Władza ustawodawcza i wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA:
Skład:
· Prezydent
· Rząd
NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE PREZYDENTA:
1. Uprawnienia głowy państwa
- reprezentowanie państwa na zewnątrz
- mianowanie ambasadorów Polski i przyjmowanie nowo mianowanych ambasadorów innych państw w Polsce
- ratyfikowanie umów międzynarodowych
- nadawanie odznaczeń
- nadanie obywatelstwa polskiego
2. Funkcje wykonawcze
- zwierzchność nad siłami zbrojnymi
- desygnowanie premiera, możliwość powoływania rządu oraz przyjmowanie dymisji
- powoływanie niektórych najwyższych urzędników państwowych
- wydawanie rozporządzeń
3. Uprawnienia ustawodawcze:
- prawo zgłaszania własnych projektów ustaw
- prawo weta, czyli sprzeciwu w stosunku do ustaw uchwalonych przez parlament (z wyjątkiem ustawy budżetowej)
- rozwiązyanie parlamentu w ściśle określonych przypadkach
4. Uprawnienia w zakresie władzy sądowniczej:
- powoływanie sędziów
- możliwość korzystania z prawa łaski (to znaczy zmniejszenia lub darowania skazanemu części lub całości kary)
RZĄD:
Skład: - Rada Ministrów (premier i ministrowie)
- wicepremierzy (zastępcy premiera)
· premier
· minister finansów
· minister infrastruktury
· minister rolnictwa i rozoju wsi
· m. Spraw zagranicznych
· m. Spraw wew. i administracji
· m. Obrony narodowej
· m. Gospodarki, pracy i polityki społecznej
· m. Skarbu państwa
· m. Środowiska
· m. Sprawiedliwości
· m. Zdrowia
· m. Edukacji narodowej i sportu
· m. Nauki
· m. kultury
Zadania:
· zajmuje się bieżącą polityką państwa (wewnętrzną i zewnętrzną)
· wykonuje ustawy uchwalone przez parlament
· wydaje rozporządzenia
· negocjuje i zawiera umowy międzynarodowe
· kieruje administracją rządową
· musi zapewniać zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo państwa
· kiruje wszystkimi sprawami związanymi z obroną kraju
· zasadnicze decyzje podejmuje na posiadzeniach rządu
· zgłasza własne projekty ustaw
· przygotowanie budżetu na nowy rok (plan dochodów i wydatków)

WŁADZA USTAWODAWCZA:
Skład: - Parlament:
· sejm
· senat
Główne zadania parlamentu:
· nadanie ustroju przez uchwalenia lub zmianę konstytucji
· stanowienie praw przez uchwalanie ustaw
· decydowanie o finansach państwa
· powoływanie i odwołyanie rządu
· kontrola rządu przez zgłaszanie interpelacji i pytań do ministrów i premiera
Poszczególne części parlamentu i ich zadania:
· marszałek sejmu i senatu – kierują pracami izb parlamentu
· prezydium sejmu – marszałek i wicemarszałkowie
· konwent seniorów – marszałek i wicemarszałkowie oraz liderzy wszystkich klubów

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Struktury samorządu terytorialnego-władza ustawodawcza i wykonawcza

Struktury samorządu terytorialnego-władza ustawodawcza i wykonawcza...

Język angielski

jakie uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza wg Monteskiusza

jakie uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza wg Monteskiusza...

Język angielski

Jaki uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza według Konstytucji marcowej?

Jaki uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza według Konstytucji marcowej?...

Język angielski

Określ organy władzy w ustroju demokratycznym Aten -> władza ustawodawcza -> władza wykonawcza -> władza sądownicza

Określ organy władzy w ustroju demokratycznym Aten -> władza ustawodawcza -> władza wykonawcza -> władza sądownicza...

Język angielski

Kto sprawuje władzę w : - władza ustawodawcza, -władza wykonawcza, -władza sądownicza... Proszę tylko szybko! :)

Kto sprawuje władzę w : - władza ustawodawcza, -władza wykonawcza, -władza sądownicza... Proszę tylko szybko! :)...