Mowa zależna - budowa

Zdania oznajmujące:
Jeśli czasownik wprowadzający występuje w czasie Prezent (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous) to nie ma następstwa czasów, czyli time shift.
Jeśli czasownik wprowadzający występuje w czasie Past (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) to występuje zasada następstwa czasów, czyli time shift, oraz zmienia się wyrażenia.

Przykłady:
“I am busy now” – she said.
She said she was busy then.

Zdania pytające:
W pytaniach w zdaniu głównym najczęściej posłużymy się czasownikami:
– ask – pytać
– want to know –chcieć wiedzieć
Pytania ogólne w mowie zależnej poprzedzone są spójnikiem „If” lub „Whether” (oba znaczą „czy”) i mają szyk zdania oznajmującego.

Przykłady:
„Do you get up early? – She asked me.
She asked me if I got up early.

Zdania szczegółowe:
Pytania szczegółowe w mowie zależnej rozpoczynają się od słówek pytających (who, what, why, itp.) i również mają oznajmujący szyk zdania.

Przykłady:
„When will you visit us? – she asked me.
She asked me when I would visit them.

Zdania rozkazujące:
Zdania rozkazujące w mowie zależnej są jedynym rodzajem zdań, w których nie stosuje się wymiany czasów. Ma tutaj zastosowanie konstrukcja bezokolicznikowa, za pomocą czasowników:
– tell somebody to do something – powiedzieć komuś, żeby coś zrobił
– ask somebody to do something – poprosić kogoś, żeby coś zrobił
– order (command) somebody to do something – rozkazać komuś, żeby coś zrobił
– beg (implore) somebody to do something – błagać kogoś, żeby coś zrobił

Przykłady:
„Go home!” – she said to me.
She told me to go home.
“Don’t sit on the desk!” – the teacher said to them.
The teacher told them not to sit no the desk.

Zdania wykrzyknikowe:
Zdania główne w zdaniach wykrzyknikowych tworzymy za pomocą czasowników:
– exclaim – wykrzyknąć
– remark – zauważyć
– Express the suprise – wyrazić zdziwienie
– greet – pozdrowić

Przykłady:
„What clever he is!” – she said.
She exclaimed what he was.
Zdania wykrzyknikowe także mają szyk zdania oznajmującego i ma w nich zastosowanie następstwo czasów.

Propozycje:
Ujmując propozycje w mowę zależną, posłużymy się czasownikiem:
– suggest – sugerować

Przykłady:
“Let’s go for a walk” – she said to me.
W mowie zależnej możemy tę propozycje przedstawić na dwa sposoby:
1. She suggested that we should go for a walk.
2. She suggested going for a walk.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Mowa zależna - budowa

Zdania oznajmujące:
Jeśli czasownik wprowadzający występuje w czasie Prezent (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous) to nie ma następstwa czasów, czyli time shift...

Informatyka

Komputery - budowa, historia, opis

Bez wątpienia przyszłość należy do komputerów. To, co kiedyś zajmowało ogromne ilości czasu i wysiłku umysłowego, dziś, dzięki automatyce i komputeryzacji, może być wykonane przez małe dziecko w ciągu kilku sekund. Większość z na...

Język angielski

Wszystkie czasy

The Past Perfect Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + "had" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma)

I had worked for this firm for a year be...

Język polski

Narrator

Narrator — to skonstruowana przez autora fikcyjna osoba opowia¬dająca, nadawca wypowiedzi, w której rodzi się, kształtuje i ulega prze¬mianom świat przedstawiony dzieła epickiego. Świat ten jest nieodmien¬nie przeszłością w stosunku d...

Język angielski

CZASY

PRESENT CONTINOUS

oznajmujące podmiot + am/are/is +I f. czas + ing
Przeczenie podmiot +am not/aren’t/isn’t +I f. czas. + ing
Pytanie Wh +am/are/is + podmiot +I f. czas + ing

#Czynność odbywająca się w chwili mó...

Dziennikarstwo

Wykłady z literaturoznawstwa.

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.
Wyznacznikami epiki są:
• obecność narratora, który opowiada zdarzen...