Schiller - oda "Do Radości"

W odzie "Do Radości" prawdziwą radością dla Schillera są: boskość, szczęście, nieśmiertelność, przyjaźń, braterstwo, zwycięstwo, wolność, miłość, doskonałość, powszechność. Podmiot liryczny utworu wypowiada się w I osobie liczby mnogiej, o czym świadczą czasowniki: "wchodzimy", "wstępujemy".
Świadczy to o tym, że osoba mówiąca identyfikuje się ze zbiorowością. Podmiot mówiący występuje w I osobie liczby pojedyńczej: "ja nowinę niosę wam". Podkreśla swoją indywidualność, wyjątkową misję: niesienie nowiny.
Adresatem jest wspomniana w tytule Radość, która jest wychwalana jako kreacja, źródło wiecznej wiosny i szczęśliwości. Poeta zastosował formę wołacza liczby pojedynczej. Zastosowano też zaimki: (ten, ta), rzeczowniki (przyjaciel, miłość, dusza, czas), czasowniki (rozpłomienić, wchodzić, znalazł). Wiersz skierowany jest do wszystkich, którzy są przyjaciółmi ludzi, kto potrafi kochać.
"Patrz, patrz", "biegnij, bracie, tak i ty", "bracie, [...] całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz" - odbiorcą tych słów jest jednostka określana mianem brata. Może nią być każdy człowiek. "Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie" - tu też adresatem jest ogół ludzi, czyli każdy może się czuć cząstką wspólnoty.
Są też odbiorcą wypowiedzi ludzie wyłączeni ze wspólnoty. Taki człowiek jest wyobcowany, gdyż nie umie kochać innych: "kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg".
Schiller zwraca się z apelem, aby ludzie działali w życiu wielkiej wspólnoty. Według podmiotu mówiącego każdy powienien kierować się zasadami miłości i braterstwa, cenić wolność i bohaterstwo. Zachęca do naśladowania słońca, do pędu ku radosnej przyszłości.
Cechy gatunkowe ody na przykładzie utworu "Do Radości" Schillera:
* opiewanie wielkiej ideii, charakter manifestu światopoglądowego
* styl poetyczno-retoryczny (apostrofy skierowane do różnych adresatów)
* zdania i zwroty wykrzyknikowe, np. liryka apelu, dążność do hiperbolizacji (radość całego świata, radość wszystkich ludzi)
* podmiot mówiący jest dynamiczny, emocjonalnie aktywny, co wynika z zastosowanych środków artystycznych
* występowanie motywów mitologicznych, np. bogowie olimpijscy
* układ stroficzny
* melodyjność i rytmiczność tekstu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Friedrich Schiller oda Do Radości   1.Wskaż w tekście poetyckie obrazy radości i wyjaśnij ich symboliczny sens. 2.Do kogo wiersz jest skierowany? Do czego wzywa?

Friedrich Schiller oda Do Radości   1.Wskaż w tekście poetyckie obrazy radości i wyjaśnij ich symboliczny sens. 2.Do kogo wiersz jest skierowany? Do czego wzywa?...

Język polski

Friedrich Schiller "Oda do radości" - wnioski analityczne.

- W czyim imieniu przemawia podmiot liryczny wiersza?
- Jakie formy językowe o tym świadczą?
- Do kogo wiersz jest skierowany?
- Czy zwroty do adresata mają jednakową formę gramatyczną?
-Jakie funkcje pełnią te formy?
- ...

Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska- struktura i zadania

Spis treści:
1. Unia Europejska
2. Historia Unii Europejskiej
2.1 Filary UE
2.2 Kalendarium
3. Struktura Instytucjonalna UE
3.1 Rada Europejska
3.2 Parlament Europejski
3.3 Rada Unii Europejskiej
3.4 Komisja Eur...

Wiedza o społeczeństwie

Przewodnik po Unii Europejskiej

Spis treści:

Symbole Unii Europejskiej
Flaga


Od 1986 r. Unia Europejska ma wspólną flagę z Radą Europy. Obecnie tej flagi używają obydwie instytucje (Unia Europejska oraz Rada Europy). Zawierają one wieniec z pię...

Wiedza o społeczeństwie

Historia UE

Głównym propagatorem zjednoczenia Europy był Winston Churchill który w słynnej deklaracji wygłoszonej 19.09.1948 na Uniwersytecie w Zurychu postulował utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. W tym samym czasie idea integracji zdobyła wielu ...