Rodzaje okolicznika

Okolicznik miejsca - gdzie? skąd? dokąd? którędy?
Np. Kasia idzie do domu.

Okolicznik czasu - kiedy? Jak długo? Odkąd? Dokąd?
Np. Jutro idę do szkoły.

Okolicznik celu 0 po co? w jakim celu?
Np. Zuzia idzie po zakupy.

Okolicznik warunku - pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?
Np. W przypadku nieobecności zaliczysz to w innym terminie.

Okolicznik przyczyny - dlaczego? Z jakiej przyczyny?
Np. Odwołano imprezę z powodu złej pogody.

Okolicznik przyzwolenia - mimo czego? wbrew czemu?
Np. Mimo choroby Dominika poszła do szkoły.

Okolicznik sposobu - jak? W jaki sposób?
Np. Ania mówi szeptem.

Okolicznik stopnia i miary ? ile? ile razy? w jakim stopniu? jak bardzo?
Np. Łukasz bardzo źle się czuje.

Orzeczenie

Czasownikowe
Wyrażone jest osobową formą czasownika lub nieosobową zakończoną na - no, -to
Np. Basia wytarła naczynia.

Imienne - składa się z łącznika i orzecznika.
ŁĄCZNIK - wyr. Osobową formą czasownika być, zostać, stać się.
ORZECZNIK - wyr. Może być np. rzeczownikiem przymiotnikiem, liczebnikiem, przysłówkiem.

Np. Jurek był tym razem pierwszy.
Łącznik orzecznik

Wyr. Liczebnikiem

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

jakie są rodzaje okolicznika

jakie są rodzaje okolicznika...

Język polski

Rodzaje okolicznika

1. Okolicznik miejsca (gdzie? dokąd? skąd?)
Przykład: Idę do domu.

2. Okolicznik czasu (kiedy? jak długo?)
Przykład: Wczoraj pojechałem na wycieczkę.

3. Okolicznik celu (po co? w jakim celu?)
Przykład: Idę po ...

Język polski

Rodzaje okolicznika

Okolicznik miejsca - gdzie? skąd? dokąd? którędy?
Np. Kasia idzie do domu.

Okolicznik czasu - kiedy? Jak długo? Odkąd? Dokąd?
Np. Jutro idę do szkoły.

Okolicznik celu 0 po co? w jakim celu?

Język polski

Podmiot, orzeczenie, okolicznik, dopełnienie - części zdania

I. PODMIOT jest główną częścią zdania. Nazywa wykonawcę czynności albo osobę (rzecz) ulegającą czynności, stanowi lub procesowi.
Rozróżniamy następujące typy podmiotu:

1). PODMIOT GRAMATYCZNY może być wy...

Język polski

Gramatyka

FONETYKA
To dział nauki o języku, którego przedmiotem są artykułowane dźwięki mowy, czyli głoski.
Dźwięk- to zaburzenie falowe występujące w jakimś ciele sprężystym. Źródłem każdego dźwięku są, więc drgania dowolnego...

Język polski

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

I Wstęp
Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania między wyrazami w zdaniu oraz łączyć sło...