Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego

Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją.
podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza na Śląsku jest tzw. emisja niska stąd wyższe zanieczyszczenie obserwuje się zimą. W ostatnich latach szczególnie negatywny wpływ na stan powietrza maja spaliny samochodów, których wciąż wzrasta, zawierające dużo CO2.

Skutki efektu cieplarnianego

Najgroźniejszym z przewidywanych skutków jest globalne ocieplenie klimatu. Spowodować to może podwyższenie poziomu morza na kuli ziemskiej, które zostaną zasilone wodami z topniejących lodów i lodów polarnych (ocieplenie o 5 stopni C wystarczy by roztopić lody Grenlandii i Antarktydy i podnieść poziom mórz o około 60 metrowa od poziomu dzisiejszego). Zasoby wód uwięzione na biegunach wystarczą aby całkowicie zalać Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz a także Londyn, Hamburg, Kopenhagę, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu oraz wiele innych obszarów przybrzeżnych.
Drugą poważną konsekwencją ocieplania się Ziemi jest tzw. wędrówka stref klimatycznych to znaczy przesunięcie stref w kierunku biegunu. Wraz ze strefami przemieszczą asie charakterystyczne dla danego klimatu opady. Przewiduje sie że całkowite opady na kuli ziemskiej zwiększą się o 10-15 %, ale zachwiana cyrkulacja powietrza spowoduje zmiejszenie opadów nad kontynentami. Na przyklad obecną strefę śródziemnomorską obejmie sucha strefa zwrotnikowa. Zmiana temperatur nawet o 2-3 stopnie oznacza również zmianę warunków występywania wielu gatunków roślin, a co za tym idzie wymarcie na niektórych terenach i zastąpienie ich miejsca przes inne gatunki.
Wszystkie te zjawiska przebiegały w histori Ziemi nieustannie, ale ich czas trwania liczył dziesiątki tysięcy lat - teraz chodzi o jedno stulecie, podczas którego z powodu podwojenia się poziomu dwutlenka węgla w atmosferze nastąpi to w 2030 roku) średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 1 do 5 stopni C co spowodować może zwiększenie pustyń stepów i sawanny, zalanie wielkich obszarów, migrację gatunków. Na pytanie o przyszłość klimatu nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z zestawienia faktów wynika, ze działalność ludzka w dostrzegalny sposób wpływa na klimat naszej planety. Dalsza emisja gazów cieplarnianych może spowodować wzmożenie efektu cieplarnianego prowadzącego do zmian klimatu w skali globalnej, przede wszystkim do podniesienia temperatury powietrza i zmian w bilansie wodnym.


Metody zapobiegania efektowi cieplarnianemu

Najprostszym (przynajmniej teoretycznie) sposobem ograniczania efektu cieplarnianego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw.
W ostatnich latach na konferencjach międzynarodowych postanowiono utrzymać pod kontrolą proces globalnego ocieplenia. W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 153 państwa, w tym także Polska, podpisały konwencję w sprawie zmian klimatu. Nasz kraj zobowiązał się utrzymać emisję dwutlenku węgla w poziomie z roku 1988, uruchomić system monitoringu gazów cieplarnianych, zwiększyć obszary zalesione (Polska zajmuje 11 miejsce w światowej produkcji dwutlenku węgla i 4 w produkcji metanu).
W pierwszej kolejności musimy zmniejszyć (nawet o 35%) spalanie węgla, (co 4 Polak jest właścicielem komina), a następnie: sprawdzić sprawność urządzeń elektrycznych i silników spalinowych, poprawić izolację cieplną budynków, używać gazu ziemnego zamiast ropy naftowej, zastąpić centralnym ogrzewaniem instalacje indywidualne, wprowadzać nowe technologie do przemysłu.
Dodatkowo można wzbogacać gaz wodorem i zmniejszyć dopuszczalną maksymalną prędkość dla samochodów. Stosując się do powyższych zaleceń możliwe jest ograniczenie emisji nawet o połowę.
Osiągnięcie radykalnej poprawy na terenie Śląska w tej dziedzinie oznaczać musi zasadnicze ograniczenie liczby niskich emitorów, a więc zamykanie kotłowni osiedlowych i zakładowych, ograniczenie niezorganizowanej emisji ze źródeł przemysłowych, oraz poprawę stanu technicznego samochodów.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego

Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węg...

Język polski

Aktualne problemy gospodarki światowej

1. Pojęcie problemów globalnych
Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z kwestią...

Zarządzanie

Zarządzanie środowiskiem

WYKŁAD 1. 04.03.00r
W jaki sposób uwarunkowania ekologiczne warunkują rozwój gospodarczy

ROZWÓJ GOSPODARCZY. Proces zmian w gospodarce dotyczący przekształceń jakościowo-strukturalnych w gospodarce narodowej, który wywołany ...

Geologia

Gospodarka a środowisko

Środowisko geograficzne:
ogół elementów przyrodniczych, wśród których funkcjonuje człowiek. Składa się z 2 części:
1. środowisko przyrodnicze
Składa się z 4 sfer
- biosfery
- litosfery
- hydrosfery
- atmosf...