"Sonety krymskie' streszczenie

"Sonety krymskie" są literackim efektem podróży Mickiewicza na Krym. Poeta zachwycony niezwykłością i orientalnością krajobrazu stworzył cykl licznych sonetów. Najwybitniejszym twórcą sonetów w średniowieczu był włoski poeta Franciszek Petrarka, autor utworów poświęconych Laurze. W Polsce gatunek ten uprawiali w XVI w. Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Sarzyński, a w XVII w. Jan Andrzej Morsztyn. Sonet składa się z 4 zwrotek o stałym układzie rymów i zawierają opis przyrody. Dwie ostatnie zwrotki są 3 - wersowe i wyrażają refleksje autora. Rym okalający a b a b.

W cyklu uderza różnorodność postaci podmiotu lirycznego. Jest on bowiem: wygnańcem: tajemniczym, tęskniącym za Litwą, nasłuchującym choćby najcichszego głosu z domu. Ma poczucie osamotnienia i zagubienia w nieskończenie wielkich przestworzach; izolacji od innych ludzi; cierpi z powodu niespełnionej miłości; przepełniony jest goryczą i cierpieniem. Pamięć jest dla niego nośnikiem nieszczęścia, przekleństwa; podróżnikiem: próbuje ból zagłuszyć zbieraniem nowych doświadczeń, stąd intensywność doznań, zachwyt i podziw dla wspaniałości natury (stepu, morza, gór, przepaści). Zajmuje postawę turysty zwiedzającego egzotyczne kraje, ogląda zabytki-ruiny. Postrzega naturę jako żywioł, który pochłania dzieła ludzkie i niszczy ślady obcego sobie porządku-cywilizacji. Pamięć jest jedynie ocaleniem przed śmiercią kultury; pielgrzymem: dla którego cierpienie, przemijanie i śmierć są źródłem pytań o metafizyczny porządek świata; poszukuje odpowiedzi na nie w kontakcie z dziką przyrodą Krymu. Postrzega ją jako znak nieskończoności. Mirza - człowiek Wschodu żyjący w stałym kontakcie z naturą, jest jego przewodnikiem wskazującym drogę ku zrozumieniu istoty natury; natura zaś tłumaczy mowę Boga na język widzialny. Stąd podróż wśród stepów, gór, przepaści jest pielgrzymką do miejsc świętych, w których przez szczeliny świata można ujrzeć jego drugą, niewidzialną zazwyczaj stronę. Eksponowanie ruchu w górę (motyw lotu, wdzierania się na szczyty); radość i groza; niemożność wyrażenia swoich doświadczeń; ? poetą: poszukuje nowych środków wyrazu; poezja staje się dla niego sposobem opanowania chaosu przeżyć emocjonalnych, swoista autoterapia i nośnik indywidualnej pamięci.

"Sonety krymskie" to owoc podróży na Krym w towarzystwie gen. Witta i pięknej Karoliny Sobańskiej. Zbiór ukazał się w Moskwie w roku 1826. "Sonety krymskie" można uważać za symboliczne przedstawienie uczuć poety za pośrednictwem odpowiednich krajobrazów. Posługuje się tu dwoma podstawowymi symbolami: morze - jako obszar życia, podróżą do nieznanego przeznaczenia, burzami namiętności i górą - jako miejscem wznoszącym się ponad codzienną krętaniną śmiertelników, jako wyniesienie i uniesienie. Słusznie nazywano Mickiewicza poetą przeobrażeń - przez nawiązania do poezji islamskiej wprowadza do sonetów lokalny, orientalny koloryt.

"Stepy akermańskie"
Poeta w tym sonecie ukazuje swoje niezwykłe oszołomienie po ujrzeniu stepu nad Dniestrem. Falującą roślinność porównuje poeta do falującego oceanu, na którym rozsiały się kolorowe wyspy kwiatów. Wraz z nadchodzącym zmierzchem nadchodzi cisza, taka, że słychać lecące żurawie i motyla kołyszącego się na trawie. W części refleksyjnej poeta wspomina o Litwie, nasłuchuje, czy nie dobiegnie doń głos z dalekiej ojczyzny.

W utworze uderza bogactwo środków artystycznych, tj. metafory i epitety.

"Burza"
W sonecie tym występują krótkie, urywane zdania pozwalające na ukazanie groźnych zjawisk przyrody, walki załogi ze złowieszczym żywiołem. W części refleksyjnej ukazane zostały odczucia poety. Pielgrzym zrezygnowany i niczego już nie oczekujący od życia, zazdrości tym, którzy mają jeszcze z kim się żegnać lub umieją znaleźć pociesznie w modlitwie.

"Czatyrdak"
Narratorem tu jest Mirza. Czytyrdak, jeden ze szczytów górskich na Krymie, został ukazany w całej swej okazałości i potędze, toteż uzasadnione jest jego porównanie do sułtana tureckiego. Góra przeistacza się w groźnego władcę o nadmiernej potędze, obojętnego na to co się wokół niego dzieje.

"Bakczysaraj"
W sonecie tym poeta nagromadził wiele wyrazów wschodnich, tatarskich, oznaczających przedmioty, pojęcia znane na ziemiach zamieszkałych przez muzułmanów. Bakczysaraj to dawna stolica Girajów, chanów krymskich, panujących na Krymie.

>Sonet ten ukazuje obraz przemijania , tego co ludzie kiedyś uważali za wielkie wartości. Zawarty jest w nim opis opustoszałego miasta oraz świadomość, że nawet piękne pałace niszczeją, a wszystko pod działaniem czasu ulega upadkowi. Autor mówi o tym bez smutku. Odnosi się to do potęgi, jaką reprezentowali władcy Krymu - Giraje.

"Ajudah"
W utworze poeta porusza temat sławy, która zapewnia artyście nieśmiertelność. Poeta wsparty na skałach Ajudahu, patrzy w dół i obserwuje, obserwując spienione fale rozbijające się o brzeg. Także w serce poety uderzają różne uczucia, ale to właśnie te burze życiowe, cierpienia są stałym źródłem poezji, to one dzięki talentowi zapewniają poecie nieśmiertelność.

"Cisza morska"
Analogia między światem natury i światem ludzi (morze jak rozmarzona dziewczyna; spokojna woda - spokojni żeglarze; polip na dnie morza - hydra pamiątek w głębinach ludzkiej świadomości), a jednocześnie na kontraście między światem zewnętrznym a światem ludzkiego wnętrza (właśnie w chwilach spokoju otoczenia odzywa się przynosząca cierpienie pamięć).

"Żegluga"
Płynący pod pełnymi żaglami statek - szybujący po niebie Pegaz. Bohater odczuwa jedność z okrętem - żegluga metaforą natchnienia poetyckiego.

"Widok gór ze stepów Kozłowa"
Jest to dialog między Pielgrzymem i Mirzą (mini-scenka dramatyczna). Wypowiedź Pielgrzyma to szereg kunsztownych (orientalizmy wyrażające zachwyt) pytań o to, co widać Tam! Odpowiedź Mirzy (To Czartyrdah!) zawiera opisu odbytej przez niego wędrówki na szczyt tej

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Sonety krymskie' streszczenie

"Sonety krymskie" są literackim efektem podróży Mickiewicza na Krym. Poeta zachwycony niezwykłością i orientalnością krajobrazu stworzył cykl licznych sonetów. Najwybitniejszym twórcą sonetów w średniowieczu był włoski poeta Francisz...

Język polski

Sonety Krymskie - streszczenie

To cykl utworów, na których genezę składa się wycieczka Mickiewicza z Odessy na Krym latem 1825 r. Został opublikowany rok później razem z "Sonetami Odeskimi".
"Sonety Krymskie" stały się swoistą rewelacją. U jednych wywołały zachw...

Język polski

Powtórka z epok – Romantyzm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Motywy klasyczne i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
Największym...

Muzykologia

Scenariusz lekcji muzyki - Przeboje Stanisława Moniuszki

Temat: Przeboje Stanisława Moniuszki

Cel główny:
poznanie sylwetki kompozytora i zapoznanie się z jego różnorodną twórczością

Cele operacyjne:
Uczeń:
ü zna najważniejsze fakty z życia kompozytora
ü ...