Matematyka

Matematyka

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnegoCharakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego trendu.W procesie wzrostu gospodarczego aktywność gospodarcza uleg...

Matematyka

Praca semestralna z matematyki

All by streq : )
wszystko macie w zalaczniku a w/g mnie warto tam zajrzec bo dostalem 5+ :)))


Dawno, dawno temu żył sobie król, który strasznie się nudził. Nie bawił go fechtunek, ani jazda konna, ani nawet turniej rycerski....

Matematyka

Logika matematyczna

Tabelka w pliku .doc. Uznajcie to za mini ściągę na kartkówkę ^^...

Matematyka

Adidas i Puma - historia rywalizacji

ADIDAS i PUMA – historia rywalizacji


Na rynku sprzętu sportowego trwa od lat rywalizacja Adidasa i Pumy. O tej bratobójczej „wojnie” przypomina książka holenderskiej autorki Barbary Smit - "Trzy paski kontra Puma".
Zało...

Matematyka

Deltoid

Deltoid ("latawiec") to czworokąt, który ma oś symetrii przechodzącą przez dwa jego wierzchołki. Równoważnym warunkiem jest istnienie dwóch par przylegających boków o równych długościach.
Przekątne deltoidu są wzajemnie prostopad...

Matematyka

Szkoła Pitagorejska

Pitagoras z Samos (ok. 570 p.n.e. - ok. 496 p.n.e.) ok. 530 r. p.n.e. w Krotonie założył związek religijno - polityczny, zwany później szkołą pitagorejską. W związku tym obowiązywały rygorystyczne zasady. Zrzeszał on zarówno mężczyzn...

Matematyka

Liczby Pierwsze

Liczby pierwsze są to takie liczby naturalne, które większe są od jedynki i podzielne bez reszty przez samą siebie i jedynkę. Jednym z pytań dotyczących liczb pierwszych, które narzuca się każdemu jest pytanie o liczbę tych liczb: ile ic...

Matematyka

Wzory na obwód

Obwód ? długość krzywej będącej brzegiem figury. <----- w przybliżeniu

przy czym symbol "O" to obwód

koło: O = 2?r
....................................................................
wielokąt: <...

Matematyka

Rozwiązywanie nierówności

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie I gimnazjum.

Temat: Rozwiązywanie nierówności ? c .d.

Cele lekcji:
a)Wiadomości:
? Znajomość zasad rozwiązywania nierówności.
? Przypomnienie definicji cyfry ...

Matematyka

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą podstawiania.

{ x - y = 2
2x + y = -2

- wyznaczamy jedną niewiadomą z któregoś równania

{ x = 2 + y
2x + y = -2

- podstawiamy wyznaczone wyrażenie do drugiego równania układu

{ x = 2 + y

Matematyka

Zadania z matematyki

Zadanie 19.

Port w Narwiku nie zamarza, chociaż położony jest za kołem podbiegunowym północnym, ponieważ:

A. osłonięty jest od strony morza wysokim falochronem,

B. dociera tam Prąd Zatokowy (Golfsztrom),
...

Matematyka

Wzory skróconego mnożenia

Wzorami skróconego mnożenia nazywamy regułyrachunkowe umożliwiające uproszczenie rachunków na liczbach lub wyrażeniach.

Najczęściej stosujemy następujące wzory:

(a+b)2 = a2 + 2ab +b2

(a+b)3= a3 + 3a2b + 3ab2 + b...

Matematyka

Wzory

l = 2п r – długość okręgu

п = 3,14

P = п r2 – pole koła

a√2 – przekątna w kwadracie

h = (a√3) : 2 – wysokość trójkąta równobocznego

P = (a√3) : 4 – pole trójkąta równo...

Matematyka

Pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa

Doświadczenie losowe - dośw., które może zakończyć się jednym z możliwych wyników, ale nie wiadomo którym. nN+, kN+, k Łn
Stabilność częstości – częstości pojawienia się interesującego nas wyniku zbliżają się do pewnej li...

Matematyka

Geometria- definicje

Kąt –jest to obszar płaszczyzny ograniczony dwoma półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi. Kąty ostre, proste, rozwarte, półpromienne, pełne.

Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta, kt...

Matematyka

Ułamki

Ułamki zwykłe
Ułamek zwykły, jest to liczba postaci


Liczby a i b są liczbami całkowitymi i b jest różne od 0
Ułamki dziesiętne
Ułamek dziesiętny to ułamek zapisany w postaci:

Każdy ułamek dziesiętny...

Matematyka

Metody rozwiązywania równań rózniczkowych.

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCHRÓWNANIA RÓŻNICZKOWE JEDNORODNE WZGLĘDEM X i Y
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RÓŻNYCH TYPÓW
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE LINIOWE NIEJEDNORODNE
RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RZĘDU D...

Matematyka

Obwód trapezu

boki trójkąta ABC mają długości |AB|=5, |AC|=9, |BC|=6. Na boku AB odmierzamy odcinek AD długości 2cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC. Prosta ta przecina BC w punkcie E. Oblicz obwód trapezu ADEC. Wykonaj odpowied...

Matematyka

Logarytmy

logarytm zapisuje się skrótem log
podstawa logarytmu napisana jest małą liczbą przy g
liczbę logarytmowaną piszemy przy logarytmie
logarytm naturalny, czyli o podstawie e zapisujemy ln
logarytm bez napisanej podstawy to logary...

Matematyka

Układ piątkowy

Układ piątkowy znajduje się wśród kilku układów niedziesiątkowych, które istniały lub istnieją nawet w pewnych częściach kuli ziemskiej. Wywodzi się on z Ameryki, zarówno Północnej (gdzie można go odnaleźć wśród Eskimosów) jak...

Matematyka

Twierdzenie Talesa

wszystko co potrzebne znajdziecie w zalaczniku...

Matematyka

Metoda podstawiania w układach równań liniowych .

{12x-6y=6
7x+y=8
{12x=6+6y/:12
7x+y=8
{x=0,5+0,5y
7(0,5+0,5y)+y=8
{x=0,5+0,5y
3,5+3,5y+y=8
{x=0,5+0,5y
4,5y=8-3,5
{x=0,5+0,5y
4,5y=4,5/:4,5
{x=1
y=1...

Matematyka

Matematyka - podstawowe informacje o geometrii

"Geometria ma dwa cenne skarby: jeden z nich to twierdzenie Pitagorasa, drugi - podział odcinka w stosunku średnim i skrajnym. Pierwsze porównać do miary złota. Drugie jest niby kamień drogocenny." Kepler

Geometria jest jed...

Matematyka

Kepler Johannes

Kepler Johannes (1571-1630), wybitny astronom, matematyk i fizyk niemiecki doby renesansu, profesor uniwersytetu w Grazu, Linzu, uczeń i kontynuator prac T. de Brahe w obserwatorium astronomicznym w Pradze, zwolennik teorii M. Kopernika, odkrył pr...

Matematyka

Obliczenia kombinatoryczne

OBLICZENIA KOMBINATORYCZNE

Scenariusz otwartej lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie III LO w dniu 21 listopada 2006roku

Prowadzący : RENATA BEDNARCZYK

Konspekt na dwie lekcje typu ćwiczeniowego , kolejne z cyklu l...