Bierzmowanie

l. Godność bierzmowania.

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów.

Przez ten dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo dla budowania Jego Ciała w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.


2. Obowiązki i czynności przy sprawowaniu sakramentu.

Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się o to, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest troszczyć się o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów bierzmowania i Eucharystii z pomocą tych instytucji, które zajmują się katechizacją. Ta rola rodziców zaznacza się także przez ich czynny udział w obrzędach sakramentów.

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który doprowadza ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia ich szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możności wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawić swoje dzieci do bierzmowania.

Duszpasterze niech troszczą się o to, aby świadek bierzmowania wybrany przez kandydata lub przez jego rodzinę byt duchowo przygotowany do tej funkcji oraz odznaczał się następującymi przymiotami:

a) był wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania;

b) należał do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

c) nie był wykluczony przez prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania.

Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniejszy był związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. Otrzymanie Ducha Świętego przez posługę biskupa wskazuje również na ściślejszą więź, która łączy bierzmowanych z Kościołem, oraz na otrzymane polecenie dawania Chrystusowi świadectwa wśród ludzi.

Oprócz biskupa z samego prawa mają władzę bierzmowania:

a) administrator apostolski, który nie jest biskupem, prałat i opat udzielny, wikariusz i prefekt apostolski, wikariusz kapitulny w granicach swojego terytorium i w czasie trwania urzędu;

b) kapłan, który na mocy prawowitego upoważnienia chrzci dorosłego albo dziecko w wieku nauczania katechizmu, lub przyjmuje do pełnej jedności z Kościołem dorosłego już ważnie ochrzczonego;

c) w niebezpieczeństwie śmierci, gdy nie można bez wielkiej niedogodności wezwać biskupa albo gdy ma on prawną przeszkodę, mogą bierzmować następujący kapłani: proboszczowie i wikariusze parafialni, a w ich nieobecności ich wikariusze współpracownicy; wikariusze zarządcy; wikariusze zastępcy i wikariusze pomocnicy. W razie nieobecności wszystkich wymienionych, każdy kapłan wolny od cenzur i kar kanonicznych.


3. Udzielanie sakramentu.

Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Kapłani, którzy niekiedy towarzyszą głównemu szafarzowi w udzielaniu sakramentu, razem z nim wyciągają ręce nad wszystkimi kandydatami, nic jednak nie mówiąc.

Cały obrzęd ma podwójne znaczenie. Włożenie rąk na przystępujących do bierzmowania, wykonane przez biskupa i kapłanów koncelebrujących, wyraża biblijny gest, przez który wzywa się daru Ducha Świętego w sposób doskonale dostosowany do zrozumienia ludu chrześcijańskiego. Namaszczenie krzyżmem i słowa, jakie mu towarzyszą, wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ręką biskupa ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu laski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni” (por. 2 Kor 2, 14).

Biskup konsekruje święte krzyżmo we Mszy, którą odprawia w tym celu zwykle w Wielki Czwartek.

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony. Ponadto, jeżeli ma używanie rozumu, powinien być odpowiednio pouczony i przygotowany do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazał się ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie zostaje dopełnione.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Bierzmowanie

Wybrane zagadnięcia z problematyki Sakramentu Bierzmowania
1. Bierzmowanie jako Sakrament 2
2. Pojęcie nazwy i cel Sakramentu Bierzmowania 2
3. Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania 2
4. Znak widzialny Sakramentu Bierzmowania 3
...

Religia

Hej Mam napisać rozprawke na temat Bierzmowanie musi siei tam znajdować jakie śa dary ducha świetego ,co to jest bierzmowanie i o bierzmowanie ważne na jutro proszeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hej Mam napisać rozprawke na temat Bierzmowanie musi siei tam znajdować jakie śa dary ducha świetego ,co to jest bierzmowanie i o bierzmowanie ważne na jutro proszeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Religia

Prośba o bierzmowanie Hej czy ktoś pomógłby mi napisac prośbę o bierzmowanie?

Prośba o bierzmowanie Hej czy ktoś pomógłby mi napisac prośbę o bierzmowanie?...

Religia

Wypisz imiona żeńskie na bierzmowanie. Tylko krótkie ich opisy,Wypisz imiona żeńskie na bierzmowanie. Tylko krótkie ich opisy, czyli co one te imiona świętych symbolizowały. np. Rita od spraw banalnych. Błagam !!!

Wypisz imiona żeńskie na bierzmowanie. Tylko krótkie ich opisy,Wypisz imiona żeńskie na bierzmowanie. Tylko krótkie ich opisy, czyli co one te imiona świętych symbolizowały. np. Rita od spraw banalnych. Błagam !!!...

Religia

CZYM JEST DLA CIEBIE BIERZMOWANIE? DLACZEGO CHCESZ PRZYJĄĆ BIERZMOWANIE? PILNE! ;/

CZYM JEST DLA CIEBIE BIERZMOWANIE? DLACZEGO CHCESZ PRZYJĄĆ BIERZMOWANIE? PILNE! ;/...

Religia

Jakie mam wybrać imię na bierzmowanie i dlaczego takie ime??? dlazcego chce przyjąć bierzmowanie  ? myślałem nad imieniem szymon albo piotr

Jakie mam wybrać imię na bierzmowanie i dlaczego takie ime??? dlazcego chce przyjąć bierzmowanie  ? myślałem nad imieniem szymon albo piotr...