program Nazistów

program Nazistów
Odpowiedź

Nazizm – w kwestiach społecznych i gospodarczych – narodził się jako ruch lewicowego protestu przeciwko kapitalizmowi, kojarzonemu z żydowską plutokracją. Jego celem było połączenie politycznego programu rasistowskiego z socjalizmem w ekonomii. W Mein Kampf podstawowym zarzutem stawianym SPD nie jest jej program gospodarczy – bliski nazizmowi – lecz fakt, że czołówka tej partii ma żydowskie pochodzenie. Ten lewicowy charakter nazizmu ukazuje program DAP z 1920 roku – chętnie pomijany przez lewicowych badaczy powojennych. Autorem pierwszych programów był Anton Drexler (1902-1942). Podobnie jak komunizm, pierwotny nazizm zwracał się ku robotnikom, choć słowo „robotnik” miało tu szersze znaczenie niż w ideologii marksistowskiej. Słowo „robotnik” (Arbeiter) wywodzono od słowa „praca“ (Arbeit) i pojęcie „robotnika” oznacza tu „pracującego”, czyli tego, kto coś wytwarza, co pozwala zaliczyć do tego grona tak proletariusza, jak i szefa firmy, ale nie kupca i bankiera – utożsamianych z działalnością bezproduktywną (obrotem), czyli z żydostwem. W praktyce, oznacza to hołdowanie marksistowskiej tezie, że zysk pochodzi wyłącznie z pracy a zysk z obrotu jest formą przywłaszczenia sobie wartości dodatkowej. Pierwsze programy nazistowiskie akcentowały swój sprzeciw wobec wielkiego kapitału i poparcie dla drobnych firm i rzemiosła. Domagano się ustawowego ograniczenia maksymalnych zarobków w wysokości 10.000 marek rocznie i udziału robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwami; każdy robotnik wykwalifikowany miał uzyskać szlachectwo; postulowano zniesienie „panowania renty”, czyli upaństwowienie banków i dużych wkładów oszczędnościowych; wprowadzenia systemu opieki społecznej nad starymi, niedołężnymi i bezrobotnymi; wprowadzenia państwowego szkolnictwa na koszt państwa dla ubogich dzieci (łącznie ze studiami wyższymi); regulowania przez państwo maksymalnych cen niektórych produktów (w postaci obniżenia cen przy utrzymaniu wysokości zarobków); zakaz swobodnego handlu ziemią (kojarzonego ze spekulacją); przymusowej parcelacji wielkiej własności ziemskiej. Nie postulowano jednak otwartej nacjonalizacji fabryk, a jedynie roztoczenia nad nimi opieki państwa, co zapowiadało politykę etatystyczną. Nic dziwnego, że pierwsze organizacje nazistowskie (DAP) zaliczane były do partii robotniczych i lewicowych, a prawicowa prasa niemiecka jeszcze w 1928 roku zaliczała NSDAP do organizacji o profilu marksistowskim. Pierwotny nazizm sytuuje się blisko tzw. ŕ narodowego bolszewizmu, niektórzy badacze twierdzą nawet, że jest jego wyrazem. Hitler, po dojściu do władzy, nie zrealizował tego lewackiego programu, idąc na liczne ustępstwa względem klasy średniej i elit finansowych. Spowodowało to sprzeciw lewicy nazistowskiej, która uznała, że rewolucja dokonała się jedynie połowicznie, tzn. jedynie w sferze politycznej (narodowej) i winna być kontynuowana w sferze społeczno-ekonomicznej. Po Nocy Długich Noży (1934) lewica partyjna zostaje jednak rozbita i rewolucja społeczna nie została przeprowadzona. Nazizm nie wypracował skonkretyzowanego programu społeczno-gospodarczego po odejściu od swoich lewackich postulatów, kierując się tu swoistym pragmatyzmem i potrzebami chwili. Nazizm, w praktyce, nie naruszył własnościowego status quo (za wyjątkiem własności żydowskiej), zniszczył jednak stosunki kapitalistyczne poprzez zastąpienie mechanizmu rynkowego przez praktyki etatystyczne dziejące się pod pozorami ŕ korporacjonizmu. Uznając zasadę własności prywatnej, zniweczył prawo jej swobodnego użytkowania, przekształcając właścicieli własności w jej użytkowników, którym państwo udziela rodzaju koncesji na użytkowanie ich własności. Rozwój ideologii nazizmu był niezwykle krótki i zakończył się, teoretycznie, wraz z jego upadkiem w 1945 roku, a w praktyce już wcześniej, gdyż ok. roku 1939, gdyż warunki wojenne nie sprzyjały prowadzeniu refleksji politycznej i doktrynalnej. Nazizm wytworzył w miarę zwartą ideologię jako partia dążąca do władzy i możemy ją scharakteryzować jako ideologię totalitarną o charakterze nacjonalistyczno-lewicowym. Po przejęciu władzy w 1933 roku, pragmatyka władzy spowodowała zarzucenie realizacji radykalnych zamierzeń. Na to miejsce nie stworzono ideologii NSDAP jako partii rządzącej.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Niemcy pod panowaniem nazistów

Na początku XX wieku sytuacja w Europie nastąpił przełom. Wielka Brytania stopniowo przestawała być najsilniejszym i najbardziej znaczącym krajem Europy. Inne państwa dążyły do zdobycia panowania nad światem. W tym czasie nadmierną wiel...

Historia

Niemcy w okresie międzywojennym

Hitleryzm-doktryna społeczno- polityczna partii hitlerowskiej, niemiecka odmiana faszyzmu, wyróżniająca się m.in. bezwzględnym terrorem, rasizmem i polityką zmierzającą do zbrojnego podboju świata: doprowadziła w okresie II wojny światow...

Historia

Niemcy w okresie międzywojennym.

Hitleryzm-doktryna społeczno- polityczna partii hitlerowskiej, niemiecka odmiana faszyzmu, wyróżniająca się m.in. bezwzględnym terrorem, rasizmem i polityką zmierzającą do zbrojnego podboju świata: doprowadziła w okresie II wojny światow...

Historia

Faszyzm niemiecki

Przełom wieków to początek zmierzchu światowego imperium brytyjskiego, co dało równocześnie początek kolejnej rundy walki o panowanie nad światem i o nowy podział świata. W tym czasie na politycznej arenie pojawiają się Niemcy. Powstał...

Historia

Faszyzm niemiecki.

Przełom wieków to początek zmierzchu światowego imperium brytyjskiego, co dało równocześnie początek kolejnej rundy walki o panowanie nad światem i o nowy podział świata. W tym czasie na politycznej arenie pojawiają się Niemcy. Powstał...

Historia

Europa po 1930 roku

Austria – rządy Dollfussa.
Rozpadowi monarchii austro-węgierskiej po I wojnie światowej towarzyszyła w Austrii atmosfera zagrożenia ze strony bolszewizmu. Obawy te nie były bezpodstawne. Niedaleko od Wiednia, w Budapeszcie, władzę prz...