Dynamika - pojęcia

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił.

Siła - jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siła wypadkowa - jest to siła, która zastępuje działanie innych sił zwanych składowymi.

I zasada dynamiki - jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozo- staje w spoczynku lub porusza się ruchem jednos. prosto.

Bezwładność - jest to właściwość ciał polegająca naprzeciw stawianiu się zmianom stanu, w którym się znajdowało.

II zasada dynamiki - jeżeli na ciało działa stała siła (będąca wypadkową wszystkich sił działających na to ciało) to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, względnie opóźnionym z przyspieszeniem lub opóźnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała (a=F/m).

Swobodne spadanie ciał-ruch ciał pod wpływem stałej siły, pomijając opory ruchu.

III zasada dynamiki - jeżeli ciało A oddziałuje na ciało B pewną siłą F to ciało B oddziałuje siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku i przeciwnym zwrocie.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Dynamika - pojęcia

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił.

Siła - jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siła wypadkowa - jest to siła, która zastępuje działanie innych sił z...

Fizyka

Pojęcia rozdziału dynamika

Opory ruchu -To siły które przeciwstawiają się ruchowi ciał.

Wyróżniamy dwa rodzaje sił ruchu:
a) siła tarcia-to siła występująca w miejscu styku dwóch powierzchni trących o siebie
b) siła oporu ośrodka - wyst...

Ekonomia

Marketing - pojęcia

1. Co to jest marketing, kto jest podmiotem marketingu, co jest jego przedmiotem, kto kupuje i korzysta z marketingu?
MARKETING - Jest to cały biznes widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku , to jest z punktu widzenia klienta..... P...

Pedagogika

Metody badań pedagogicznych - pojęcia metodologiczne

WG ZACZYŃSKIEGO
Co to jest badanie naukowe?
Badanie naukowe jest celowym, obiektywnym, dokładnym i wyczerpującym? poznawaniem wycinka rzeczywistości. Wynikiem badania jest określony obraz badanej rzeczywistości. W badaniu należy prz...

Biologia

Ekologia - ogólnie najważniejsze pojęcia

1. Definicja ekologii.

Oikos – gospodarstwo, dom (otoczenie)
Logos – nauka
W 1866 roku Ernst Heackle stworzył termin „ekologia”.
Ekologia według Heackela – nauka zajmująca się gospodarką przyrody.
Ekologia wed...

Geologia

Geologia ogólna - pojęcia, itp.

Geologia – nauka o Ziemi, zajmuje się badaniem i poznawaniem zarówno Ziemi jak i jej najbliższego otoczenia.
Geologia dynamiczna (fizyczna, dynamika systemów ziemskich) – zajmuje się opisem i analizą procesów dziejących się współ...