Pojęcia

Dyfuzja – samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji miedzy cząstki drugiej substancji, gdy są one w bezpośrednim kontakcie ze sobą.
Pierwiastek chemiczny – zbiór takich samych atomów.
Związek chemiczny – zbiór takich samych cząsteczek.
Jednostka masy atomowej(u) 1/12 masy atomu węgla i wynosi 0,166 x 1-23 g.
Masa atomowa – masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).
Masa cząsteczkowa – masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).
Atom – układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów, tworzących powłoki elektronowe.
Jądro atomowe – najbardziej wewnętrzna, dodatnio naładowana cześć atomu, zawierająca protony i neutrony, zwane nukleonami.
Protony – cząsteczki podstawowe wchodzące w skład jadra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu.
Neutrony – cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie.
Elektrony – cząsteczki podstawowe poruszające się wokół jądra atomowego, mające ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu i masę równą 1/1840 u.
Elektrony walencyjne – elektrony najbardziej oddalone od jądra atomu.
Liczba atomowa (Z) – liczba protonów w jądrze atomowym.
Liczba masowa (A) – suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomowym.
Pierwiastek chemiczny – zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej.
Izotopy – atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące sie między sobą liczbą neutronów w jadrze.
Jednostka masy atomowej – 1/12 masy izototu węgla 12C.
Masa atomowa – średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego, wynikająca z zawartości procentowej jego izotopów.
Prawo okresowości – właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową (Z), powtarzają się okresowo.
Wiązanie kowalencyjne (atomowe) – wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych.
Wiązanie jonowe – wiązanie chemiczne które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
Wartościowość(oznacz cyfrą rzymską) – liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą (wiązanie kowalencyjne), liczba nadmiaru lub niedomiaru elektronów w jonie (wiązanie jonowe) Wartościowość pierwiastka chemicznego jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.
Wzór sumaryczny – wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.
Wzór strukturalny – wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.
Jon – cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym.
Kation – jon dodatni.
Anion – jon ujemny.
Prawo stałości składu chemicznego – stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego.
Równanie reakcji chemicznej – zapis przebiegu za pomocą symboli chemicznych pierwiastków i wzorów związków chemicznych.
Współczynnik stechiometryczny - liczba atomów pierwiastka chemicznego albo cząsteczek związku chemicznego. Współczynniki stechiometryczne muszą być tak dobrane, aby liczba atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych po obu stronach równania była taka sama.
Indeks stechiometryczny – liczba wskazująca na liczbę atomów pierwiastka chemicznego w cząsteczce.
Prawo zachowania masy – w układzie zamkniętym łączna masa substratów biorących udział w danej reakcji chemicznej jest równa łącznej masie produktów otrzymanych w tej reakcji.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

1. Wyjaśnij pojęcia: epicentrum, hipocentrum, fala sejsmiczna , sejsmograf. 2.Wymień podstawowe rodzaje gór, 3. Wyjaśnij pojęcia Wietrzenie i zwietrzelina. 4.Wyjaśnij pojęcia Kras i Kras powierzchniowy. 5 Wyjaśnij pojęcia: erozja rzeczna, erozja de

1. Wyjaśnij pojęcia: epicentrum, hipocentrum, fala sejsmiczna , sejsmograf. 2.Wymień podstawowe rodzaje gór, 3. Wyjaśnij pojęcia Wietrzenie i zwietrzelina. 4.Wyjaśnij pojęcia Kras i Kras powierzchniowy. 5 Wyjaśnij pojęcia: erozja rz...

Język angielski

1. Faszyzm - czym jest? kiedy i gdzie się narodził? kto go wprowadził? 2. Nazizm - czym jest? kiedy i gdzie się narodził? kto go wprowadził? 3. Totalitaryzm - Na czym polegał? 4. Getto - wytłumaczenie pojęcia. 5. Holocaust - wytłumaczenie pojęcia. 6.

1. Faszyzm - czym jest? kiedy i gdzie się narodził? kto go wprowadził? 2. Nazizm - czym jest? kiedy i gdzie się narodził? kto go wprowadził? 3. Totalitaryzm - Na czym polegał? 4. Getto - wytłumaczenie pojęcia. 5. Holocaust - wytłumacze...

Socjologia

Socjologia - Podstawowe pojęcia w socjologii.

antyspołeczność - czynne występowanie przeciwko społeczeństwu; zachowanie agresywne skierowane przeciwko innym ludziom lub grupom społecznym, stanowiące zagrożenie dla ich życia i mienia. Na podstawie etycznej, prawnej i społecznej oceny ...

Język polski

Pojęcia dobra, zła, szczęścia, miłości jako podstawowe pojęcia w etyce.

DOBRO (gr. agathón, łac. bonum) - określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego; przedmiot właściwy woli; powszechna właściwość bytów, wchodząca do kanonu. W filozofii odróżnia się d. w sensie metafizycznym (spo...

Język polski

„Dolina Oczywistości” czy „Życie Nie Do Pojęcia”?

W wierszu Wisławy Szymborskiej pt. „Utopia” przedstawione są dwa światy. Pierwszy idealny, oczywisty. Drugi zwykły, szary. Pojawiają się takie pojęcia jak „Dolina Oczywistości”, dolina, w której wszystko jest oczywiste, niepodważal...

Pedagogika

Antropologia-opracowne pojęcia

Różnorodność pojmowania kultury
Zasadnicze różnice pojawiają się, po przyjrzeniu się co oznacza termin "kultura" dla reprezentantów różnych nauk:
· dla archeologa - "zbiór rzeczy materialnych znalezionych na miejscu wykopalisk,...