Demografia - podstawowe pojęcia

DEMOGRAFIA- nauka o prawidłowościach rozwoju populacji, opisująca doczesny, ówczesny i przyszłościowy charakter migracji ludnośći za pomocą badań analitycznych.

RUCHY NATURALNE- zgodny, urodzenia, małżeństwa

POPULACJA - grupa osobników tego samego gatunku (np. Ludzie)

INSTYNKT- trwały, naturalny, wrodzony jednakowy dla wszystkich osobników danego gatunku sposób zachowania w danej sytuacji.

EKONOMICZNE KATEGORIE WIEKU
w. przedprodukcyjny: K-17, M-17
w. produkcyjny: K- ..60, M-65
w. poprodukcyjny K -78 , M- 70 (średnia długość życia)

ZDARZENIE DEMOGRAFICZNE- zmiany stanu cywilnego, urodzenia, zgony i zmiany miejsca zamieszkania. Wszystkie te zdarzenia SA postawa analizy demograficznej.

LUDNOŚĆ STAŁA-osoby mieszkające stale , z reguły zameldowane, obecne w momecie stanu krytycznego albo nieobecne w momencie spisu w nieokreślonym czasie.

LUDNOŚĆ FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁA
-ludność mieszkająca stale: osoby obecne w momencie stanu krytycznego spisu albo nieobecne- ale nie dłużej niż 2 m-ce lub nieobecne dłużej niż 2m-ce z powodu zasadniczej służby wojskowej, uczestnictwa w misjach lub odbywania kary w zakładzie karnym.
-ludność zamieszkująca czasowo- dot. to osób, które mieszkają na stałe w innym miejscu (są tam zameldowane na pobyt stały), natomiast w miejscu spisania przebywają czasowo z następujących powodów: nauka, praca, leczenie.
-rezydenci- stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy - bez względu na ich miejsce przebywania oraz osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicą

LUDNOŚĆ ZASIEDZIAŁA- ludność która mieszka w miejscu urodzenia i nie opuszcza miasta na dłużej niż 12-m-cy. Wyjątek: MW., ZSW, ZK

LUDNOŚĆ MOBILNA – ludność która ciągle migruje

WIEK- kreślony liczbą lat ukończonych - ustalono poprzez porównanie pełnej daty urodzenia z dniem przeprowadzenia spisu

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
-pełna -stwierdzona przez lekarza (zaświadczenie o niepeł.)
-biologiczna - oparte na samoocenie danej osoby na temat zdolności do wykonywania podstawowych czynności życiowych.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
-ludność aktywna zawodowo bezrobotni: osoba w wieku produkcyjnym, która w ciągu tygodnia przed spisem nie podjęła żądnej pracy zarobkowej, w ciagu 4 tyg. Przed spisem szukała aktywnie pracy i byłaby gotowa podjąć prace „od zaraz”; pracujący: osoba w wieku produkcyjnym, która w ciagu tygodnia przed spisem przepracowała min. 1 h, lub nie pracował;a ale była zwiaza umową o prace i to jej przyniosło dochód, oraz uczniowie którzy pobierają wynagrodzenie za praktyki.
-ludność bierna zawodowo

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA LUDNOŚCI
- dochody z pracy osobiście wykonywanej
- nie zarobkowe źródło dochodów (emerytura, renta),
- z własności(lokaty, obligacje),
- z najmu,
- pozostawanie na utrzymaniu innych osób posiadających własne źródło dochodów.

GOSPODARSTW DOMOWE- zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Głowa w GD jest osoba , która ma RODZINA - jest jako dwie lub większa liczba osób, które są związane jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) - osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym bądź większą liczbą dzieci.
największe zarobki.

EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA- kreślenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie

SPIS POWSZECHNY- to pełne badanie stat. ustalające stan liczebny i strukturę ludności wg z góry ustalonych cech w określonym momencie, na określonym terytorium, w drodze indywidualnego uzyskiwania informacji o wszystkich jednostkach podlegających badaniu.

CECHY POWSZECHNEGO SPISU: centralizacja, powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność (jest badaniem jednochwilowym – każdy spis ma ustalony moment krytyczny), regularność (jest badaniem okresowym), międzynarodowa porównawczość

KTO PODLEGA SPISOWI: wszystkie osoby stale zamieszkała lub tymczasowo przebywające w lokalach, oraz ludzie bezdomni; obiekty, budynki, mieszkania, obiekty zamieszkiwane,

KOGO NIE OBEJMUJE SPIS: cudzoziemców, cudzo. Ubiegających się o azyl, obieków na terenach eksterytorialnych, statków oibych państ na terenie posli i ich załogi, ambasadorów i ich rodzin,

CELE SPISÓW POWSZECHNYCH: dostarczenie info. O stanie ludności , miekszniach i gospodarstwach domowych , rodzinach , stanie warunków mieszkaniowych na podstawowym poziomie administracyjnym

PROBLEMY BADAWCZE SPISU POWSZECHNEGO: gog.rozmieszczenie ludności, migracje wew i zew, charakterystyka osob niepełnospwnych, charakter. Demograficzna osob, aktywność ekonomiczna, źródła utrzymania, stan zasobo mieszkaniowych, samodzielność zamieszkania, charakterystyka budynków.

METODY DEMOGRAFICZNE: rejestry bierzące, spisy powszechne, metoda reprezentatywna, badania monograficzne, metod ilościowe

URODZENIA-wydalenie lub wydalenie produktu pożycia z łona matki , po ciązy trwającej min. 25tyg. Jest to zjawisko fizjologiczne,

NOWORODEK ŻYWO NARODZONY- urodzony żywy, ale jest on niezdolny do życia, nie przeżywa 24h.

NOWORODEK ŻYWO URODZONY- waży min. 601 g, urodzony po min.28 tyg., daje choć 1 ceche życia (w skali Abgara), poraz przeżywa 24h.

NOWORODEK MARTWY- zgon następuje przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki, niezależnie od czasu trwania ciąży.

RODNOŚĆ- to natężenie urodzeń w badanej populacji obejmującej osoby obojga płci w danym czasie.

PŁODNOŚĆ- natężenie urodzeń w badanej populacji kobiet będących w wieku rozrodczym.

DZIETNOŚĆ- pokazuje on ile dzieci rodzi kobieta w ciągu swojego życia.

EMIGRACJA-ci, którzy wyjeżdzaja

IMIGRACJA-ci którzy przyjeżdzja

REEMIGRACJA-ten który wyjechał z wasnej woli i wrocił

REPATRYJCJA-ten który został wydalony i wraca


UWAGA POJAWIAJĄ SIE BŁEDY TYPU:niedokończone wyrazy, jakieś skróty, ale to wszytko żeby sciaga byłą mniejsza:)
Mam nadzieje ze sie przyda:)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Demografia ameryki łacińskiej

Przyczyny szybkich zmian w liczbie ludności Ameryki Łacińskiej. Przebieg „eksplozji demograficznej”, fazy przejścia demograficznego państw Ameryki Łacińskiej.

EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA
Ameryka Łacińska w chwili odkrycia zami...

Biologia

Podstawy ekologii nie tylko Bałtyku

1. Ekologia jako nauka
1.1. Historia ekologii
1.2. Miejsce ekologii wśród działów biologii
1.3. Zakres ekologii
1.4. Poziomy badań ekologii
1.5. Metodologia badań ekologicznych
2. Elementarne pojęcia ekologiczne
3....

Politologia

Geopolityka - zagadnienia.

1. Scharakteryzuj pojęcie geopolityki, geohistorii i geostrategii.

Geopolityka

Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki ...

Polityka

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunkó...

Zarządzanie

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie- ciągły proces podejmowania decyzji, ukierunkowany na optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy ku zadowoleniu wszystkich klientów korzystających z naszych usług lub produktów.


Strategie wojskowe i państwowe...