Czy warto poznać kulturę Greków i Rzymian?

?Czy Twoim zdaniem poznanie kultury starożytnych Greków i Rzymian jest potrzebne współczesnemu człowiekowi??

Kultury starożytnych Greków i Rzymian, choć wydają się tak odległe, nie zostały zapomniane. W rozprawce mam odpowiedzieć na pytanie, czy współczesny człowiek powinien znać kulturę antyczną.
Jestem zdania, iż każdy ma obowiązek znać kulturę starożytnych Greków i Rzymian i chciałabym obronić tą tezę.
Pierwszy argument opowiadający się za poparciem mojej tezy, to fakt, iż dopiero od starożytności potrafimy policzyć upływający czas, posługiwać się stworzonymi przez starożytność pojęciami, wyobrażeniami. Ile razy wracamy w tekstach do słów starożytnych filozofów. Często odwołujemy się do myśli Seneki czy Platona. To między innymi oni pisali o sensie życia, ludzkich wadach, zaletach, wychowaniach. Stworzyli światopogląd, sposób myślenia, pojmowania rzeczywistości, na którym my dzisiaj bazujemy. Można powiedzieć, że myślami starożytnych myślimy dzisiaj. Warto poznać kulturę, która stworzyła postawy naszego dzisiejszego myślenia.
Współczesny język nie mógłby się obyć bez terminologii greckiej czy rzymskiej. Kanwą dzisiejszego prawa jest prawo rzymskie. Często, nawet w języku potocznym używamy słów, wyrażeń pochodzących ze starożytności np. ad rem (do rzeczy). Z mitologii do naszego języka przeszły takie powiedzenia jak np. nić Ariadny. W centrum miasta znajdziemy takie terminy jak muzeum, forum, Nike czy teatr bezpośrednio związane ze starożytnością. Można wysnuć wniosek, iż terminologia grecka czy rzymska znalazła stałe zastosowanie w naszym języku.
Trudno zaprzeczyć, że literatura zarówno grecka, jak i rzymska, tworzona przez tak wybitnych poetów jak Homer, Ajschylos czy Sofokles jest dzisiaj na nowo interpretowana. Jednakże mimo nowych interpretacji dzieła mają ten sam przekaz. Historia Odysa, bohatera ?Odysei? Homera, człowieka, który długo tułał się po świecie, zanim powrócił do ojczyzny, pokazuje nam, że jego los jest losem każdego człowieka. Zarówno tego, który żył parę tysięcy lat temu, jak i dzisiejszego. Odys jest symbolem osoby, która szuka swojego miejsca na świecie, bezpiecznego portu, jednakże nie zawsze je znajduje. Możemy wywnioskować, że człowiek i jego problemy są takie same, jak parę tysięcy lat temu.
Wszystkie wyżej podane argumenty prowadzą do wniosku, iż warto poznać kulturę Greków czy rzymian. Myślę, że jest ważne, abyśmy nie zapomnieli o bogactwie kulturowym, jakie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Dziedzictwo kulturowe Antyku

Antyk, kultura starożytnego świata, od II tysiąclecia p.n.e. do 476 roku n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego), rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śródziemnego, miała i ma ogromny wpływ na kulturę europejską. Jest...

Historia

Rzym Cesarstwo, Republika.

Siły zbrojne Rzymu okresu republiki. Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni , dysponującym majątkiem ziemskim. Pod koniec III w. p.n.e armia rz...