Sześć podstawowych funkcji wypowiedzi.

1) Funkcja informacyjna (informatywna) - polega na powiadomieniu o różnych stanach rzeczy dotyczących świata zewnętrznego lub strefy psychicznej.

2) Funkcja ekspresywna - polega na wyrażaniu poprzez wypowiedź emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej.

3) Funkcja impresywna - polega na wpływaniu na odbiorcę, wywołaniu u niego określonych reakcji w postaci zachowań, postaw, przekonań.

4) Funkcja fatyczna - polega na przyciąganiu uwagi komunikacji, a także na zerwaniu z nim kontaktu. Tym celom służą przede wszystkim różnego typu formuły inicjalne i końcowe, zwroty do adresata, powitania, pożegnania itp.

5) Funkcja metajęzykowa - polega na koncentrowaniu uwagi odbiorcy na samym kodzie językowym, na komentowaniu kompozycji, właściwości stylistycznych, form gatunkowych tekstu itp.

6) Funkcja poetycka - polega na wywołaniu w odbiorcy przeżycia artystycznego, na koncentrowaniu jego uwagi na samym komunikacie, jego walorach estetycznych. Wypowiedzi mogą służyć nie tylko komunikowaniu w pełnym tego słowa znaczeniu.

Pozakomunikacyjne funkcje wypowiedzi są określane jako: funkcja sprawcza, funkcja magiczna i funkcja ludyczna.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Kulturotechnika.

Spis treści

Wstęp
Wyjaśnienie podstawowych pojęć
1.Pojęcie kultury
2.Funkcje socjalizacyjne kultury
3.Pojęcie i hierarchia wartości
...Opis wybranych technik resocjalizacyjnych
1.Nauczanie resocjalizujące

Administracja

Modele samorządów w EU

Modele samorządów w UE

AUSTRIA

Podstawowymi jednostkami administracyjnymi są gminy (Ortsgemeinden) będące samorządnymi korporacjami lokalnymi. Na szczeblu ponadgminnym nie występuje samorząd terytorialny. Gmina stanowi korp...

Język polski

Ludzie listy piszą

LUDZIE LISTY PISZĄ...
FORMY KORESPONDENCJI DAWNIEJ I DZIŚ
Termin ?korespondencja? wywodzi się z łac. correspondentia (correspondeo- odpowiadam). Epistolografia rozwijała się już od czasów starożytnych, kiedy to sztuka ta stała się...

Język polski

Odrodzenie - renesans

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami,nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopier...

Pedagogika

Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jej charakterystyczne cechy, oraz bariery komunikacyjne.

Komunikacja interpersonalna to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inna osoba. Proces komunikacji dotyczy czterech zjawisk:
1. intrapsychicznego- czyli doświadczonego w...