Polis

Polis - Jest to wspólnota obywateli, wolnych posiadaczy ziemii. Polis nie jest państwem ani miastem.

W czasach, które obecni nazywają starożytnością na terenie Półwyspu Bałkańskiego wykształciła się jedna z najwspanialszych cywilizacji tak zwanego antyku. Miało to miejsce około XX-X w. p.n.e. Przytaczająca liczba polis miała niewielki obszar w którym znajdowało się jedno centrum miejskie. Zazwyczaj na tą cechę greckich państw kładzie się nacisk nazywając je „państwami-miastami”. Niewielkie, oddzielone od siebie górami obszary, na jakie dzieliła się Grecja, tworzyły naturalną przestrzeń dla powstania i rozwoju niewielkich „państw-miast”, ale czy naprawdę były to państwa lub miasta ? Odpowiedź na to pytanie udzielę na podstawie polis o nawie Ateny. Jest to określenie podwójnie nietrafne: sugeruje ono, że najważniejszą właściwością polis jest niewielkie terytorium i, co gorsza, że mamy do czynienia z państwem pojmowanym, jak to nam podpowiadają nasze nowoczesne doświadczenia, jako aparat władzy istniejący niezależnie od społeczeństwa. W Atenach ustrój polityczny był demokratyczny.

Grecka polis posiadała trzy instytucje polityczne:
1. Zgromadzenie ludowe (obywateli)
2. Rada
3. Urzędy i urzędnicy

Obywatele (dorośli mężczyźni) uczestniczyli w Zgromadzeniach Ludowych. W ich zakresie kompetencji leżało zatwierdzanie ustaw i decyzji które były powołane przez Radę i urzędników. Rada miewała od kilkunastu do kilkuset członków. Jej skład był rozmaity: wchodzono do niej po okresie sprawowania urzędu lub w wyniku wyboru (geruzja w Sparcie). Polis zwykle zajmowały około 100 km2 powierzchni i liczyły 5 000-10 000 mieszkańców. Nie wszyscy byli obywatelami polis. Nie tylko cudzoziemcy i niewolnicy, ale także kobiety nie miały praw obywatelskich. Obywatelami byli jedynie dorośli mężczyźni, których ojcowie i matki urodzili się w rodzinach obywateli. Polis stanowiła „wspólnotę obywateli” zamieszkałych w mieście i na wsi. Nie było między nimi zasadniczych różnic. Mieszkańcy miasta często utrzymywali się z uprawy roli, podobnie jak chłopi. Nie było też w polis wielkich przepaści społecznych.

I choć bogatym żyło się lepiej, ważniejsza od różnic była zasadnicza jedność interesów i sposobu pojmowania świata. Ludzi tych niewątpliwie więcej łączyło, niż dzieliło. A łączyło ich w czasie pokoju uczestnictwo w rządzeniu państwem poprzez udział w Zgromadzeniu Ludowym i piastowanie urzędów, a w czasie wojny służba w wojsku, które broniło obywateli i ich rodzin przed zagrożeniem zewnętrznym. Grecy traktowali polis jako wspólną własność. Bez wielkiej przeszkody mogliby powiedzieć: „Polis-to my”. Myślę, iż argumenty które przedstawiłem popierają tezę: „Czy Polis naprawdę były państwami-miastami”, postawioną przeze mnie na początku mojej pracy.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Rola Polis w starożytnej Grecji.

ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJI


W moim wypracowaniu postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jaką rolę odgrywała polis w starożytnej Grecji?”. Zanim przystąpię do odpowiedzi na to pytanie, wyjaśnię co to jest polis....

Historia

Polis w Grecji

Rozproszenie (polityczne) i jedność (kulturowa)


- Grecy nigdy nie stworzyli jednego dużego państwa; żyli w niewielkich państwach, najczęściej z jednym miastem otoczonym wieńcem mniejszych osad i wsi
- Rozproszenie polityczn...

Historia

Grecka polis

Najstarsze dzieje świata greckiego przypadają na epokę brązu (3000-1200 p.n.e.). Obszar, na którym powstała cywilizacja grecka, czyli Grecja właściwa, to niewielki region na pograniczu Europy i Azji liczący ok. 80 000 km2. Jej położenie g...

Historia

Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w polis ateńskiej od połowy VII wieku p.n.e. do połowy wieku V.

Ateny były jednym z najbardziej rozwiniętych i najsilniejszych państw- miast w Starożytnej Grecji. Połowa VII wieku p.n.e wyznacza początek procesu tworzenia się ustroju demokratycznego w tym polis. Demokracja –czyli władza ludu, mogła za...

Historia

Polis Greckie

Wyniosłe łańcuchy górskie dzieliły Grecję na wiele terytorium. Grecja nigdy nie stanowiła jedności. Istniało tam wiele samodzielnych polic, czyli miast-państw, często ze sobą rywalizujących i toczących długotrwałe wojny. Każde miast...