Obowiązki i prawa ucznia

Każdy człowiek uczący się w szkole, czy to w gimnazjum, czy nawet i na studiach ma swoje prawa i obowiązki ucznia. Przepisy te powinna mieć każda szkoła. Prawa i obowiązki obowiązują każdego.
Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób,
5. rozwijania zainteresowań, zdolności i jawnej oceny,
6. sprawiedliwej. obiektywnej i jawnej oceny,
7. bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,
8. bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
9. powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,
10. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji,
11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
12. odwoływania się od decyzji nauczyciela od wychowawcy lub dyrektora gimnazjum,
13. zmiany gimnazjum w ciągu roku,
14. dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).


Uczniowie uczący się mają również swoje obowiązki, czyli obowiązki ucznia.
Każdy uczeń uczący się w gimnazjum ma obowiązek do:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,
2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom gimnazjum,
4. przestrzegania zasad higieny osobistej,
5. przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
6. szanowania i ochrony mienia gimnazjum,
7. godnego reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,
8. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.


Każdy uczeń może również być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz gimnazjum.
Za nie przestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uczeń może być ukarany.

Tych praw obowiązków powinni przestrzegać wszyscy uczniowie gimnazjum, gdyż za złamanie tych przepisów może być nałożona jakaś kara.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

wymienić obowiązki i prawa ucznia na jtr

wymienić obowiązki i prawa ucznia na jtr...

Język polski

prosze pomużcie mi mam wpisać obowiązki i prawa ucznia prosze o natychmiastową odpowiedź

prosze pomużcie mi mam wpisać obowiązki i prawa ucznia prosze o natychmiastową odpowiedź...

Religia

Obowiązki i prawa ucznia Chrześcijanina! Prawidłowe a nie zmyślone! Jak nie to spam!

Obowiązki i prawa ucznia Chrześcijanina! Prawidłowe a nie zmyślone! Jak nie to spam!...

Język angielski

Wyjaśnij co oznacza według ciebie zdanie:Polska to moja ojczyzna. Zapisz obowiązki i prawa ucznia co najmniej 8 dwa zadania osobmo

Wyjaśnij co oznacza według ciebie zdanie:Polska to moja ojczyzna. Zapisz obowiązki i prawa ucznia co najmniej 8 dwa zadania osobmo...

Język polski

Jakie są: PRAWA DZIECKA PRAWA UCZNIA   OBOWIĄZKI DZIECKA OBOWIĄZKI UCZNIA     Dam najjjjjj

Jakie są: PRAWA DZIECKA PRAWA UCZNIA   OBOWIĄZKI DZIECKA OBOWIĄZKI UCZNIA     Dam najjjjjj...