Prawo cywilne - test z odpowiedziami.

1. Aukcja to przetarg:
- ustny

2. Bieg przedawnienia przerywa się przez:
- wytoczenie procesu
- uznanie długu

3. Całym majątkiem wobec wierzycieli spółki handlowej odpowiada:
- wspólnik spółki jawnej

4. Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
- w razie zwłoki wierzyciela
5. Do czynności stanowiących zwykły zarząd wspólną nieruchomością:
- potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli
6. Drzewa na działce są:
- częścią składową gruntu
7. Dziecko 12- letnie nie ma:
- zdolności do czynności prawnych
- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
8. Dla ubezwłasnowolnienia całkowicie ustanawia się:
- opiekuna

9. Firma powinna się odróżniać:
- od innych firm prowadzących działalność na tym samym rynku
K
10. Kluczyk od samochodu jest:
- przynależnością samochodu
11. Karę pieniężną można zastrzec na wypadek niewykonania zobowiązania:
- niepieniężnego
12. Konsumentem jest:
- os. fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
13. Księgi wieczyste prowadzone są:
- przez sądy rejonowe
14. Kilogram cukru jest rzeczą:
- oznaczoną co do gatunku
M
15. Milczenie przedsiębiorcy oznacza przyjęcie oferty jeżeli ofertę otrzymał:
- od przedsiębiorcy z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych

16. Nadużycie prawa podmiotowego polega na:
-wykorzystywaniu należnego prawa sprzecznie z zasadami współżycia społecznego
17. Nieważność bezwzględną czynności prawnej powoduje:
- pozorność (może być też stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji)
18. Nie są rzeczami:
- zwierzęta
19. Nabycie własności przez zasiedzenie jest:
- pierwotnym nabyciem prawa
20. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na nabywcę:
- z momentem wydania rzeczy
21. Nie jest rzeczą:
- złoże węgla
- księgozbiór
22. Nabycie własności od osoby nie będącej właścicielem jest:
- możliwe

23. Oświadczenie woli należycie umocowanego pełnomocnika rodzi skutki wobec:
-mocodawcy
24. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne z momentem:
- dojściem oświadczenia do drugiej strony
25. Osoba wnosząca sprawę do sądu jest:
- powodem
26. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oparta jest:
- na zasadzie winy
- na zasadzie słuszności (może być ryzyka)
27. Osobami prawnymi są:
- Skarb Państwa
28. Owoce z sadu są:
- pożytkiem naturalnym

29. Poręczenie jest:
- prawem niesamoistnym
30. Prokurę w spółce z o.o. ustanawia:
- zarząd spółki
31. Prokurę w spółce jawnej ustanawia:
- wszyscy wspólnicy
32. Prawo własności jest prawem:
- bezwzględnym
33. Podmiotem prawa (osobą prawną) jest:
- gmina
34. Postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcu umowy (regulaminie bankowym) tłumaczy się:
- na korzyść konsumenta
35. Poszkodowany może domagać się odszkodowania:
- za poniesione straty i utracone dochody
36. Przedsiębiorca jest zobowiązany do staranności:
- szczególnej

37. Roszczenia majątkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu:
- po 3 latach
38. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za czyny niedozwolone dziecka:
- w wieku do lat 13

39. Sąd może zmienić wysokość umówionego świadczenia pieniężnego:
- w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza.
40. Sprawca wypadku popada w zwłokę ze spełnieniem odszkodowania:
- po wezwaniu go do zapłaty
41. Sprzedawca odpowiada z rękojmi, gdy:
- niezależnie od winy
42. Sprawa o ustalenie ojcostwa należy do właściwości sądu:
- rejonowego
43. Spółka komandytowo ? akcyjna jest spółką:
- osobową
44. Spółka cywilna:
- nie jest osobą prawną
45. Skarb Państwa odpowiada za działania funkcjonariusza:
- nawet nie zawinione ale niezgodne z prawem
46. Statut może ograniczyć zbywanie akcji:
- imiennych

47. Testament sporządzony przez dziecko 17- letnie:
- jest nieważny

48. Umowa zawarta przez osobę 17-letnią:
- wymaga potwierdzenia
49. Umowa jest czynnością prawną:
- dwustronną
50. Ustna umowa o udzielenie pożyczki w kwocie 5000 zł jest:
- ważna
- nie można jej udowodnić
51. Umowa sprzedaży przenosi własność:
- rzeczy oznaczonych, co do tożsamości
52. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie:
- pod rygorem nieważności
53. Ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej może nastąpić:
- w interesie tej chorej osoby
54. Umowa sprzedaży na raty dotyczy:
- rzeczy ruchomych
55. Umowa factoringu jest umową:
- odpłatną
56. Umowa przedwstępna musi określać termin zawarcia umowy przyrzeczonej:
- nie

57. W wieczyste użytkowanie może być oddany grunt:
- Skarbu Państwa
- gminy
58. Własność nieruchomości może być przeniesiona:
- umową notarialną
59. W spółce komandytowej całym majątkiem za zobowiązania odpowiada:
- komplementariusz
- komandytariusz, którego nazwisko jest w firmie spółki
60. Właściciel może domagać się ustanowienia drogi koniecznej:
- gdy nie ma dostępu do drogi publicznej
61. Wierzyciel mając 3 dłużników solidarnych może żądać spełnienia świadczenia:
- według swojego wyboru od każdego dłużnika do pełnej wysokości długu
62. W postępowaniu o ochronę naruszonego posiadania Sąd bada:
- kto był posiadaczem rzeczy i czy naruszono posiadanie
63. Wolność człowieka jest prawem
- niemajątkowym
64. W procesie dowody dla ustalenia kto ma racje prowadzić powinien sąd:
- z inicjatywy stron
65. Wierzyciel ma obowiązek przyjąć świadczenie pieniężne:
- od każdej osoby, która je spełnia
66. Zdolność prawna to:
- zdolność do tego by być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego
67. Zobowiązany do naprawienia szkody ponosi odpowiedzialność za:
- normalnie występujące skutki działania
68. Zasiedzieć może nieruchomość:
- samoistny posiadacz
69. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane:
- w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi czynności stanowiących zwykły zarząd wspólną nieruchomością
70. Z żądaniem wydania rzeczy od osoby nie uprawnionej może wystąpić:
- każdy współwłaściciel tej rzeczy
71. Zmiana wierzyciela wymaga zgody dłużnika:
- nie

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo cywilne

Prawo cywilne - test z odpowiedziami.

1. Aukcja to przetarg:
- ustny

2. Bieg przedawnienia przerywa się przez:
- wytoczenie procesu
- uznanie długu

3. Całym majątkiem wobec wierzycieli spółki handlowej odpowiada:
- wspólnik spółki jawnej