Podstawowe zagrożenia wypadkowe i metody zapobiegania wypadkom w miejscu pracy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet przy rygorystycznym przestrzeganiu przepisów i zasad bhp nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków, dlatego tak ważna jest znajomość
i przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania każdej pracy. Na każdym stanowisku pracy, podczas wykonywania pracy istnieją zagrożenia wypadkowe i pracodawca obowiązany jest przed podjęciem zatrudnienia skierować kandydata na pracownika na wstępne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Przed podjęciem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktażu stanowiskowego i poinformować o ryzyku zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Nie ma stanowiska, żeby podczas wykonywania pracy nie wystąpiły zagrożenia wypadkowe które dzielimy na czynniki niebezpieczne i uciążliwe.

I .Czynniki niebezpieczne, które działając na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek
przy pracy) takie jak:
- zagrożenie elementami ruchomymi i luźnymi ( brak osłon części ruchomych
maszyn, zły stan techniczny ),

- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi ( krawędzie
wystających elementów konstrukcyjnych maszyn grożące okaleczeniem,
uderzeniem, zgnieceniem),

- zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi (uszkodzona
nawierzchnia dróg, zastawione drogi komunikacyjne, wadliwa organizacja
ruchu),

- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ciężar, śliskie
powierzchnie),

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (niesprawna instalacja
elektryczna),

- zagrożenie poparzeniem (gorące powierzchnie silników, otwarty płomień),
- zagrożenie pożarem lub wybuchem (nieprzestrzegania przepisów przeciw-
pożarowych, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych n: na stacji
CPN lub LPG).

II Czynniki szkodliwe i uciążliwe to takie, które działając na pracownika przez okres
dłuższy mogą spowodować obniżenie sprawności fizyczne i psychicznej czy
zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe.
czynniki te dzielimy na 4 podstawowe grupy:

1. Czynnik fizyczne
- hałas ustalony i nieustalony,
- wibracje (drgania mechaniczne w maszynach)
- mikroklimat (zimny, gorący)
- promieniowanie ( widzialne tj. oświetlenie)
- pyły przemysłowe

2. Czynniki chemiczne to substancje:
- toksyczne,
- drażniące,
- uczulające
- rakotwórcze
- mutagenne

3. Czynniki biologiczne:
- mikroorganizmy roślinne i zwierzęce ( bakterie, wirusy, grzyby)
- mikroorganizmy roślinne i zwierzęce.

4. Czynniki psychofizyczne
- obciążenie fizyczne
- obciążenie psychiczne

Każdy z tych czynników powinien być przez pracodawcę analizowany w celu jego wyeliminowania lub ograniczenia. Do podstawowych zasad realizowania likwidacji lub ograniczenia wpływu tych czynników można zaliczyć:
- zastępowanie człowieka przez roboty,
- wprowadzanie mechanizacji, automatyzacji,
- dobór nieszkodliwych surowców, materiałów stosowanych w procesach
technologicznych,

- zastępowanie bardziej szkodliwych mniej szkodliwymi surowcami,
- dobór maszyn, urządzeń nie stwarzających zagrożeń czynnikami fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi,

- informacje dotyczące użytkowania maszyn, narzędzi (sygnalizacje, znakowanie,
instrukcje),

- unieszkodliwianie odpadów,
- stosowanie zbiorowych środków ochronnych ( osłony, ekrany, wentylacja.)
- stosowanie indywidualnych ochron (filtry na ekrany monitorów, okulary, maski
wkładki przeciwhałasowe, odzież),
- dobór odpowiedniego procesu technologicznego,
- przestrzeganie stosowania oświetlenia wg. obowiązujących norm właściwych
dla stanowisk pracy (np: w salach wykładowych 300 lx).
- stosowanie wentylacji (grawitacyjnej, mechanicznnej),
- przestrzeganie wysokości norm temperatur w pomieszczeniach (np.
pomieszczenia biurowe 20 0 C).

Przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa przez pracodawców i pracowników wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo wykonywanej pracy i znaczne wyeliminowanie zagrożeń.

Dodaj swoją odpowiedź