Kwasy

Cząsteczka kwasu składa się z wodoru i reszty kwasowej. Kwasy dzieli się na tlenowe i beztlenowe.

Wyróżniamy kwasy:
- azotowy(III) HNO2
- azotowy(V) HNO3
- siarkowy(IV) H2SO3
- siarkowy(VI) H2SO4
- węglowy(IV)H2CO3
- fosforowy(V)H3PO4
- chlorowodorowy (solny) HCl
- siarkowodorowy H2S

Kwasy tlenowe otrzymujemy w reakcji bezwodnika kwasowego z wodą.

BEZWODNIK KWASOWY + WODA = KWAS TLENOWY

Kwasy beztlenowe otrzymujemy poprzez połączenie wodoru z odpowiednim niemetalem w wyniku czego powstaje gaz, następnie poprzez rozpuszczenie gazu w wodzie.

Dysocjacja elektrolityczna jest to rozpad na jony – kation i aniony. Aby doszło do dysocjacji koniecznym warunkiem jest: woda i rozpuszczalność w niej. Wszystkie kwasy b. dobrze rozpuszczają się w wodzie, czyli ulegają dysocjacji.

Charakterystyka kwasów.


Kwas azotowy (III)
- słaby, nietrwały, bezbarwna ciecz
- stosuje się go w medycynie

Kwas azotowy (V)
- żrący, mocny, dymiący
- stosuje się go do wykrywania białek, w medycynie, przy produkcji materiałów wybuchowych i barwników.

Kwas siarkowy(VI)
- ciecz o duszącej woni, średniej mocy, tworzy sole
- stosuje się go w produkcji papieru, oleju, jest środkiem dezynfekującym

Kwas siarkowy(VI)
- żrąca, bezbarwna, mocna ciecz
- stosuje się go w produkcji barwników i materiałów wybuchowych, w medycynie

Kwas węglowy
- słaba, nietrwała ciecz
- stosuje się go przy produkcji napojów gazowanych

Kwas fosforowy
- białe, słabe ciało stałe, dobrze rozpuszcza się w wodzie
- stosowany do produkcji nawozów sztucznych, leków, w przemyśle spożywczym, składnik coca coli

Kwas solny
- bezbarwna, mocna, żrąca ciecz
- stosuje się go w lutnictwie, przemyśle cukierniczym, w produkcji barwników, tworzyw sztucznych, narkotyków

Kwas siarkowodorowy
- bezbarwny, słaby gaz o silnej woni
- stosowany do produkcji kwasu siarkowego, składnik wód mineralnych

Wskaźniki to substancje chemiczne które informują nas o odczynie roztworu- kwaśnym, obojętnym lub zasadowym.

Przykłady wskaźników:
a) naturalnych
- herbata
- sok z buraków, czerwonej kapusty, borówek
- lakmus
b) sztucznych
- oranż metylowy
- papierek uniwersalny (wskaźnikowy)

Kwasy znane z życia codziennego:
- kwas cytrynowy
- kwas mlekowy
- kwas mrówkowy
- kwas szczawiowy
- polopiryna c
- witamina c
- pepsyna
- kwas akumulatorowy
- kwas żołądkowy

Przyczynami kwaśnych deszczy są:
- spalanie węgla i ropy naftowej zanieczyszczonej różnymi tlenkami,
- przede wszystkim człowiek.

Skutkami kwaśnych opadów są:
- zakwaszenie gleby,
- wyginięcie niektórych gatunków fauny i flory,
- choroby, alergie,
- korozje,
- zanieczyszczenie ogólne powietrza

Sposoby zapobiegania i ochrony przed opadami:
- monitoring badania ilości kwasów w powietrzu,
- zmiana środków transportu
- filtry na kominy,
- zmiana sposobu ogrzewania:
a) słoneczne
b) wiatrem
c) elektrownie wodne

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Kwasy

KWASY
Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
Kwasy można podzielić na:

Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe (rysunki w pliku .doc)


BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI:
Kwasami karboksylowymi nazywamy grupę związków organicznych, pochodnych węglowodorów, zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych
...

Chemia

Kwasy tłuszczowe

KWASY TŁUSZCZOWE - JEDNOKARBOKSYLOWE

Kwasy organiczne , zwane również kwasami karboksylowymi , możemy uważać za pochodne węglowodorów w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych grupami karboksylowymi – COOH...

Chemia

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity.
Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy chemicznej, w których wyzyskuje się reakcje elektrodowe lub przepły...

Chemia

Kwasy karboksylowe

WSTĘP
Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szero...