Romowie - mniejszość etniczna

Polskę zamieszkują przedstawiciele czterech mniejszości etnicznych, czyli takich grup ludzi, którzy nie mają obecnie własnego państwa, a i z żadnym narodem się nie utożsamiają. Takie mniejszości charakteryzują się własną kulturą, historią i językiem. Należą do nich między innym Romowie. Jest to bardzo ciekawa i różnorodna mniejszość. Polscy Romowie dzielą się cztery grupy: Romów Nizinnych, Romów Wyżynnych (Karpackich), Kalderaszy i Lowarzy. Romowie wyróżniają się odrębną historią, obyczajami, muzyką i językiem. Pierwszy dokument świadczący o obecności Romów na ziemiach Polskich pochodzi z 1401 roku. Przybyli oni z Indii skąd wyruszyli tysiąc lat temu. Według spisu ludności przeprowadzonego w 2002 roku w Polsce mieszka około 13 tysięcy Romów. Ta mniejszość etniczna prowadziła kiedyś koczowniczy tryb życia, lecz w dzisiejszych czasach osiedliła się w dużej mierze na południu Polski, głównie na obrzeżach miast tworząc skupiska. Ludzi zamieszkałych w Polsce posługujących się językiem romskim jest ponad 35 tysięcy. Badania udowodniły, że ten język jest związany z językami nowoindyjskimi.
Tradycyjna zbiorowość romska ma charakter patriarchalny, czyli głową rodziny jest mężczyzna. Kobiety zajmują niższą pozycję niż mężczyźni przez założenie, że kobiety przez większość swojego życia są istotami nieczystymi. Głowa rodziny podlega przywódcy rodu i starszyźnie. Ich głównym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad Romanipen. Te zasady dotyczą wszystkich członków tej mniejszości etnicznej i nie wychodzą poza tą wspólnotę. Mówią one m.in. o zasadach życia w grupie romskiej, określają rolę społeczne, a także normy, wartości i obyczaje.
Tradycje Romskie nakazują także członkom tej wspólnoty posługiwać się językiem romskim na co dzień w swoim środowisku. W Polsce kultura Romska jest znana przede wszystkim z bogatej kultury muzycznej. Co roku w Gorzowie Wielkopolskim i w Ciechocinku odbywają się festiwale kultury Romskiej.
Romowie nie są jednolici wyznaniowo. W Polsce większość członków tej mniejszości narodowej przynależy do Kościoła Rzymskokatolickiego, jednak są także prawosławni, zielonoświątkowcy czy świadkowie Jehowie. Charakterystyczną cechą religii Romów jest łączenie różnych wyznań i własnych tradycji. Romowie wierzą w magię i siły nadprzyrodzone. Wierzą także w reinkarnacje i w to że człowiek może powrócić jako „żywy zmarły” aby zemścić się na tych po go skrzywdzili.
Problemy społeczne Romów w Polsce są dość poważne. Około 30% romskich dzieci nie uczęszcza do szkół. Jest to spowodowane nieznajomością języka polskiego i strachem przed złym traktowaniem romskich dzieci w szkołach.
Jednak ich problemy są także związane ze stereotypami i prześladowaniami przez co Romowie mają problemy z integracją z resztą społeczeństwa, które ma złe doświadczenia z nimi związane. Przez brak akceptacji w społeczeństwie Romowie są spychani na margines społeczny i zajmują się działalnością przestępczą.
W Polsce Romowie należą do mniejszości etnicznej, której członowe są traktowani jako gorsi. Podlegają oni cząstko niesprawiedliwym osądom społeczeństwa, które buduje swoją opinię na podstawie stereotypów. Większość Polaków uważa się za tolerancyjnych wobec Romów, jednak wolą ich mijać z daleka i nie traktują ich jak normalnych członków społeczeństwa.

Bibliografia:
http://msw.gov.pl/portal/pl/61/37/Charakterystyka_mniejszosci_narodowych_i_etnicznych_w_Polsce.html

http://www.stowarzyszenie.romowie.net/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Romowie_w_Polsce

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Romowie - mniejszość etniczna

Polskę zamieszkują przedstawiciele czterech mniejszości etnicznych, czyli takich grup ludzi, którzy nie mają obecnie własnego państwa, a i z żadnym narodem się nie utożsamiają. Takie mniejszości charakteryzują się własną kulturą, hi...

Geografia

[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Mniejszość narodowa i mniejszość etniczna to to samo. 2. Wśród mniejszości etnicznych w Polsce mamy m.in. Karaimów. 3. Przed II wojną światową w Polsce mieszkało mniej niż 2 mln Żydów. 4. Romowie mają swój kraj.

[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Mniejszość narodowa i mniejszość etniczna to to samo. 2. Wśród mniejszości etnicznych w Polsce mamy m.in. Karaimów. 3. Przed II wojną światową w Polsce mieszkało mniej niż 2 mln Żydów. 4. Romo...

Wiedza o społeczeństwie

Miejszości narodowe

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Polske zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraincy, Żydz...

Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Mniejszośći narodowe i etniczne w Polsce stanowią bardzo mały procent ludności, Polska należy do tych państw europejskich które mają ich najmniej.

Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorow...

Geografia

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Mniejszość narodowa - grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od reszty społeczności językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią. Zbiorowość ta charakteryzuje się poczuciem własnej odrębnośc...

Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

Terytoria współczesnych państw zamieszkują niejednokrotnie różniące się od większości ich obywateli grupy etniczne, zwane mniejszościami narodowymi. Pojawiły się one w wyniku naturalnego ruchu ludności w ciągu wielu setek lat, zmiany ...