Rosja, Austria, Prusy w XVIII w. Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?

Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?
Rosja w XVIII w.
W XVIII wieku największymi władcami byli Piotr I Wielki i Katarzyna II Wielka. Przeprowadzono reformy administracyjne i prowadzono politykę ekspansywną (zdobywanie nowych terenów). Wprowadzono samodzierżawie - monarchie absolutną. Rozwój szkolnictwa. Europejska moda.
Austria w XVIII w.
Maria Teresa Habsburg i Józef II Habsburg - najważniejsi władcy Austrii XVIII wieku. Maria Teresa utworzyła Radę Państwa, Zjednoczoną Austriacko - Czeską Kancelarie Nadworną i Nadworną Izbę Skarbową. Nałożyła podatki na szlachtę i duchowieństwo. Józef przeprowadził laicyzacje państwa czyli pozbawienie wpływów kościoła. Potęga była związana z oszczędnością, m. in. w handlu zagranicznym. Dzięki tym pieniądzom można było stworzyć pokaźną armię.
Prusy w XVIII w.
Rządzili Fryderyk Wilhelm I i Fryderyk II Wielki. Rozwój armii i zbrojenie się. Polityka ekspansywna.

Podsumowanie:
W tych trzech państwach występowała Monarchia absolutna oświeceniowa - władca jest pierwszym urzędnikiem scentralizowanego państwa. W absolutyzmie oświeconym panowały, zgodne z ideologią Oświecenia, tendencje do reformy całokształtu życia społecznego i gospodarczego, realizowanego przez rozbudowany aparat biurokratyczny. Absolutyzm oświecony najbardziej wyraźne formy przybrał w Królestwie Prus za panowania Fryderyka Wielkiego i w Austrii pod rządami Józefa II.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Scharakteryzuj politykę Rosji wobec Rzeczypospolitej w XVIII stuleciu

Już w XVII w. zaczęły uwidaczniać się wewnętrzne słabości Polski, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Jednak wiek XVIII i rządy dynastii saskich Wettinów przyniosły Polsc...

Historia

Kongres Wiedeński.

Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną – tzn. uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu
w Wiedniu we wrześniu 1814 r. rozpoczął obrady kongres władców i dyploma...

Historia

Przyczyny upadku rzeczpospolitej w XVIII

Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Jednak wiek XVIII i rządy dynastii saskich Wettinów przyniosły Pols...

Historia

Upadek Polski w XVIII w.

Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Jednak wiek XVIII i rządy dynastii saskich Wettinów przyniosły Pols...

Historia

Przyczyny słabości państwa polskiego w XVIII wieku

Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Jednak wiek XVIII i rządy dynastii saskich Wettinów przyniosły Pols...