Części zdania z przykładami

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?):
- czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to,
np.Napiszesz to jutro. Zebranie zakończono o jedenastej.
- imienne - składa się z łącznika (byś, stać się, zostać) oraz orzecznika,
np. Zostanę piosenkarzem. Ola jest sprytna.

2. Podmiot (Kto? Co?):
- gramatyczny (rzeczownik lub zaimek w mianowniku),
np. Francuzi przegrali ten mecz.
- logiczny (rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu),
np. Nie ma nikogo.
- szeregowy,
np. Dominika i Jacek wyszli.
- domyślny (podmiot wynika z formy orzeczenia),
np. Zaczekaj na mnie. (ty)

3. Przydawka - określenie rzeczownika. Najczęściej odpowiada na pytania takie jak: jaki? który? czyj? ile? czego?,
np. smaczna zupa (jaka? - smaczna), trzech chłopców (ilu? trzech), klasówka z matematyki (z czego? z matematyki)

4. Dopełnienie - określenie czasownika, odpowiada na pytania przypadków oprócz Mianownika i Wołacza (kogo? czego? komu? czemu? co? o kim? o czym? z kim? z czym? ), np. wypiszę receptę (co? - receptę)

5. Okolicznik - określenie czasownika
- miejsca (gdzie? dokąd? skąd? którędy?), np. Spotkajmy się tam.
- czasu (kiedy? jak długo?), np. w środę wylatuję.
- sposobu (jak? w jaki sposób?), np. Pięknie śpiewasz.
- przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?)
- celu (w jakim celu? po co?), np. Idę po hotdoga.

Język polski

Środki stylistyczne z przykładami

ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE)

Środki poetyckie są podstawową jednostką stylu artystycznego utworu lirycznego. Wyróżniamy: fonetyczne (dźwiękowe), morfologiczne, słowotwórcze, składniowe, leksykalne ora...

Język polski

Części mowy, odmiany z przykładami

1. Czasownik - os,l,cz,r,tr,str,dk/ndk, zrobił-3os,l.poj,r.m,tr orz,str czyn,cz prze,dk
2. Rzeczownik - kto?co? żywotne(koń),nieżywotne(gruszka),własne(Wisła),pospolite(facet),osobowe(facet),
3. nieosobowe(kaczka), przyp,l,r, Bogdanami...

Historia

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu ?retoryka? należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo ? mówię celowo, stosownie, pięknie?. Słowo rhetor miał...

Język polski

Charakterystyka języka doby Oświecenia.

W nowopolską dobę rozwoju języka wstępujemy w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta. Są to czasy przełomowe w dziejach narodu i państwa, a także polszczyzny. Jak trafnie zauważyła Anna Dąbrowska w swojej pracy pt. „Język pols...

Edukacja europejska

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

Wspólnota Europejska jest organizacja bez precedensu w historii naszego kontynentu.

Powstała ona z woli suwerennych państw, które powołały nie tylko ponadpaństwowe instytucje, ale ustanowiły jedyny w swoim rodzaju system prawa.