH (około 10 jednostek pH), pozwalają jedynie na oszacowanie wartości pH (z dokładnością do 0,5 jednostek pH). Znacznie dokładniej pH roztworu można zmierzyć za pomcą urządzenia zwanego pehametrem.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

PH, Skala PH, Odczyn roztworu PH, Indykatory.

Skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w roztworach wodnych. Dokładnie jest to:

pH = -log10[H+]

czyli minus l...

Chemia

co to jest pH roztworu.? co to jest odczyn roztworu.? przy jakim pH roztworu jest odczyn kwaśny, obojętny i zasadowy.? zastosowanie pH roztworow.?   Pilne !!!! daje naj.:) 

co to jest pH roztworu.? co to jest odczyn roztworu.? przy jakim pH roztworu jest odczyn kwaśny, obojętny i zasadowy.? zastosowanie pH roztworow.?   Pilne !!!! daje naj.:) ...

Chemia

1, Do 50g 10% roztworu KOH dodano 30g 15% roztworu H2SO4. Odczyn roztworu zbadano za pomocą oranżu metylowego. a) określ odczyn b)podaj zabarwienie wskaźnika 2. Ustal czy wytrąci się osad po zmieszaniu 100cm3 0,05-molowego roztworu Pb(NO3)2 i 200cm3 0

1, Do 50g 10% roztworu KOH dodano 30g 15% roztworu H2SO4. Odczyn roztworu zbadano za pomocą oranżu metylowego. a) określ odczyn b)podaj zabarwienie wskaźnika 2. Ustal czy wytrąci się osad po zmieszaniu 100cm3 0,05-molowego roztworu Pb(NO3)...

Chemia

co to jest ph roztworu? co to jest odczyn roztworu? przy jakim ph roztwór ma odczyn zasadowy , kwasny i obojetny? zastosowanie ph roztworu?

co to jest ph roztworu? co to jest odczyn roztworu? przy jakim ph roztwór ma odczyn zasadowy , kwasny i obojetny? zastosowanie ph roztworu?...

Chemia

pH, odczyn roztworu. Proszę o wytłumaczenie, jak się określa odczyn roztworu jeśli mam np podane substancje wprowadzone do wody np. Co2 (odczyn kwasowy), H2 (obojętny), MgO (zasadowy).  

pH, odczyn roztworu. Proszę o wytłumaczenie, jak się określa odczyn roztworu jeśli mam np podane substancje wprowadzone do wody np. Co2 (odczyn kwasowy), H2 (obojętny), MgO (zasadowy).  ...