Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga

W załączniku "ściąga semi" znajduje się już przygotowana śćiąga do drukowania.

8. Czego dotyczy CMR.
Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdą się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.

9. Ile listów przewozowych CMR składa się na komplet, dla kogo są one przeznaczone.
4 listy przewozowe: czerwony-nadawca; niebieski-odbiorca; zielony-przewoźnik; czarny-dla celów administracyjnych; [ewentualnie egzemplarz szary dodatkowy ( często przesyłany spedycji zlecającej transport przewoźnikowi dla rozliczenia )]

10. Jakie dane zawiera list przewozowy CMR.
List przewozowy powinien zawierać :-miejsce i datę jego wystawienia;
-nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
-nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
-miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
-nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
-powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
-ilość sztuk, ich cechy i numery;
-wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
-koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
-instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych;
-oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega -przepisom niniejszej Konwencji.

11. Prawa i obowiązki nadawcy w świetle CMR.
nadawca lub przewoźnik ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów
-Nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości, lub niedostateczności danych wymienionych w liście przewozowym (z małymi wyjątkami) oraz wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez niego w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.
-Nadawca odpowiada wobec przewoźnika za szkody, wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, jak również za koszty, których przyczyną byłoby widoczne wadliwe opakowanie towaru chyba, że wadliwość była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie wzniósł zastrzeżeń w tym przedmiocie.
-Nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

12. Prawa i obowiązki przewoźnika w świetle CMR.
- Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy
-Przewoźnik jest zwolniony od ww odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej

13. Prawa i obowiązki odbiorcy w świetle CMR.
- Odbiorca, nawet jeżeli uprzednio odmówił przyjęcia towaru, może zawsze domagać się jego wydania, dopóki przewoźnik nie otrzyma przeciwnych instrukcji od nadawcy.
- Po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika wydania, za pokwitowaniem, drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jeżeli stwierdzono zaginięcie towaru lub jeżeli towar nie przybył po upływie określonego terminu, odbiorca może w imieniu własnym dochodzić wobec przewoźnika praw wynikających z umowy przewozu.
- Odbiorca, który korzysta z praw, jakie mu przysługują w myśl powyższego punktu, obowiązany jest zapłacić kwitę należności wynikającą z listu przewozowego. W przypadku sporu w tym przedmiocie przewoźnik obowiązany jest dostarczyć towar tylko wówczas gdy odbiorca udzieli mu zabezpieczenia.

14. W jakich okolicznościach odbiorca może składać reklamacje i roszczenia z powodu źle wykonanej usługi przewozowej.
-Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy.
- Jeżeli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika, dowód przeciwny wynikowi tego sprawdzenia nie może być przeprowadzony, chyba że chodzi o braki lub uszkodzenia niewidoczne i jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od daty tego sprawdzenia, nie licząc niedziel i dni świątecznych.

15. Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za zaginioną przesyłkę w złożonym łańcuchu transportowym.
Jeżeli przewóz jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych, każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu, przy czym drugi przewoźnik i każdy z następnych przewoźników staje się przez przyjęcie towaru i listu przewozowego stroną umowy na warunkach, określonych w liście przewozowym.

16.Czego dotyczy umowa Interbus.
UMOWA
W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWYCH OKAZJONALNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERÓW AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI. Zgodnie z polskim prawem umowa dotyczy tylko przewoźników wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz osób przewożących osoby pojazdami przystosowanymi do przewozu 9 i więcej osób włącznie z kierowcą.

17. Czym różnią się pojęcia przewozy zliberalizowane i niezliberalizowane.
Zliberalizowane przewozy okazjonalne – nie wymagające zezwoleń Niezliberalizowane przewozy okazjonalne –wymagające zezwoleń

18. Wymień przewozy nie wymagające zezwoleń wg. Interbus.
Przewozy przy drzwiach zamkniętych – ten sam pojazd przewozi tą samą grupę pasażerów na całej trasie podróży przywożąc ich z powrotem do miejsca początkowego (znajdującego się na terytorium kraju Umawiającej się Strony, gdzie przewoźnik ma swoją siedzibę)
Przewozy z pasażerami „tam” i bez pasażerów „z powrotem” (miejsce początkowe jak wyżej)
Przewozy podczas których podróż „tam” odbywa się bez pasażerów, a pasażerowie zabierani są w drodze powrotnej
- Przewozy tranzytowe przez terytorium Umawiających się Stron, wykonywane w związku z przewozami okazjonalnymi zwolnionymi z zezwolenia.
- Puste autobusy i autokary przeznaczone do wykorzystania wyłącznie w celu wymiany autobusu lub autokaru uszkodzonego lub zniszczonego podczas wykonywania przewozu międzynarodowego objętego niniejszą Umową.

19. Jakie standardy techniczne stawia autobusom umowa Interbus.
Zanieczyszczenia gazowe, Zadymienie, Hałas, Układ hamulcowy, Opony, Instalacja świetlna (EURO)

20. Wymień dokumenty kontrolne obowiązujące w międzynarodowych przewozach okazjonalnych zwolnionych z obowiązku zezwolenia wg. Interbus.
Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na podstawie
wystawionego na przewoźnika dokumentu kontrolnego mającego formę książeczki zawierającej 25 ponumerowanych formularzy jazdy (każdy z kopią). Oryginał formularza jazdy ma być przechowywany w autobusie lub autokarze przez cały czas trwania przewozu, a przewoźnik będzie odpowiedzialny za jego poprawne wypełnienie. Do formularza jazdy ma być załączona lista pasażerów, przy czym strony mogą się umówić, że lista nie będzie sporządzana, o czym powiadomią Komisję Mieszaną

21. Czego dotyczy konwencja TIR.
Tranzytowe systemy celne zostały stworzone aby w jak najwyższym stopniu ułatwiać przepływ towarów zamkniętych celnie i aby stworzyć wymóg kontroli celnej i gwarancji. Aby taki system
funkcjonował w sposób zadowalający, niezbędne jest aby wszelkie wymagane formalności, nie były
zbyt uciążliwe dla władz celnych ani zbyt skomplikowane dla przewoźników lub ich agentów. Dlatego też należy znaleźć równowagę między wymaganiami władz celnych z jednej, a potrzebami
przewoźników z drugiej strony.
Tradycyjnie, podczas przewozu towarów przez obszar jednego lub więcej krajów w trakcie
międzynarodowego transportu drogowego, władze celne każdego państwa wszczynały krajowe
procedury i kontrole. Zależało to od danego państwa, ale często dokonywano inspekcji ładunku na
każdej granicy i nakładano krajowe zobowiązania ochronne (gwarancje, poręczenia, depozyty celne, itd.) w celu zabezpieczenia potencjalnych opłat celnych i podatkowych na czas tranzytu przez dane terytorium. Takie praktyki stosowane w różnych krajach tranzytowych, prowadziły do znacznych kosztów, opóźnień oraz przeszkód w międzynarodowym transporcie.
Próbując zredukować trudności jakich doświadczali przewoźnicy i aby dać administracji celnej
międzynarodowy system kontroli, zastępujący tradycyjne procedury krajowe a jednocześnie skutecznie chronić interesy każdego państwa, przez które towary są przewożone, wymyślono system TIR.
W celu zapewnienia możliwości przewozu towarów z minimalną ingerencją przejściowych
urzędów celnych oraz aby dać maksymalne zabezpieczenie dla władz celnych, przepisy TIR zawierają pięć podstawowych wymogów - pięć filarów tranzytowego systemu celnego TIR.
(1) Towary powinny być przewożone pojazdami i kontenerami zabezpieczonymi celnie;
(2) Podczas przewozu, ewentualne cła i podatki powinny być zabezpieczone międzynarodowymi
gwarancjami;
(3) Towarom powinien towarzyszyć międzynarodowo akceptowany dokument celny (karnet TIR),
otworzony w kraju wyjazdu i używany jako dokument nadzoru celnego w krajach wyjściowych,
tranzytowych i docelowych;
(4) Środki nadzoru celnego podjęte w kraju wyjściowym powinny być akceptowane przez wszystkie
kraje tranzytowe i docelowe;
(5) Dostęp do procedur TIR dla:
− narodowych stowarzyszeń wydających karnety TIR; i
− osób fizycznych i prawnych stosujących karnety TIR
powinien być zatwierdzony przez kompetentne władze państwowe.

22. Jakie wymagania techniczne wg. TIR powinien spełniać samochód ciężarowy w ruchu międzynarodowym.
a nadające się do międzynarodowego przewozu towarów pod zamknięciem celnym można uznać tylko takie pojazdy, których pomieszczenie przeznaczone na ładunek jest zbudowane i urządzone w taki sposób:
a) aby żaden towar nie mógł być wyjęty z zamkniętej części pojazdu lub do niej włożony bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub bez zerwania zamknięcia celnego;
b) aby zamknięcie celne mogło być nałożone w sposób prosty i skuteczny;
c) aby nie zawierały żadnej ukrytej przestrzeni, w której można by ukryć towary;
d) aby wszystkie miejsca mogące pomieścić towary były łatwo dostępne dla kontroli celnej.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, Konwencja TIR ustala, że towary powinny być
przewożone w kontenerach lub pomieszczeniach przeznaczonych na ładunek pojazdów drogowych,
które są skonstruowane w taki sposób, że gdy są zabezpieczone plombami celnymi nie ma dostępu do ich wnętrza bez pozostawienia widocznych śladów.
W tym celu Konwencja ustanawia standardy konstrukcji i procedury uznania, a towary mogą być
przewożone pod osłoną karnetu TIR jedynie wtedy, gdy pomieszczenia przeznaczone na ładunek
pojazdów drogowych lub kontenery zostaną uznane zgodnie z tymi wymogami. Jeśli kontener lub
pomieszczenie przeznaczone na ładunek spełnia wymogi Konwencji, to właściwe władze państwowe
lub służby wydają tak zwane świadectwo uznania dla pojazdów drogowych lub kontenerów. W zasadzie świadectwa te powinny być uznawane przez wszystkie strony umowy dotyczącej Konwencji TIR.

Regulamin dotyczący warunków technicznych pojazdów drogowych, które mogą być dopuszczone do międzynarodowych przewozów drogowych pod zamknięciem celnym określa również:
- materiał, wytrzymałość i wykonanie opończy,
- systemu zamknięć
- oczka i linki mocujące opończę,
- naprawę opończy,
- konstrukcję pomieszczenia przeznaczonego na ładunek.

Konwencja TIR zawiera również załącznik dotyczący uznania kontenera, w którym szczegółowo przedstawia postanowienia dotyczące:
- konstrukcji kontenera ,
- kontenerów składanych lub rozbieranych,
- kontenerów krytych opończą.

23. Kto rozprowadza karnety TIR w Polsce.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce posiada wyłączność na wydawanie karnetów TIR. Uzyskanie zgody ZMPD na przystąpienie do systemu TIR nie musi wiązać się z jednoczesnym członkostwem w tym stowarzyszeniu. Przed przewoźnikiem przystępującym do systemu TIR stawia się dość wysokie wymagania, co spowodowane jest tak dużą odpowiedzialnością Stowarzyszenia poręczającego, a mianowicie:
* podstawę prawną wykonywanej działalności
* regon,
* złożyć gwarancję ustalaną przez, macierzyste zrzeszenie przed wydaniem karnetu TIR,
* kopie posiadanych koncesji,
* wycena majątku firmy (nieruchomości),
* obroty za poprzedni kwartał i dochody za ostatni rok (Urząd Skarbowy)
* opinię banku prowadzącego rachunek firmy. ZMPD w Polsce określiło gwarancję dla przewoźnika w wysokości 50.000 USD.

(ta suma na końcu jest juz chyba nieaktualna, teraz to jest podawane w euro, ale wiem dokładnie ile)

24. Jak wygląda proces przewozu pod osłoną karnetu TIR, kiedy zostaje zakończony.
W wyjściowym urzędzie celnym, który zazwyczaj jest tym, w którym wykonywane są
formalności eksportowe, władze celne sprawdzają ładunek na podstawie informacji zawartych w
karnecie TIR (manifest towarów), wpisanych przez przewoźnika. Następnie zakładają plomby celne na pomieszczenia przeznaczone na ładunek, odnotowują to w karnecie TIR, zatrzymują jedną kartkę (biały odcinek) i wypełniają odpowiedni grzbiet karnetu. Następnie karnet TIR zostaje zwrócony przewoźnikowi, który rozpoczyna operację transportową. Przy przekraczaniu wyjściowej granicy kraju, celnik sprawdza plomby, wyrywa drugą kartkę (zielony odcinek) z karnetu TIR i wypełnia właściwy grzbiet karnetu. Pojazd może opuścić dany kraj. Wypełniony grzbiet karnetu stanowi dla przewoźnika dowód, że operacja TIR została w tym kraju zakończona.
Władze celne będą później prowadzić postępowanie w celu zwolnienia operacji TIR, tzn.
sprawdzą czy operacja TIR została zakończona prawidłowo zgodnie z następującą procedurą (również inne procedury mogą być zastosowane): urząd celny przejściowy (tzn. na granicy) wysyła wyrwaną kartkę (zielony odcinek) do urzędu celnego wyjściowego. Ten porównuje otrzymaną kartkę z tą, którą sam wyrwał rozpoczynając procedurę. Jeśli nie ma żadnych nieprawidłowości ani zastrzeżeń ze strony przejściowego urzędu celnego, władze celne mogą zwolnić operację TIR.
Jeśli kartka wyrwana przez przejściowy urząd celny zawiera zastrzeżenia, jeśli nie dotrze do
wyjściowego urzędu celnego lub jeśli władze celne mają jakikolwiek powód aby zakwestionować
przebieg operacji TIR, zostanie wszczęte wewnętrzne dochodzenie. Również przewoźnik jak i
zaangażowane krajowe stowarzyszenie poręczające, zostaną poinformowani, że zakończenie operacji TIR zostało dokonane z zastrzeżeniem, w ogóle nie miało miejsca, lub że były inne powody, które wzbudziły wątpliwości co do właściwego przebiegu operacji TIR i w związku z tym są oni zobowiązani wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeśli wyjaśnienia te nie będą wystarczające dla władz celnych, mogą one na podstawie Konwencji TIR i krajowych przepisów, naliczyć cła i podatki na swoją rzecz. Jeśli się okaże, że nie jest możliwe wyegzekwowanie tych opłat od osób bezpośrednio odpowiedzialnych, władze celne, przed upływem terminu określonego w Konwencji, poinformują stowarzyszenie poręczające, że jest ono zobowiązane do uregulowania należnej kwoty.
W każdym tranzytowym kraju system działa podobnie jak ten w kraju wyjściowym. Wejściowy
tranzytowy urząd celny sprawdza plomby i wyrywa jedną kartkę z karnetu TIR a wyjściowy urząd celny postępuje podobnie. Obydwie kartki są porównywane przy końcowej kontroli i operacja TIR może być zamknięta lub, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości poddawana jest procedurze opisanej uprzednio. W kraju docelowym, gdy wejściowy urząd celny jest także urzędem celnym docelowym, wypełniany jest karnet TIR, wyrywane dwie kartki i rozpoczyna się objęcie towarów inną procedurą celną (składowanie, odprawa importowa, itp.). Jeśli towar musi być przewieziony do innego urzędu celnego w tym kraju, wejściowy urząd celny postępuje tak jak wejściowy urząd celny na granicy a następnie urząd wewnątrz kraju postępuje tak jak końcowy docelowy urząd celny.
System normalnie funkcjonuje tak jak wyjaśniono powyżej jednak procedury administracji
krajowej i przywilej kontroli w każdym urzędzie celnym pozostają niezmienione. Jeśli urząd podejrzewa oszustwo, stwierdza naruszenie plomb lub przypuszcza, że karnet TIR został sfałszowany, ma prawo sprawdzić ładunek i może, jeśli to konieczne, przerwać operację TIR.
Aby kontrole były bardziej skuteczne, władze celne mogą wyznaczyć trasy transportowe, na
których pojazdy będą łatwe do namierzenia poprzez tabliczki TIR, którymi muszą być oznaczone.
Przejazd taki powinien mieć również wyznaczone odpowiednie limity czasowe. Przewoźnicy, którzy nie będą w stanie trzymać się wyznaczonego czasu lub trasy (powódź, śnieg, awaria pojazdu, itp.) będą zobowiązani do wyjaśnienia tej sytuacji. W poważniejszych sytuacjach (zerwane plomby, konieczność przeładunku towarów na inny pojazd, całkowite lub częściowe zniszczenie ładunku, itp.) przewoźnik powinien uzyskać oficjalne zaświadczenie od lokalnych władz mogących wykorzystać Protokół Zajścia zawarty w karnecie TIR. Na podstawie tego protokołu, władze celne mogą rozpocząć właściwe postępowanie.

25. Co oznacza pojęcie przewóz na podstawie otwartego karnetu TIR.
1. Postanowienia niniejszej części stosuje się wyłącznie do przewozu towarów ciężkich lub przestrzennych, określonych pod literą p) artykułu 1 niniejszej Konwencji.
2. Jeżeli postanowienia niniejszej części mają zastosowanie, przewóz towarów ciężkich lub przestrzennych może być, według uznania władz wyjściowego urzędu celnego, wykonywany pojazdami lub kontenerami bez zamknięć celnych.
3. Postanowienia niniejszej części stosuje się tylko wówczas, gdy zdaniem władz wyjściowego urzędu celnego towary ciężkie lub przestrzenne, jak również, jeśli ma to miejsce, przewożone jednocześnie akcesoria można zidentyfikować bez trudności dzięki dostarczonemu opisowi bądź nałożyć na nie zamknięcia celne i (lub) zaopatrzyć je w znaki identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek zastąpienie lub usunięcie tych towarów bez pozostawienia widocznych

26. Podaj dobowy i tygodniowy czas pracy i odpoczynku kierowcy wg. AETR.
Jeśli chodzi o czas pracy to mamy:
-dzienny-max 9 godz. a 2 razy w tygodniu do 10 godzin
-tygodniowy -nie jest określony wprost. Najpózniej po 6 dniach
pracy musi byc jeden dzień wolny od pracy, (tak na marginesie to dwutygodniowy czas to max 90 h)

Jeżeli chodzi o czas odpoczynku to dzienne minimum to 11 godz. ale
dopuszcza sie 3 razy w tygodniu po 9 godz., lub 12 godzin
podzielone wtedy na dwa lub trzy odcinki , z których przynajmniej
jeden musi trwać 8 godzin.
Odpoczynek tygodniowy wynosi 45 godzin, w tym conajmniej jedeń
dzień wolny.Możliwe jest skrócenie tego czasu do 36 godzin jeśli
kierowca odpoczywa na postoju stałym lub na bazie, względnie do 24 godzin w
trasie.....

27. Wymagane procedury przy przewozie ładunku ponadnormatywnego.

Nie rozpisując się niepotrzebnie proszę pamiętać ,że procedury przy przewozie ładunku ponadnormatywnego zależą od :
-trasy ( rodzaj drogi )

-przewożonego ładunku ( jego wymiary czyli długość , szerokość i wysokość przekroczone ).

Czyli jak już się domyślacie ze względu jaką trasą będziemy jechać i jaki ładunek duży przewozić zastosujemy odpowiednią procedurę .

W pytaniu 29 macie odpowiedź kiedy jeden pilot , kiedy dwóch lub sama policja.

Więc nie ma sensu abym się powtarzał .

Aha pamiętajcie ,że pilot na dachu swojego pojazdu ma umieszczoną białą tablicę prostokątną z czarnymi literami informującą jaki ładunek jest przewożony ,czyli dla przykładu <---4m--->
Szerokość przekroczona .
A my mamy dzięki tej informacji czas na zjechanie na pobocze , zmniejszenie prędkości lub całkowite zatrzymanie i ułatwienie przejazd .

28. Jakie dokumenty są wymagane na przewóz ponadnormatywny, jaki jest okres ich ważności.
-dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem.
-dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.
-OC pojazdu .
-Licencja na przewóz ładunków ponadnormatywnych ( osobne licencje na przewóz krajowy i miedzy narodowy różniące się kolorami ).
-musimy wypełnić wniosek o trasie naszej podróży i podać wszelkie w nim dane, aby uzyskać zezwolenie na transport między punktem A i B .
Okres ważności tych dokumentów jest jawnie napisany :

Prawo jazdy mogą być na czas nieokreślony .
OC wiadomo jest termin od do i tak samo z licencjami .

Aha zależy czy przewóz tych ładunków jest po :

1. Zezwolenie na czas nieokreślony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych znajdujących się na obszarze powiatu pojazdu nienormatywnego wolnobieżnego lub ciągnika z maszyną zawieszaną, których szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są normatywne.
2. Zezwolenie na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych znajdujących się na obszarze powiatu:

drogach krajowych czy między narodowych i od tych czynników zależy czy zezwolenie będzie na jeden przejazd czyli określony lub nieokreślony na wiele przejazdów.

29. Jak powinien być oznakowany pojazd przewożący ładunek ponadnormatywny, czy wymagany jest pilot, w jakich okolicznościach.
Pojazd przewożący ładunek ponadnormatywny powinien być oznakowany w sposób następujący :

-na dachu ciągnika siodłowego musi być dodatkową bateria świateł ułatwiająca widzenie nocą .

-dwa koguty barwy pomarańczowej świecące pulsacyjnie zainstalowana na dachu ( światła ostrzegawcze ) .

Jeżeli jego szerokość jest większa niż 2,5 m ,to musi mieć pomalowane lub oznakowane wystające krawędzie (biało-czerwonymi paskami prostokątnymi pod kątem 60 stopni ).

A jeśli chodzi o naczepę :

Z tyłu naczepy musi być oznakowana specjalnymi tablicami czyli:

Tablica wyróżniająca przyczepy i naczepy " czerwona prostokątna obwódka ,a w środku żółte lub białe tło ".

Tablica wyróżniająca pojazdy długie i ciężkie :

Czerwono-białe paski pod kątem 60 stopni - tablica prostokątna.

Dodatkowo jeśli przewozimy nasz ładunek nocą musimy go oświetlić:
-światłem białym z przodu .

-światłem czerwonym i czerwonymi odblaskami z tyłu naczepy przy najbardziej wystających zarysach ładunku.
Czy wymagany jest pilot , w jakich okolicznościach .

Piulot jest zawsze potrzebny przy przewozie ładunków ponadnormatywnych( nienormatywnych ).

Okoliczności w jakich są potrzebni piloci :

Pilotowaniu przy użyciu jednego pojazdu pilotującego podlegają pojazdy nienormatywne, które przekroczyły co najmniej jedną z następujących wielkości:

1. długość pojazdu - 25,00 m,
2. szerokość - 3,20 m,
3. wysokość - 4,50 m,
4. masę całkowitą - 60,00 t.

Pilotowaniu przy użyciu dwóch pojazdów pilotujących poruszających się na początku i końcu kolumny, podlegają pojazdy nienormatywne, które przekroczyły co najmniej jedną z następujących wielkości:

1. długość pojazdu - 30,00 m,
2. szerokość - 3,50 m,
3. wysokość - 4,70 m
albo dla których organ wystawiający zezwolenie określił taki sposób pilotowania ze względu na inne, istotne warunki przejazdu.

Ponadto pojazd nienormatywny może pilotować Policja ,gdy :

1.szerokość jezdni, wraz z poboczem posiadającym ten sam rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia, pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na jezdniach dwukierunkowych lub dla tego samego kierunku ruchu na jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 3,00 m, lub
2.długość pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 40,00 m, lub
3.łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza 80,00 m.
30. Wymień DMC pojazdów drogowych , naciski osi oraz wymiary gabarytowe wg. Znowelizowanych przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ruchu.
Wymiary:
1. pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu – 12 m;
2. przyczepy z wyjątkiem naczepy – 12 m;
3. pojazdu członowego- 16,50;
4. zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy- 18,75m;
5. autobusu przegubowego-18,75m;
6. autobusu dwuosiowego -13,50m;
7. autobusu o liczbie osi większej niż dwie- 15m;
8. zespołu złożonego z autobusu i przyczepy-18,75m;
Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m, wyjątkiem jest pojazd który jest zaopatrzony w izolację termiczna i jego szerokość wynosi 2,6m.
Wysokość pojazdu nie może przekraczać 4 metrów.
Dop masa całkowita:
1. pojazdu składowego zespołu pojazdów:
a. przyczepy dwuosiowe-18 ton;
b. przyczepy trzyosiowe-24 tony;
2. zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:
a. dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa- 40 ton;
b. trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa- 40 ton;
3. pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi:
a. dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa- 40 ton;
b. trzyosiowy ciągnik siodłowy i dwu lub trzyosiowa naczepa-40 ton;
c. trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 stopniowy kontener ISO w transporcie kombinowanym-44 tony;
4. zespołu pojazdów mających 4 osie- 36 ton;
5. pojazdu członowego mającego 4 osie- 36 ton;
6. dwuosiowego pojazdu samochodowego- 18 ton;
7. trzyosiowego pojazdu samochodowego 25 lub 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne;
8. czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami kierowanymi- 32 tony;
9. trzyosiowego autobusu przegubowego-28 ton.
Naciski :
1. pojedynczej osi nienapędowej – 10 ton;
2. podwójnej osi przyczep i naczep, przy odległości między osiami składowymi :
a. niej niż 1 m- 11 ton;
b. pomiędzy 1 a 1,3- 16 ton;
c. pomiędzy 1,3 a 1,8m – 18 ton;
d. 1,8m lub więcej- 20 ton;
3. potrójnej osi przyczep i naczep, przy odległości między osiami składowymi:
a. 1,3 i mniej- 21 ton;
b. Pomiędzy 1,3 a 1,4 m -24 tony;
4. pojedynczej osi napędowej:
a. pojazdów mających 5 lub 6 osi-11,5 tony;
5. podwójnej osi napędowej przy odległości między osiami składowymi:
a. mniej niż 1 m- 11,5 tony;
b. pomiędzy 1 a 1,3m- 16 ton;
c. pomiędzy 1,3 a 1,8m -18 ton;
31. Wymień dokumenty do kontroli jakie powinien posiadać kierowca samochodu cysterny przewożącej benzynę.
32. Jakie informacje zawiera certyfikat ładunku niebezpiecznego.
-nazwę substancji lub przedmiotu albo nazwę grupy towarów, klasę i numer ONZ lub, w przypadku grupy towarów, numery ONZ towarów, dla których te instrukcje są przeznaczone lub mogą mieć zastosowanie;
-rodzaj zagrożenia właściwego dla danych towarów, jak również środki zaradcze i działania w zakresie ochrony osobistej, które powinny być podjęte przez kierowcę;
-podstawowe czynności, które należy podjąć, np. ostrzeżenie użytkowników drogi i osób postronnych oraz powiadomienie Policji / Straży Pożarnej;
-czynności dodatkowe w przypadku uwolnienia się niewielkich ilości substancji, mające na celu przeciwdziałanie jej rozprzestrzenianiu się, o ile czynności te mogą być wykonane bez osobistego ryzyka;
czynności specjalne, które powinny być wykonane w odniesieniu do niektórych towarów, jeżeli są one wymagane;
-wyposażenie potrzebne do wykonania czynności podstawowych oraz, w przypadku gdy są wymagane, czynności dodatkowych lub specjalnych.
33. Jakie ładunki niebezpieczne i w jakich okolicznościach są zwolnione podczas przewozu z przepisów ADR.
Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:

1.przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych do sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do ich osobistego lub domowego użytku, albo ich aktywności sportowo - rekreacyjnej
2.przewozu urządzeń lub wyposażenia nie wymienionych w ADR, które mogą zawierać materiały niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu;
3.przewozu wykonywanego przez firmy w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, jak np. dostawy na teren budów lub w związku z przeglądami, naprawami i utrzymaniem urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6.
4.Przewóz wykonywany przez takie firmy dla celów ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji nie podlega niniejszemu wyłączeniu;
przewozu wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze, w szczególności przewozu pojazdów zawierających materiały niebezpieczne, jeśli pojazdy te brały udział w wypadku lub są uszkodzone;
5.przewozu o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa takiego przewozu.
Wyłączenia dotyczące przewozu gazów:
1.gazów znajdujących się w zbiornikach pojazdu i służących do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia(w gaśnicach lub napompowanych oponach, przewożonych także jako części zapasowe lub ładunek,gazów zawartych w żywności lub w napojach, systemów chłodzących, zbiorników do ryb, podgrzewaczy itp
Wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych:
1.paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, w związku z wykonywaniem operacji transportowej.
34. Wymień dokumenty związane z lotniczą spedycja towarów.
Podstawowym dokumentem przewozowym jest list AWB (skrót AWB pochodzi od angielskiego Air WayBill). W dokumencie tym podawane są podstawowe informacje o trasie lotniczej przesyłki (opisywane nazwami lotnisk), o nadawcy i odbiorcy, o towarze, jego ilości, wadze i wymiarach a także o obciążeniach za przewoźne.
Każdy list AWB ma swój niepowtarzalny w średnim okresie, 11 cyfrowy numer, z którego pierwsze trzy cyfry oznaczają danego przewoźnika lotniczego (np. 080 to PLL Lot, 020 - Lufthansa AG, 125 - British Airways itd.), natomiast pozostałe 8 cyfr stanowi właściwy numer listu. Tym samym numerem są oznaczane poszczególne opakowania przesyłki, tak aby umożliwić służbom lotniskowym identyfikację opakowań z konkretnym dokumentem AWB. Znajomość numeru listu lotniczego jest konieczna, choćby do poinformowania kontrahenta o fakcie wysyłki lub też do zlecenia swojemu spedytorowi obsługi importowej nieoczekiwanej przesyłki. Jeśli nie jest znany numer AWB przesyłki lotniczej, trzeba wyraźnie się domagać od spedytora lub kontrahenta (jeśli to on kontroluje gestię transportowanego podania).

Lotnicze listy przewozowe (z angielskiego Air Waybill; skrót AWB) są podstawowym dokumentem transportowym we frachcie lotniczym.
Ze względu na specyfikę rozliczeń pomiędzy klientem, spedytorem a linią lotniczą spedytorzy dysponują własnymi listami AWB, określanymi jako House AWB lub w skrócie HAWB. W niektórych przypadkach stosuje się dwa lub więcej listów przewozowych, przy czym jednym jest list główny (Master AWB - czyli MAWB), a pozostałymi pełniącymi rolę służebną wobec Mastera -listy HAWB.
List MAWB może być tylko jeden, podczas gdy liczba podlistów HAWB nie jest ograniczona. Od zasady tej nie ma odstępstwa i można ją logicznie wyjaśnić systemem zapisu informacji o przesyłce w sieciach komputerowych lotnisk, gdzie identyfikatorem przesyłki jest zawsze numer listu MAWB. Listy HAWB są wewnętrznym dokumentem spedytora i dlatego HAWB wystawia się tylko wtedy, gdy odbierający spedytor współpracuje ze spedytorem nadającym przesyłkę.
Każdy uczestnik przewozu otrzymuje tylko jedną wersję listu lotniczego. W ten sposób spedytor zapewnia zachowanie tajemnicy handlowej klienta wobec innych klientów i linii lotniczej.

35. Wymień dokumenty związane z morska spedycją kontenerów.

36. Jak oznakowane są statki przewożące ładunki niebezpieczne.
powinien być oznakowany (światła i stożki) zgodnie z przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.
2. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne, których dokumenty przewozowe zostały sporządzone zgodnie z wymogami kodeksu IMDG, liczba świateł i stożków może być określona na podstawie rodzaju naklejek, którymi są oznakowane materiały niebezpieczne, w sposób określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

37. Czy na statku przewożącym ładunek niebezpieczny konieczna jest obecność w czasie przewozu doradcy do spraw ADN, czy wystarczy tylko kontakt telefoniczny.
Na statku, o którym mowa w ust. 2, musi znajdować się ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, zwany dalej (ekspertem ADN).

38. Jak powinny być zabezpieczone ładunki niebezpieczne podczas transportu lotniczego.
Przesyłka niebezpieczna w transporcie lotniczym jest zabezpieczona:
ma standardowa naklejke dla kazdej przesylki ktora mowi o danych przesyłki
nastepnie posiada również naklejkę jakiego rodzaju jest ta przesyłka (jakiego rodzaju niebezpieczny jest to towar) np. gaz palny to jest naklejka o tym mówiąca.

39. Na jakiej zasadzie działają podziemne magazyny gazu., gdzie się znajdują.
PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU
Podziemne magazyny gazu w Polsce buduje się w wyeksploatowanych złożach gazu (np. PMG Wierzchowice) lub w kawernach solnych (np. PMG Mogilno). Prowadzone też są badania nad możliwością wykorzystania dla magazynowania gazu warstw wodonośnych.PMG w wyeksploatowanych złożach gazu wykorzystywane są do pokrywania sezonowej nierównomierności zapotrzebowania na gaz, wykorzystania zdolności wydobywczych gazu ze złóż oraz do magazynowania rezerw strategicznych. Ich budowa nie wymaga nakładów na tworzenie komór, bowiem wykorzystuje się istniejące struktury porowate, w których znajdował się wcześniej gaz. Wymagana jest natomiast budowa odwiertów eksploatacyjnych.
Zbiorniki tego typu napełniane są w sezonie letnim, a odbiór gazu następuje w okresie szczytowego poboru gazu przez odbiorców. Zbiorniki w kawernach solnych przewidziane są do pokrywania krótkotrwałych, dużych deficytów dobowych gazu, występujących w sytuacjach szczytowych i awaryjnych. Ich budowa jest jednak dość skomplikowana. W pokładach solnych tworzy się, poprzez ługowanie, specjalne komory, w których będzie magazynowany gaz. Proces wypłukiwania soli oraz pierwszego zatłaczania gazu jest technicznie złożony. Parametry techniczne zbiorników tego typu umożliwiają napełnianie oraz odbiór gazu w ilościach niezbędnych dla niezawodnego funkcjonowania systemu przesyłowego. Część naziemna obydwu typów zbiorników jest podobnie zbudowana. Największe podziemne zbiorniki gazu znajdują sie w Polsce pld-wsch.
40. Jakie główne rurociągi gazu i ropy naftowej przebiegają przez Polskę.

Przez terytorium Polski przebiega rurociąg "Przyjaźń". Zaopatruje on w ropę naftową, oprócz Polski, inne kraje Europy Środkowowschodniej: Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Węgry, Słowację, Czechy i Niemcy. Polski odcinek rurociągu odgrywa znaczącą rolę w eksporcie rosyjskiej ropy naftowej. Obecnie płynie nim około 30% eksportowanego przez Rosję surowca. Tylko część ropy pozostaje na potrzeby polskich rafinerii. Pozostała ilość przepływającego przez system surowca trafia do niemieckich odbiorców oraz do gdańskiego Naftoportu, skąd tankowcami transportowana jest do finalnych odbiorców. Rurociąg ten na terytorium Polski zaczyna swój bieg w Adamowie przy granicy z Białorusią. Dalej biegnie przez Płock i potem do Niemiec do miejscowości Schwedt.
Jeśli chodzi o gazociągi to największy jaki biegnie przez Polskę to Gazociąg Jamalski. - długość – ok. 680 km
- średnica rur – 1420 mm
- maksymalne ciśnienie robocze – 8,4 MPa
- przepustowość docelowa pierwszej nitki – 32,3 mld m3 gazu/rok
- planowana przepustowość docelowa obydwu nitek – 65,7 mld m3 gazu/rok

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie w transporcie

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga

W załączniku "ściąga semi" znajduje się już przygotowana śćiąga do drukowania.

8. Czego dotyczy CMR.
Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca ...