Przywileje szlacheckie

Rok Kto wydał? Postanowienia Dlaczego został wydany?
1374 - przywilej koszycki Ludwik Węgierski Obniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowiązku budowy i naprawy zamków, odszkodowanie z udział szlachty w wyprawach poza granice kraju, wykupienie z niewoli szlachcica podczas wypraw zagranicznych, urzędy krajowe miały być obsadzane tylko przez Polaków, a ziemskie przez mieszkańców danej ziemi. Wydany w zamian za wyrażenie zgody na powołanie na tron córki Ludwika Węgierskiego - Jadwigi.
1388 - przywilej piotrkowski Władysław Jagiłło Zobowiązywał króla do wykupywania rycerzy z niewoli również jeśli dostali się do niej w czasie wojny w granicach Polski, zabraniał powierzania urzędów starosty i sędziego ziemskiego na danej ziemi jednej osobie. Przypodobanie się władcy szlachcie.
1422 - przywilej czerwieński Władysław Jagiełło Gwarancja nietykalności dóbr ziemskich bez prawomocnego wyroku sądowego, zakaz łączenia stanowiska starosty i sędziego. W celu uzyskania następstwa tronu.
1423 - statut warcki Władysław Jagiełło Określenie zasad opuszczania wsi przez chłopów i zezwolenie na usuwanie sołtysów oraz przymusowe wykupywanie ich ziemi, prawo dla wojewodów do ustanawiania cen maksymalnych na artykuły rzemieślnicze oraz kontroli miar i wag w miastach. Zapewnienie ciągłości dynastii.
1430 - przywilej jedleńsko
Władysław Jagiełło Szlachta otrzymała nietykalność. Zapewnienie ciągłości dynastii.
1433 - przywilej krakowski Władysław Jagiełło Wyłączność szlachty do sprawowania urzędów państwowych ziemskich i niektórych kościelnych oraz prawo do wybierania kandydatów do urzędów sądowych ziemskich, spośród których król dokonywał nominacji. Zapewnienie ciągłości dynastii.
1454 - przywilej nieszawski Kazimierz Jagiellończyk Zakaz zwoływania przez króla pospolitego ruszenia i nakładania nowych podatków bez zgody sejmów ziemskich - podniósł ich znaczenie. W związku ze zwołaniem pospolitego ruszenia na wojnę z Krzyżakami.
1496 - przywilej piotrkowski Jan Olbracht Ograniczał wychodzenie chłopów ze wsi ( 1 na rok ) zwalniał szlachtę z opłat celnych na handel zbożem, mieszczanie nie mogli wykupywać ziem, swoboda żeglugi na wszystkich rzekach. Przypodobanie się szlachcie.
1501 - akt mielnicki Aleksander Jagiellończyk Ustępstwa na rzecz magnaterii, członkowie senatu wymuszali przywilej, który przekazywał senatowi ster rządów w państwie i kontrolę nad monarchą, chłop nie mógł opuści wsi bez zgody pana ( przywiązanie do ziemi ).
1505 Nic nowego ( Nihil novi ) nie może być ustanowione w dziedzinie praw ogólnopaństwowych oraz przywilejów stanu szlacheckiego bez zgody obu izb sejmu - senatu i izby poselskiej. Przywilej mielnicki wywołał burzliwą opozycje szlachty w całym królestwie, sejmiki ziemskie żądały zwołania sejmu walnego i cofnięcia przywileju.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Przywileje Szlacheckie

Spis treści

1. Przywileje szlacheckie

- przywilej budziński
- przywilej koszycki
- przywilej piotrkowski
- przywilej czerwiński
- przywilej jedlneński
- przywileje cerekwicko - nieszawskie
- przywilej pi...

Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckieSZLACHTA

W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę:
a) gołota – zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie posiadają...

Historia

Przywileje szlacheckie

Wacław II czeski musiał przysięgać, że dochowa wszystkich istniejących praw a urzędy ziemskie będzie obsadzał przez mieszkańców danych ziem. Po upadku rządów Przemyślidów ani Łokietek ani Kazimierz nie musieli nadawać nowych przywil...

Język angielski

87 punktów! Jakie przywileje szlacheckie ograniczały wolność osobistą chłopów? Proszę! Chodzi mi o konkretne nazwy np. przywilej budzyński, lub koszycki. Najlepiej by było gdybyś wyjaśnił/a na czym polegały te przywileje. Proszę! To bardzo ważne! Muszę wy

87 punktów! Jakie przywileje szlacheckie ograniczały wolność osobistą chłopów? Proszę! Chodzi mi o konkretne nazwy np. przywilej budzyński, lub koszycki. Najlepiej by było gdybyś wyjaśnił/a na czym polegały te przywileje. Proszę! To...

Historia

Przywileje szlacheckie

1388 - przywilej piotrkowski
Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami kraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzan...

Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje Szlacheckie w Polsce
L.p. Data Władca Miejscowość
lub nazwa Postanowienia
1. 1374 L. Andegaweński Koszyce Zmniejszenie podatku szlachcie, rezygnacja króla z prawa stancji, odszkodowanie dla wojska toczącego wojnę poza g...