Plan Balcerowicza (i jego skutki)

Balcerowicza plan, program stabilizacji gospodarki i przekształcenia polskiego systemu gospodarczego opracowany w 1989 przez ówczesnego ministra finansów i wicepremiera L. Balcerowicza. Głównymi celami planu Balcerowicza było doprowadzenie do wewnętrznej wymienialności złotego, zrównoważenie budżetu państwa i sprawowania kontroli polityki monetarnej, utrzymanie stabilnego kursu wymiany walut, zwalczanie inflacji i szybka prywatyzacja.

Pomimo początkowych olbrzymich kłopotów związanych ze zmianą ustroju gospodarczego (recesja gospodarcza, bezrobocie, problemy z budżetem państwa i duży przyrost wydatków na świadczenia społeczne) udało się w latach 1990-1998 doprowadzić do znacznej poprawy jakości polskich wyrobów, uzyskać dobre wyniki w handlu zagranicznym, obniżyć inflację, usprawnić system bankowy, osiągnąć i utrzymać bardzo duży wzrost gospodarczy oraz rozpocząć zmianę systemu podatkowego. W ciągu dwóch lat powstało około 600 tys. przedsiębiorstw prywatnych, co oznaczało 1,5 mln nowych miejsc pracy. Wynegocjowano korzystne warunki kredytowe w europejskich i światowych instytucjach finansowych.

Tzw. drugi plan Balcerowicza (ogłoszony w 1998 w czasie pełnienia przez niego funkcji wicepremiera w rządzie J. Buzka) zakłada: podwojenie dochodu Polaków w ciągu 10 lat, obniżenie inflacji do 5% i obniżenie bezrobocia o 30% do roku 2000, przy tworzeniu jednocześnie gospodarki przychylnej dla środowiska naturalnego. Poza tym zmiany miały objąć szkolnictwo, opiekę zdrowotną, wymiar sprawiedliwości, obronę narodową itd. W związku z odejściem L. Balcerowicza z rządu J. Buzka realizacja drugiego planu Balcerowicza stoi pod znakiem zapytania.

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Cechy pieniądza:Funkcje pieniądza Gospodarka centralnie planowana Cechy gospodarki rynkowej Plan Balcerowicza

6.Cechy pieniądza: uznana wartośc, podzielność, powszechna akceptowalność, łatwa zdobywalność, trwałość a)jest towarem, b)jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do wyraża...

Wiedza o społeczeństwie

Plan Balcerowicza

PRZED-Pierwszy,niekomunistyczny rząd-prezydent-Jaruzelski,premierem T.Mazowiecki,ministrem finansów L.Balcerowicz(z zawodu ekonomista,ukończył SGH,swoją wiedzę pogłębiał rónież na zachodzie.Został wicepremierem i m.finansów.Opracował p...

Wiedza o społeczeństwie

Ujemne skutki planu Balcerowicza

Ujemne skutki „Planu Balcerowicza”


Plan reform określany mianem „planu Balcerowicza” powstawał przez wiele lat w otoczeniu samego Leszka Balcerowicza. Już przed wprowadzeniem stanu wojennego z inicjatywy Balcerowicza odbywa�...

Historia

Wydarzenia w Polsce XIX/XX wieku.

Wydarzenia w Polsce
• 6 lutego - Rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.
• 5 kwietnia - Podpisano porozumienia Okrągłego Stołu.
• 8 maja - Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej pod redakcją Adama Michnika.
• 1...

Polityka

Polityka przekształceń strukturalnych

1. Pojęcie polityki strukturalnej.
Polityka strukturalna obejmuje całokształt środków i narzędzi ekonomicznych stosowanych do kształtowania struktury produkcji, struktury jej rozmieszczenia i struktury obrotów z zagranicą. Polityka stru...