Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się.
F1, F2 - siły zbieżne
p1, p2 - kierunki sił
O - punkt przecięcia kierunków sił.

Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na rysunku powyżej.

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda równoległoboku sił

Na ciało działają siły F1 i F2. Aby znaleźć siłę wypadkową Fw, budujemy równoległobok sił.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
a, b - proste równoległe do sił składowych
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej
- kąt między siłami składowymi

Aby zbudować równoległobok sił, należy z końca każdej siły składowej poprowadzić prostą równoległą do drugiej siły składowej. Przekątna równoległoboku łącząca punkt ich przecięcia z punktem przyłożenia sił jest siłą wypadkową.

Wartość tej siły zależy od:
- wartości sił składowych
- kąta zawartego między nimi ().

Siła wypadkowa ma największą wartość, gdy = 0o. Wynosi wtedy Fw = F1 + F2 (zobacz: składanie sił położonych na jednej prostej).

Wartość siły wypadkowej jest najmniejsza, kiedy = 180o. W takim przypadku Fw = |F1 - F2|.

Siłę wypadkową można także wyliczyć wzorem:

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda wieloboku sił
Metodę wieloboku sił stosujemy, kiedy na ciało działają więcej niż dwie siły, jak na rysunku poniżej.
F1, F2, F3, F4, F5 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej

Kopiujemy siłę F2 zaczynając od końca siły F1 (wektor musi być równy i równoległy!). To samo robimy z siłą F3, zaczynając od końca narysowanej siły F2. Powtarzamy to dla wszyskich sił. Następnie koniec ostatniej łączymy z ich punktem przyłożenia (O). Odcinek ten to siła wypadkowa.

Składanie sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych
po przesunięciu i siły wypadkowej

Aby znaleźć wypadkową sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia, należy najpierw przedłużyć ich kierunki do punktu przecięcia (O). Następnie stosujemy metodę równoległoboku sił. Powstały odcinek jest siłą wypadkową.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Globalizm -praca kursowa

Praca kursowa
?GLOBALIZACJA : ZA CZY PRZECIW ?

Źródło A:

a/.Wyjaśnij w czym autor upatruje szansę dla krajów biednych?
Prof. Leszek Balcerowicz widzi szansę dla krajów biednych w globalizacji, w ich otwarciu się n...

Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski - streszczenie książki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:
Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie prz...

Historia

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ


,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’
Vegetius

Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta naprawdę b...

Metodyka

Metodyka podstaw rekreacji bowya

4. Metodyka rekreacji. Środki i zasady dydaktyczne Formy rekreacji Poprzez pojęcie formy rekreacji należy rozumieć sposoby organizacji i prowadzenia procesu działalności rekreacyjnej. Formy aktywności stosowane w rekreacji ruchowej są bardzo...

Historia

Ocena klęski wrześniowej 1939r.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ 1939PLAN AGRESJI

“FALL WEISS”Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się spraw...