Procesy chemiczne w fotografii

Błona fotograficzna pokryta jest cienką warstwą światłoczułą będącą zawiesiną bardzo drobno ziarnistego bromku srebra w żelatynie. Ta warstwa nosi nazwę emulsji fotograficznej. Jeśli emulsja fotograficzna zostanie nałożona na specjalnego gatunku papier otrzymujemy papier fotograficzny. Emulsja nakładana na papier fotograficzny zawiera także chlorek srebra.Pod wpływem naświetlania emulsji podczas wykonywania zdjęcia powstaje w niej tzw. obraz utajniony. Obraz ten jest złożony z niewidocznych ziarenek srebrapowstałych w emulsji z redukcji niektórych mikrokryształków bromku srebra. Obraz utajniony zapisany w emulsji ziarenkami srebra metalicznego poddawany jest następnie procesowi wywoływania.Proces wywołania polega na redukcji jonów srebra do srebra metalicznego reduktorami organicznymi np. hydrachinomem. Na błonie fotograficznj podczas wywoływania powstaje stopniowo wyraźny , widoczny, czarny negatywowy obraz. Pełna czerń znajduje się w miejscach najsilniej naświetlonych, gdzie wydzieliło się najwięcej srebra, mniejsze zaczernienie odpowiada cieniom, natomiast czarnej barwie fotografowanego przedmiotu odpowiadają obszary emulsji zawierającej nie zmieniony bromek srebra. Świeżo wywołany obraz srebrowy jest nietrwaly. Pozostały w emulsji nie rozłożony bromek srebra musi być z niej usunięty. W przeciwnym razie wywołana błona po wyjęciu na światło uległaby całkowitemu zaczernieniu. Proces usuwania zbędnego bromka srebra nosi nazwę utrwalania i polega na rozpuszczeniu nie rozłożonego AgBr w tiosiarczanie sodu i wypłukaniu go wodą. Po wysuszeniu utrwalonej i wypłukanej błony fotograficznej otrzymuje się gotowy trwały negatyw.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Procesy chemiczne w fotografii

Błona fotograficzna pokryta jest cienką warstwą światłoczułą będącą zawiesiną bardzo drobno ziarnistego bromku srebra w żelatynie. Ta warstwa nosi nazwę emulsji fotograficznej. Jeśli emulsja fotograficzna zostanie nałożona na specjal...

Chemia

Chemia w życiu człowieka

Chemia-główne zastosowania

Chemia zajmuje się oprócz badania substancji występujących na Ziemi i we Wszechświecie również wykorzystywaniem produktów pochodzenia naturalnego i otrzymywaniem substancji syntetycznych. Gotowanie, fer...

Geografia

Surowce mineralne stosowane w przemyśle

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych. Dzielą się na energetyczne:
- węgiel kamienny,
- węgiel brunatny,
- ropa...

Chemia

Surowce

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych:

SUROWCE___ENERGETYCZNE

WĘGIEL jest pierwiastkiem najczęściej wyst...

Chemia

Miejsce chemii w badaniu środowiska i znajdowaniu sposobów jego ochrony przed zanieczyszczeniami

Wiadomo jest niestety, że chemia częściej powoduje zatruwanie środowiska niż pomoga w jego ochronie, toteż jakiekolwiek sposoby ochrony środowiska przy pomocy chemii zasługują na to by przyjrzeć im się bliżej. W poniższej pracy postaram...

Geografia

Mapa- opis

1.Mapa i metody kartograficzne
Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Ilość tych informacji jest z reguły ogromna w porównaniu z powierzchnią mapy. Z pewnością nie mogłyby się na niej zmieścić w postaci tekstu pisa...