Filozofia - cztery koncepcje

I. Klasyczna koncepcja filozofii:

Według niej filozofia jest wiedzą autonomiczna,czyli o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie. Filozofia jest wiedzą o charakterze naukowym ( racjonalnym), a więc intersubiektywnie komunikatywną (jest międzyosobową komunikacją) i kontrolowaną, uzyskaną przy użyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, które zabezpieczają poznawczą prawomocność. Przedmiotem filozofii jest byt, a filozofia zmierza do poznania ostatecznych racji, czyli przyczyn jego istnienia i ukształtowania. Filozofia zmierza do istnościowej analizy tego co jest, czyli co istnieje.

II. Pozytywistyczna koncepcja filozofii:

Koncepcja ta wiąże się ze scjentyzmem, tzn z [poglądem, iż najdoskonalszą postać wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze, posługujące się metodą matematyczno-fizykalna. Wg tej koncepcji filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego przedmiotu i własnych metod. Zatraca swoją autonomiczność. Jest co najwyżej kontynuacją nauk szczegółowych, daje encyklopedyczny przegląd ich teorii, stara się zestawić ich wyniki w pewną syntezę, kierowaną jakąś ideą, np postępu ewolucji.

III. Lingwistyczna koncepcja filozofii:

W sensie szerokim oznacza sposób filozofowania, charakteryzują sie szczególną wrażliwością na językowa stronę zagadnień filozoficznych, niechęcią do spekulacji i ryzykownych syntez, niepoprzedzonych skrupulatnymi analizami cząstkowymi oraz przekonaniem o intersubiektywnym i poznawczym charakterze tego rodzaju analiz. Zadaniem filozofii jest analiza języka potocznego w celu wyjaśnienia sensu, pojęć i twierdzeń.

IV. Irracjonalistyczna koncepcja filozofii:

Według niej filozofia jest pewną, bardzo osobistą interpretacją sensu rzeczywistości. Interesuje się przede wszystkim pozycją człowieka w świecie, jego relacjami z innymi podmiotami, dramatami, które z tego wynikają. Staje się przez to bardziej sposobem bycia człowieka w świecie niż intelektualnym poszukiwaniem zrozumienia ostatecznych przyczyn rzeczywistości. Filozofia jest ekspresją podmiotu filozofującego, przez co bliższa jest światopoglądowi pewnej ogólnej postawie życiowej. (Rozumienie filozofii jest równoznaczne ze światopoglądem).

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Filozofia Kostylo

Filozofia – Kostyło
Trzy okresy w filozofii:
Starożytny
Średniowieczny
Nowożytny
Czasem jest tak, że to dzieło, wydarzenie historyczne, działalność szkoły filozoficznej lub etycznej wyznacza epokę – współczesnoś...

Filozofia

Filozofia- sciągi

.Wyjaśnij dlaczego poznanie jest warunkiem sprawnego działania, samookreślenia i autonomii osoby.
Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania, gdyż czynności ludzkie są skuteczne tylko wtedy, gdy wcześniej odpowiednio je po...

Pedagogika

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Filozofia jest nauką, która daje pogląd na świat. Jej zakres musi więc być najobszerniejszy i najogólniejszy ze wszystkich. przedmiot filozofii ulega przemianom, w miarę jak przemianom ulega pojęcie tego co dla ludzkości najważniejsze i n...

Filozofia

Filozofia wykłady

Filozofia – jest to umiłowanie mądrości (filo – lubię, miłuję); (sofia- mądrość)

Przedmiotem badań filozofii SA zjawiska i byt. Filozofia jest nauką o tym, co najważniejsze i najcenniejsze dla ludzkości.
Pod nazwą filo...

Język polski

Filozofia Platona

I. NAUKA O IDEACH,
l. NOWY RODZAJ BYTU. Pogląd Sokratesa, że w pojęciach jest zawarta wiedza pewna i bezwzględna, był założeniem filozofii Platona. Ale pogląd, przez Sokratesa wytworzony specjalnie dla pojęć etycznych, Platon rozszerz...