Adam Mickiewicz.

MICKIEWICZ ADAM, 1798 1855, ojciec Władysława, najwybitniejszy poeta pol., twórca pol. romantyzmu; 1815 19 studiował na uniw. w Wilnie, 1817 współzał. Tow. Filomatów; w wyniku wykrycia stowarzyszeń młodzieżowych więziony i skazany 1824 na osiedlenie w głębi Rosji; 1824 29 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie, odbył też podróż na Krym (1825); otoczony już sławą wielkiego poety wszedł w ros. środowisko lit. i intelektualne; po nieudanej próbie przedostania się do powstania listopadowego dołączył do uchodźców powstańczych w Dreźnie; 1832 osiadł w Paryżu (1834 ożenił się z córką M. Szymanowskiej, Celiną); nie opowiadając się za żadnym ze stronnictw rozwijał wśród emigracji pol. żywą działalność polit. i publicyst.; 1838 40 prof. literatury łac. na uniw. w Lozannie, 1840 objął nowo utworzoną katedrę literatur słow. w College de France w Paryżu (1844 wykłady zawieszono, m.in. za propagowanie towianizmu); od 1841 związany z A. Towiańskim, był przywódcą Koła towiańczyków w Paryżu; w obliczu rodzącej się Wiosny Ludów stał się rzecznikiem radykalnych idei społ.; 1848 utworzył we Włoszech legion pol. (Legion Mickiewicza) i ogłosił rewol. Skład zasad; 1849 współzał. i red. Trybuny Ludów (Tribune des Peuples, La); zmarł w Stambule w trakcie formowania oddziałów pol. mających wziąć udział w wojnie krymskiej przeciw Rosji. W początkach swej twórczości kontynuator oświec. klasycyzmu, stał się czołowym twórcą romantyzmu polskiego, wyraziwszy najpełniej i najwcześniej (data wyd. tomu 1 Poezji 1822 została uznana za początek epoki) dążenia i idee generacji romantyków. W słynnej Odzie do młodości (1820, wyd. 1827) zawarł wizję odnowy starego, zmurszałego świata przez solidarny wysiłek młodych. Oschłemu racjonalizmowi (symbolizowanemu ironicznie przez mędrca szkiełko i oko) przeciwstawił czucie i wiarę, mogące objawić niedostępną dla rozumu duchową naturę świata (Romantyczność). Spełnieniem tego programu poet. był zwrot do wyobraźni i wierzeń ludu jako źródła prawdziwej poezji, a zarazem odczucia ładu moralnego i sensu życia (w cyklu Ballad i romansów 1822), złączony z gwałtownym protestem przeciw konformizmowi moralnemu i polit. (poemat hist. Grażyna 1823) i typowo romant. buntem jednostki wobec świata, przeciw konwencjom i przesądom społ. niweczącym osobiste szczęście. Syntezę tej problematyki zawierają część II i IV poematu dram. Dziady (1823), opartego na lud. obrzędzie białorus. święta zmarłych. W pisanych już na wygnaniu Sonetach krymskich (1826) motyw tragicznego rozdarcia i osamotnienia łączy się z wizją dzikiej, orientalnej przyrody. Odczucie konfliktu między koniecznością spiskowego działania a iluzjami legalności znalazło wyraz w tragicznych losach Konrada Wallenroda, tytułowego bohatera powieści poet. z dziejów walk Litwinów z Krzyżakami (wyd. 1828). W Dziadów części III (1832) nad obrazem tragicznych losów pokolenia romant. i gwałtownym oskarżeniem ówczesnej elity narodu o oportunizm i służalczość góruje problematyka historiozoficzna i metafizyczna, będąca próbą interpretacji klęski Polski w powstaniu listopadowym w duchu romant. mesjanizmu. W poemacie Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie (1834) zawarł wizję ginącego świata szlacheckiego, przepojoną liryzmem i tęsknotą za krajem lat dziecinnych; ukazał także kształtowanie się nowego społeczeństwa nowoż. Polski. Ponadto autor liryków miłosnych i refleksyjno-filoz. (m.in. cykl liryków lozańskich), pisanych z myślą o emigrantach przypowieści moralno-polit. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832), dramatów hist. w języku fr., przekładów, m.in. utworów G. Byrona (Giaur), tekstów krytycznolit. (m.in. pamflet O krytykach i recenzentach warszawskich 1829), nowatorskich ujęć dziejów literatur słow., publicystyki (Trybuna Ludów 1956). Twórczość M. wywarła ogromny wpływ na rozwój literatury pol. (a także innych literatur słow.) i jest trwającym przez pokolenia żywym źródłem inspiracji artyst. i ideowej; nie oparli się temu wpływowi także jego wielcy opozycjoniści J. Słowacki, Z.Krasiński, C. Norwid. Dzieła (tzw. Wydanie Narodowe t. 1 16 1948 55, tzw. Wydanie Jubileuszowe t. 1 16 1955), Dzieła (tzw. Wydanie Rocznicowe od 1993).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Adam Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku, najprawdopodobniej w Zaosiu koło Nowogródka (inne wersje mówią o Nowogródku, Litówce lub Osowcu; karczma „Wygoda”). Gdziekolwiek jednak się urodził miało to miejsce na pięknej...

Język polski

Adam Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r., natomiast co do miejsca urodzenia są wątpliwości. Większość źródeł podaje, iż poeta urodził się w Zaosiu lub Nowogródku, lecz rodzinna legenda głosi, iż przyszły poeta przysze...

Język angielski

Adam Mickiewicz - Biografia w języku angielskim i polskim

Adam MICKIEWICZ,
Born on 24 December 1798 in Zaosie near Nowogródek or in Nowogródek itself. He was baptised on 12 February 1799 and given the names Adam Bernard. He came from a family of low nobility. His father, Mikołaj, was an attorney in ...

Język polski

Adam Mickiewicz - biografia.

Adam Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798. Jeden z pięciu synów Mikołaja Mickiewicza, oraz jego żony Barbary. Urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem na Białorusi. Jego ojciec był niezamożnym szlachcicem. Tuż po urodzeniu syna wr...

Język polski

Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz pozostaną w pamięci pokoleń.

Ciężki los spotkał Polskę. W 1772 roku nastąpił rozbiór Polski - za nim drugi i trzeci. Polska przestała istnieć na mapie. Lecz czy przestała istnieć w sercach Polaków? Naród nigdy nie mógł pogodzić się z jarzmem niewoli. Nie mógł...

Język polski

Adam Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu koło Nowogródka, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu), polski poeta, działacz i publicysta polityczny. Obok Juliusza Słowackiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu.