Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Badanie przerzutników monostabilnych

el ćwiczenia:
Wykonanie pomiarów czasu trwania impulsu wyjściowego w różnych konfiguracjach przerzutnika w funkcji wartości rezystancji R
Program ćwiczenia:
1.Zapoznać się z modelem ćwiczeniowym, zastosowanymi przyrządami oraz...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Klimatyzacja w pomieszczeniach powszechnego użytku.

Rozwój nowych technologii oraz sięganie do coraz lepszych jakościowo rozwiązań w elektronice i akustyce pociąga za sobą coraz większe wymagania co do utrzymania odpowiednich parametrów powietrza, jego temperatury, wilgotności i czystości ...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Kino domowe

Najważniejszą rzeczą odróżniającą oglądanie filmów w domu od oglądanych w kinie jest wielkość obrazu i co ważniejsze dźwięk.

OBRAZ

Obraz kinowy musi być bardzo duży, aby był widoczny przez wszystkich oglądającyc...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Klimatyzacja pomieszczeń

• Zasada działania. Ciepłe powietrze unoszące się pod sufit, w wymienniku ciepła, jednostce chłodzącej, schładza się do temperatury około 15C. Wymiennik woda chłodząca?powietrze jest umieszczony w górnej części kanału powietrznego,...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Lutowanie i pierwiastki

Ferryt jest międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie alfa. małe rozmiary luk są przyczyna minimalnej rozpuszczalności węgla. Ferryt można traktować jako techniczne żelazo. Jest to faza bardzo miękka i plastyczna o małej wytrwa�...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Materiały izolacyjne ciekłe gazowe stale Ciekłe kryształy Połączenia lutowane

Materiały izolacyjne ciekłe dzielą się na:
a)oleje mineralne
b)oleje roślinne
c)oleje syntetyczne
w elektronice i elektrotechnice znalazły zastosowanie głównie oleje pochodzenia mineralnego. Są one otrzymane z ropy naftowej ...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Materiałoznawstwo

Ciekłe kryształy; Stan Ciekłokrystaliczny to stan pośredni, w którym substancje są mętne, wykazują anizotropię dielektryczną i dwójłomność dwójłomność. Ciekłe kryształy zbudowane są z wydłużonych cząstek o znacznej sztywnośc...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Materiały konstrukcyjne stosowane w elektrotechnice

W elektrotechnice stosuje się wiele różnych materiałów. Ogólnie można je podzielić na trzy grupy:
- przewodzące prąd elektryczny (przewodniki),
- nie przewodzące prądu elektrycznego (izolatory),
- półprzewodniki. Do mate...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Elektryczność, urządzenia elektryczne, zasady BHP

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektr. (swobodnych elektronów) wzdłuż przewodu. Do wytwarzania prądu służą: ogniwa, prądnice. Aby uzyskać przepływ prądu elektr. Konieczne jest połączenie jego źródeł z odbiornika...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Charakterystyka dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych.

Każdy obiekt lub urządzenie elektryczne w tym również układ napędowy są wykonywane według odpowiednio przygotowanej dokumentacji technicznej; spełnia ona ważną funkcję w procesie budowy, instalowania
i eksploatacji układu napędoweg...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Głośnik

Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienne napięcie elektryczne o odpowiedniej częstotliwo...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Pomiar mocy w obwodach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych.

Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych trójprzewodowych

W obwodzie trójfazowym trójprzewodowym można zmierzyć moc czynna tworząc sztuczny punkt zerowy przez podłączenie obwodów napięciowych trzech watomierzy w gwiazdę (rys....

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Przetworniki elektroakustyczne (głośnik, mikrofon, słuchawki)

Przetworniki Elektro-akustyczne

Głośnik
Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekszta...

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Wzmacniacze mocy

Parametry wzmacniaczy: maksymalna moc wyjściowa, sprawność energetyczna, wielkość zniekształceń nieliniowych sygnału. Sprawność energetyczna wz. mocy zależy od kata przepływu. Z wartością kąta przepływu wiąże się pojęcie klasy pr...